Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, afet koşullarında hastanelerin bulunduğu durumu dogru olarak ifade eder?


Hastanelerin sağlık hizmetleri afet koşullarında aksayabilir.

Hastanelerin sağlık hizmetleri afet koşullarında etkili ve kesintisiz şekilde devam eder.

Hastanelerin yönetimi tümüyle cerrahlara bırakılır.

Hastanelerin yönetimi tümüyle dahiliye uzmanlarına bırakılır.

Hastanelerin yönetimi tümüyle afet yönetim uzmanlarına bırakılır.


2.Soru

I-Afet bölgesinin yeri

II-Hastanelerin yeri

III-Hastanelerin spesifik tanı ve tedavi olanakları

IV-Hastanelerin tedavi kapasitesi (HTC)

Yaralı dağıtım planının hazırlanması için yukarıdaki verilerden hangilerine ihtiyaç vardır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

Hepsi


3.Soru

“Hastane içi yangın”  Hastane Afet ve Acil Durum Planının hangi alt planına örnektir?


Olaya özel planlar

Olası planlar

Zorunlu planlar

Acil Planlar

Karma planlar


4.Soru

Triyaj uygulamalarında yaralıları sınıflandırırken,hafif yaralanmaları bulunan, acil sağlık hizmeti gerekmeyen ve genellikle kendi başlarına yürüyebilen kazazedeler hangi renk ile etiketlenirler?


Mavi,

Sarı,

Kırmızı,

Siyah,

Yeşil,


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Franco-German Model için doğru bir ifadedir?


Olay yerinde mümkün olduğunca az zaman kaybedilmesi üzerine kurgulanmıştır

Genellikle, polis ve itfaiye hizmetleri ile entegre bir şekilde çalışır

Hastane koşullarının olay yerine götürülmesi üzerine kurgulanır

Genellikle doktor olan bir medikal direktörün gözlem ve kontrolü altında sürdürülür

“Kap ve Götür” prensibi ile hizmet vermektedir


6.Soru

Japonya-Kobe’de toplanan Birleşmiş Milletler Afet Azaltma 2. Dünya Konferansı hangi yılda yapılmıştır?


2000

2005

2006

2010

2015


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ilk sivil ambulans örgütü ve kurulduğu ülke doğru olarak verilmiştir? 


 1878 - İngiltere

1792 - Fransa          

1854 - Almanya           

1870 - ABD

1590 - Belçika


8.Soru

Şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı altından belirli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren sürece ne ad verilir?


Kaynak

Standardizasyon

Tesis

Plan

Organizasyon


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anglo-Amerikan modelinin ana ilkesidir?


Hastane koşullarının olay yerine götürülmesi

Hasta stabilizasyonunun olay yerinde sağlanması

Asli personel olarak doktorlar ve acil tıp teknisyenlerinin kullanılması

Olay yerine ulaşmak için alternatif araçların kullanılması

Olay yerinde mümkün olduğunca az zaman kaybedilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden değildir?


Tıbbi afet planlarının olmayışı

İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması

Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği 

Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması

Risk yönetimi çalışmasının sonuçları


11.Soru

Yaşam tarzı, biyolojik anayasa ve afet ile ilgili olarak hastalığın insidansı ve dağılımı üzerine diğer sosyal belirleyiciler gibi faktörleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Afet epidemi­yolojisi

Hazırlık

Geri Kazanma

Müdahale


12.Soru

I. Kurulacak sahra hastanesinde, afetin oluşturmuş olduğu sağlık sorunlarını karşılayacak düzeyde sağlık hizmeti verilebilir olmalıdır.
II. Koruyucu sağlık hizmeti ve toplum sağlığı hizmetlerinin uzun süre kesintiye uğrayacağı düşünülen olaylarda kurulmalıdır.
III. Kurulacak sahra hastanesi, afetten sonraki 24 saat içinde tam olarak faaliyette geçebilecek şekilde olmalıdır.
IV. Sahra hastanesinin içerisinde bulunan medikal donanım ve teknolojiyi kullanabilecek ve sağlık hizmeti sunabilecek nitelik ve nicelikte sağlık personeli görevlendirilmiş olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün sahra hastanesi kurulması için gereken temel kriterlerindendir?


I ve IV

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV


13.Soru

Afet Şiddet Skalası (DSS) yedi pa­rametreden yararlanır, aşağıdakilerden hangisi bu yedi parametre arasında yer almaz?

 


Triyaj

 

Etki zamanı

 

Etki alanı yarıçapı

 

Kökenin nedeni

 

Yaralı sayısı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastanelerde afet ve acil durum yönetimi gereğince,personel ve işleyiş özelliklerinin, fonksiyonel kapasitenin dikkate alınması konusu ile ilişkili değildir?


Hastanenin Personel ve işleyiş özelliklerinin, hastane kapasitesi (nicelik) ve imkanlarının (nitelik) eksiksiz tanımlanması,

Hastanenin günlük işleyişinde, afet risk azaltma ve afete hazırlık ile ilgili mevzuatla belirlenmiş zorunlu uygulamalara eksiksiz uyulması,

Hastanede  kritik güvenlik ve yüksek maliyet kapsamındaki cihaz, donanım, ekipman için uzman ve mühendislerin bulundurulması,

Tüm çalışanların afet risk azaltma ve afete hazırlık ile ilgili bilgilendirilmesi ve uygulamalara katılımının sağlanması,

Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi,


15.Soru

"Friedrich Süresi" neyi ifade eder?


1-2 saat

2-3 saat

2-5 saat

4-6 saat

6-8 saat


16.Soru

Aşağıdakilerden hangileri hastanelerin yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilişkilidir?

I- Hastanedeki kritik servis ve alanların, ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergahlarının güvenliği sağlanmalıdır.

II- Binayla ilgili zemin, projelendirme, uygulama ve malzeme hatalarının olup olmadığı; taşıyıcı elemanların donatılarında eksiklik ve kusur olup olmadığı denetlenmelidir.

III- Kritik sistemlerin durumu (elektrik, haberleşme, su tedariki, yangın söndürme, kanalizasyon, yakıt depolama vb.) denetlenmelidir.


Yalnız I

Yalnız II

I, III

I, II

I, II, III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi triyaj sınıflandırmasına göre siyah renk kodu verilen yaralılardır?


Hayatta kalma olasılığı yüksek olan ağır yaralılar

Acil sağlık hizmeti gerekmeyen ve genellikle kendi başlarına yürüyebilen yaralılar

Bir müddet bekleme ile klinikte kötüleşmenin beklenmediği yaralılar

Acil tıbbi bakım sağlanmasına rağmen çok az yaşama şansı olan yaralılar

Öncelikli olarak acil sağlık hizmeti alması ya da nakledilmesi gereken yaralılar


18.Soru

Acil Çağrı Merkezlerinin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Acil yardım talebine yanıt verme,

II- Acil yardımın yapılıp-yapılmayacağına karar verme,

III- Acil yardımın nasıl organize edileceğine karar verme

IV- Yardım kurumlarının bir arada çalışması gereken durumlarda koordinasyonu sağlama


I, II

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'Acil Müdahale Planı' içinde yer alır?


Alarm durumu

İletişimi azaltma eylemi

Mimari elemanların güvenliği

Laboratuvar cihazlarının güvenliği

Su sistemlerindeki arızaların giderilmesi


20.Soru

Türkiye’de acil sağlık alanında acil çağrı hizmeti ile ilgili ilk modern uygulama, 1994 yılında 6 ilde hastanelerden bağımsız acil çağrı merkezlerinin oluşturulması ile olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu illerden biri değildir?


İzmir

Trabzon

Adana

Eskişehir

Bursa