Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Müdahaleye hazırlık ve müdahalenin yönetimi çerçevesinde fonksiyonel kapasite, yapılacak başlıca iş ve işlemler, hastane afet ve acil durum organizasyonu, Acil Müdahale Planı, Olay Yönetim Sistemi, hastanenin müdahale aşamaları, afete müdahalede öncelikli uygulama konuları ve örnekleri yer almaktadır.” şeklinde tanımlanan HAP Hazırlama Kılavuzu’nun bölümü aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?


Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

Beşinci Bölüm


2.Soru

I.Ekipman-donanım kaybı.
II. Fonksiyonun kesintiye uğraması.
III. Can güvenliği
Yukarıdaki yapısal olmayan risklerin azaltılması amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde, yapısal olmayan elemanın zarar görebilirliği ve hastanenin hizmetine etkisi hangi seçenekte öncelik sırasıyla verilmiştir?


I-II-III

II-I-III

I-III-II

II-III-I

III-II-I


3.Soru

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 (UDSEP-2023) hangi tarihte Resmi Gazete'de yayınlanarak hangi yılda yürürlüğe girmiştir?


2009

2010

2011

2012

2013


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Operasyon Hareket Üssü için doğru bir tanımdır?


Birincil taktik seviyedeki olay yeri yönetim işlevlerinin gerçekleştirildiği bir alandır.

Kaynak kullanımının etkin, doğru ve güncel olmasını sağlamak ve kesintisiz sürdürmek Olay yönetiminin kritik bir bileşenidir

Bir olay için birincil seviyedeki lojistik fonksiyonların koordine edildiği yerdir.

Acil durum esnasında personel, cihaz ve diğer teçhizatın hazır olması için düzenlenmiş ve taktik bir görev ataması beklerken kaynakların tutulduğu, olay yerine üç (3) dakika içerisinde ulaşarak kullanılabilir statüsünde olacağı olay yerinin dış çevresi içerisinde belirlenmiş stratejik bir alandır

Olayda görev yapan personellere uyku, yemek, su ve sıhhi hizmetler sunmak için donatılmış coğrafi bir bölge ve alandır.


5.Soru

Önemli yaralanmalar ama durumu stabil olan hastalar Triyaj kategorilerinde hangi renk ile gösterilir?


Kırmızı

Yeşil

Siyah

Mavi

Sarı


6.Soru

Standard operasyon prosedürü, aşağıdakilerden hangisinde bulunur?


Olay Yönetim Ekibi

Müdahale

Acil müdahale planı

Rehabilitasyon

Hazırlık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin organizasyon yapısında bulunan fonksiyonel alanlardan birisidir?


Kamp alanı

Lojistik

Su kaynağı

Bilgisayar

Komutan ve idari bina


8.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kısaltması hangi seçenekte verilmiştir?


HAD

HAADP

HAAP

HAP

HADP


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sistemi (OKS)'nin temel amaçlarından birisidir?


Olaya müdahale için finansal kaynak için gereken herşeyi yapmak

Olaya müdahale edenlerin ve olay yerindekilerin güvenliğini sağlamak

Müdahale eden personelin rütbelerini belirlemek

Bankaların çalışmasının devamını sağlamak

Ekmek fırınlarının güvenliğini sağlamak


10.Soru

Olaya yanıt çabasına personel, tesis ve ekipman şeklinde hizmet ve destek sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama bölümü

Finans bölümü

Operasyon bölümü

Lojistik bölümü

Acil durum bölümü


11.Soru

“Nerede olduğunuzu belirtin. Belirtilen bölgeye gitmeleri için yürüyen herkesi bulun. Yaralıları işaretlemek için triyaj bandını kullanın. Yaralıdan yaralıya hızlıca geçin. Yaralı sayısını tespit edin. Sadece en basit hayati tedaviyi sağlayın. Uygulamaya kesintisiz devam edin.”
Yukarıda verilen yönergeler aşağıdaki olay yerine ilk gelen birimin sorumluluklarından hangisidir?


Scene Sıze-Up/ Olay Yerinin Boyutlandırılması

 

Safety/Güvenlik

 

Set up/kurulum

 

Start

Send/gönder


12.Soru

İnsan ya da doğa kaynaklı yıkıcı etkiler nedeniyle yaşam kaybını, mülk ve / veya çevrenin zarar görmesini önlemek ya da en aza indirmek için yanıt gerektiren durumlar ifadesi aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?


Afet

Olay

Zarar

Risk

Ramak


13.Soru

Müdahale açısından seviye3 (S3) bir afet için nasıl bir etki yorumu yapılmaktadır?


Yerel imkânlar yeterlidir

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır

Ulusal desteğe ihtiyaç vardır

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır

Desteğe ihtiyaç yoktur.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir sağlık kurumunun uzağında iken kalbi duran birisine temel yaşam desteğini uygular?


Olay yerinde bulunan bir kişi

Sağlık ile ilgili bir alanda diploma sahibi bir kişi

Hemşire

Hekim

Ambulans şoförü


15.Soru

"Altın Saat" neyi ifade eder?


1 saat

2 saat

3 saat

4 saat

5 saat 


16.Soru

………………….taktik planlama, operasyonlar, kaynak tanımlama ve atama gibi temel işlevleri yerine getiren bir OKS organizasyonu oluşturan yetki ve disiplinler arasındaki birlikte çalışabilirliğin omurgasını temsil eder.

            Yukarıdaki cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Komuta

Modüler organizasyon

Planlama ve organizasyon

Standardizasyon

 İletişim ve bilgi yönetimi


17.Soru

Hastane afet ve acil durum plan (HAP) hazırlama klavuzu, aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Afet öncesi

Afet sonrası

Afetin tüm süreçleri

Afet anında ilaç stok miktarları

Afet sırasında yapılacak ameliyat öncelikleri


18.Soru

Acil durum yönetim sistemleri aşağıdakilerden hangisini içerir?


Personel

Halkın eğitimi

Ekipman ve sarf malzemeleri

Yapı

Alan


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlere dayanıklı toplulukların bireylerin ve kuruluşların ortak özelliklerinden birisidir?


Stres altındayken iyi işleyen

Yasa ve yönetmelikleri iyi bilen

Taşınır mal varlığı fazla olan

Yabancı dil bilgisi fazla olan

Yaş ortalaması yüksek olan


20.Soru

Türkiye Afete Müdahale Planında 3.Seviye (S3) olaylarda, olayın oluşturduğu hasarın üstesinden gelinebilmesi için ihtiyaç duyulan destek hangisidir?


İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ve 1. Grup Destek İller

1. ve 2. Grup Destek İller ve Ulusal kapasite

1. ve 2. Grup Destek İller, Ulusal kapasite ve Uluslararası destek

Ulusal kapasite ve Uluslararası destek