Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak yönetimi sayesinde kaynak ve tesis yönetim faaliyetleri gerçekleştirilip takip edilen unsurlardan biri değildir?


Birinci roller, beceriler, deneyim, çalışan türü ve diğer çeşitli özellikleri tanımlayan kaynak profilleri oluşturma ve düzenleme

Olaylara müdahale edenlerin ve olay yerindekilerin güvenliğini sağlamak.

Kaynak tahsislerini ve iş yüklerini görüntüleme, düzenleme ve izleme.

Kaynak kapasitesini kaynak talebiyle karşılaştırma.

Belirli özellikleri sahip kaynakları kullanabilirliğe ve diğer ölçütlere göre göre bulma.


2.Soru

Aşağıdaki öncelik tanımı ve ilgili renk kodu karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?


Kırmızı-Bekleyebilir

Yeşil-Bekleyebilir

Sarı-Ölmüş

Siyah-Ölmüş

Kırmızı-Derhal


3.Soru

Olay yerinde kesin ölüm bulguları olan veya acil tıbbi bakım sağlanmasına rağmen yaşama şansı olmayan yaralılar hangi grupta yer almaktadır?


Siyah

Sarı

Kırmızı

Yeşil

Beyaz grup


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane bakımından Olay Seviyesi 4’in tanımlanmasına uymaktadır?


Ulusal kapasitenin yanı sıra uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan olaylardır.

Bölgesel olarak harekete geçirilen tüm hastanelerin etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlanır.

Çok sayıda sağlık tesisi ya da hastane olaya dahil olur.

İlgili sağlık yöneticileri bilgilendirilir, üst düzeyde izleme/değerlendirme gerçekleştirilir.

Hastane, dış yardım almaksızın ve yedek kaynaklarını seferber etmeden hizmet yükünü yönetebilir.


5.Soru

Hangisi tıbbi organizasyon faaliyetlerinden biridir?


Triyaj

Temel yaşam desteği

Hijyen

Yardım malzemeleri

Rehabilitasyon


6.Soru

Hastanelerde afet güvenliği bakımından esas alan hedeflerin öncelik sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Hayatın korunması- Yatırımın korunması

Hayatın korunması-Yatırımın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması

Yatırımın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Hayatın korunması

Hayatın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Yatırımın korunması

Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Yatırımın korunması- Hayatın korunması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil yardım hizmetlerinden birisidir?


İlaç temini

İnternet erişimi

Hastane hizmetleri

Arama-kurtarma

Enfeksiyonlara karşı koruyucu aşı hizmeti


8.Soru

Türkiye’de ilk paramedik eğitim programı hangi tarihte ve hangi üzniversite bünyesinde bailamıştır?


1982 – Ege Üniversitesi

1975 – Ankara Üniversitesi

1993 - Dokuz Eylül Üniversitesi

1990 – Hacettepe Üniversitesi

1991 - İstanbul Üniversitesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Hastane Tedavi Kapasitesini Etkileyen Faktörler olarak sayılır?

I- Giriş ve çıkış yollarının belirlenmesi

II- Fazla sayıda ciddi yaralı kurban olması

III- Alevlenebilir sıvılar

IV- Personel sayısı

V- Lojistik sorunlar ve personelin yorgunluğu


I, II, III

II, III, IV, V

 III, IV, V

II, IV, V

I, III, IV, V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi müdahalenin ilk ve en önemli basamağıdır?


Solunum desteği

Dolaşım desteği

Kanamanın durdurulması

Kalbe yapılan masaj

Triyaj


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi " Acil çağrı merkezlerinin " görevlerinden birisi değildir?


Acil yardım talebine yanıt verme,

Acil yardımın yapılıp-yapılmayacağına karar verme,

Kurumlarda Acil yardım merkezlerinin kurulmasını sağlama,

Acil yardımın nasıl organize edileceğine karar verme,

Acil yardım operasyonunu en başından, sonuna kadar yönetme,


12.Soru

İlk sivil ambulans örgütü hangi ülkede  kurulmuştur ve  sonrasında tüm dünyada hizmet alanıyla ilgili benzer örgütler oluşturulmaya başlanmıştır?


Almanya da,

Fransa da,

ABD de,

İngiltere de,

Rusya da,


13.Soru

Büyük çaplı kamu sağlığı acilleri ya da afet durumunda, nitelikli personel, tıbbi bakım ve halk sağlığı için artan talebi karşılamak amacıyla normal hizmetlerin hızla genişletilebilme yeteneğine ne ad verilir?


Komuta, kontrol ve yanıt

Geri kazanma

Hazırlık

Kapasite artışı

Koordinasyon


14.Soru

I. Triyaj
II. Rehabilitasyon
III. Epidemiyoloji
IV. İleri Yaşam Desteği
Yukarıdakilerden hangisi Tıbbi tedavi unsurlarındandır?


Yalnız IV

Yalnız III

III ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV


15.Soru

Yapısal olmayan elemanların afet riskleri bakımından incelenmesi, öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kritik Sistemler-Medikal Ekipman-Mimari Elemanlar

Kritik Sistemler -Mimari Elemanlar-Medikal Ekipman

Medikal Ekipman-Kritik Sistemler-Mimari Elemanlar

Medikal Ekipman-Mimari Elemanlar-Kritik Sistemler

Mimari Elemanlar-Kritik Sistemler-Medikal Ekipman


16.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Franco-German hastane öncesi acil sağlık hizmeti uygulanmaktadır?

 

 

 


Malta

Hollanda

Avustralya

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri


17.Soru

Operasyon sırasında yürütülen faaliyetlerde doğrudan görev alabilen mevcut personeller ile ekipmanlara ne ad verilir?


Olay imkân ve tesisleri

Kapsamlı kaynak yönetimi

Taktik kaynaklar

Bilgi ve istihbarat yönetimi

Bütünleşik iletişim


18.Soru

I. Olaya müdahale edenlerin ve olay yerindekilerin güvenliğini sağlamak
II. Stratejik ve taktik hedefleri başarmak.
III. Kaynakları etkin kullanmak
Yukarıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin temel amaçları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


19.Soru

Bir personel yardımıyla yürüyebilen, tek başına yürüyemeyen hastalar tahliye önceliğinde kaçıncı sıradadır?


5

4

3

2

1


20.Soru

Aşağıdaki Acil Müdahale Planı (AMP) için verilen etkinleştirme düzeyleri ve tanımlarından hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir?


Seviye 1 (Afet durumu)

Seviye 2 (Hazırlığı arttırma)

Seviye 2 (Hazır olma/Alarm)

Seviye 1 (Hazırlığı arttırma)

Seviye 3 (Hazır olma/Alarm)