Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. START
  2. SALT
  3. SAVE
  4. CPR

Yukarıda verilen kısaltmalardan hangileri triyaj uygulamasının yapılabilmesi için geliştirilmiş, sistematik triyaj protokolleri arasındadır?


Yanlız IV

Yanlız I

II ve IV

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Saat başına hastanelere nakledilebilecek yaralı sayısı hangi terim ile ifade edilmektedir?


Tıbbi kurtarma kapasitesi

Hastane tedavi kapasitesi

Dağıtım kapasitesi

Tıbbi şiddet kapasitesi

Tıbbi tahliye kapasitesi


3.Soru

Yapısal olmayan elemanların (tesisat, ekipman, donanım vb.) jeoloji, hido-meteoroloji, teknoloji, karakterli sarsıntı, akıntı vb. sonucunda doğrudan hareketlenerek kayması, sallanması, kopması düşmesi veya devrilmesi tanımı hangi terimi açıklamaktadır?


Yerinden oynama

Sarsıntı

Arızalar

Kırılma

Gerilme


4.Soru

Hastaneye ait yatırımın (tesis ve donanımın) zarar görmesini önlemek afet güvenliği bakımından hangi hedefe dayanır?


Hayatın korunması

Yatırımın korunması

Fonksiyonun korunması

İşletmenin korunması

Kişilerin korunması


5.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği hangi tarihte yayınlanmıştır?


2000

2005

2010

2015

2017


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'komuta birliği' için doğru ifadedir?


Operasyona katılan her bireyin sadece tek bir amirin emri altında görev yapması

Operasyona katılan bireylerin hepsinin emir komuta altında olması

Operasyon dışında kalan personelin kamp alanında dinlenmeye çekilmesi

Sadece komut verme yetkisindeki komutanların birlikte çalışabilmesi

Birden fazla yetkilinin birlikte çalışma yaptıkları gün sayısı


7.Soru

Olayla başa çıkmaya dönük faaliyetlerin doğrudan belirleyicisi ve uygulayıcısı olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim İşlevi

Operasyon Bölümü

Lojistik Bölümü

Finans Bölümü

Risk analiz Bölümü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ölüm için kullanılan triaj kategorisine ait olan renktir?


Siyah

Kırmızı

Mavi

Yeşil

Sarı


9.Soru

Seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kılavuzunun birinci bölümünde yer alır?


Hastane afet ve acil durum organizasyonu

Afete müdahalede öncelikli uygulama konuları ve örnekleri

Hastanede tahliye gerektiren durumlar

 Standart operasyon prosedürleri

Eğitim ve tatbikat konuları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir acil duruma müdahale sırasında komuta, kontrol ve koordinasyon için kullanılan sistematik bir araçtır?


Olay Komuta Sistemi

Standardizasyon

İletişim

Planlama ve organizasyon

Ortak terminoloji


11.Soru

Ölü/yaşama şansı çok düşük olan hastalar triyaj kapsamında hangi kategori ve renkte tanımlanır?


Kategori I-yeşil

Kategori II-sarı

Kategori III-kırmızı

Kategori IV-siyah

Kategori V-beyaz


12.Soru

  • Bölgesel olarak harekete geçirilen tüm hastanelerin etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlanır.
  • Yerel ve ulusal düzeyde tüm sağlık yöneticileri tamamen olaya dahil olur.

Yukarıda belirtilen  Hastane bakımından olay seviyesi tanımı, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi  Hastane olay seviyelerinin tanımlanması  kapsamındadır? 


Olay Seviyesi 1

Olay Seviyesi-4

Olay Seviyesi-2

Olay Seviyesi-5

Olay Seviyesi -3


13.Soru

"Herhangi bir afet ya da acil durum olayında ortaya çıkan ani sağlık ihtiyaçları ile afetten etkilenen toplumun ihtiyaçları arasındaki orantısızlığı ortadan kaldırmak ve mümkün olan en yüksek sayıdaki yaralıyı kurtarmak için tıbbi tedavi ile tıbbi organizasyonun bileşkesinden oluşan bir tıp dalıdır." Aşağıdakilerden hangisi bu tanımın karşılığıdır?


Nükleer tıp

Alternatif tıp

Afet tıbbı

Mortalite

Morbidite


14.Soru

Seçeneklerden hangisi Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)'ın afete hazırlık çerçevesindeki temel hedeflerinden birisi değildir?


Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak.

Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak.

Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak.

Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak.

Afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay komuta sistemi içinde yer alan Olay Komutanı rolünü üstlenir?


En üst rütbeli kişi

En fazla mülkiyete sahip kişi

Hükümet yetkilisi

Olaya ilk tepki veren kişi

Eğitim düzeyi en yüksek kişi


16.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre aşağıdakilerden hangisi Olay seviyesi 3’ün kapsamındadır?


Yerel ve ulusal düzeyde tüm sağlık yöneticileri tamamen olaya dahil olur.

Çok sayıda sağlık tesisi ya da hastane olaya dahil olur.

Yakın bölgedeki sağlık tesisleri ve diğer sağlık hizmetleri (112, kan bankası vb.), olayın gidişatına göre alarm (hazır olma) haline geçebilir.

Ulusal kapasitenin yanı sıra uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan olaylardır.

İlgili sağlık yöneticileri bilgilendirilir, üst düzeyde izleme/değerlendirme gerçekleştirilir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastanelerin afet güvenliği bakımından yapısal  riskler kapsamındadır?


 Yapının periyodik bakımı ve onarımının yapılıp yapılmadığı,

Mimari elemanların güvenliği,

Kritik servis ve alanların, ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergahlarının güvenliği,

Kritik sistemlerin durumu (elektrik, haberleşme, su vb.), 

Ekipman ve malzeme güvenliği ,


18.Soru

I-Tıbbi afet planlarının olmayışı II-İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması III-Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği IV-Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması Yukarıdakilerden hangileri afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel neden­lerdir?


I ve II

 

II ve III

 

III ve IV

 

I, II ve III

I, II, III, IV


19.Soru

Genel olarak normal şartlar altında her saat başına, bir acil müdahale ekibinin yaklaşık olarak T1 ve T2 grubu kaç hastayı tedavi edebileceği varsayılır?


10

11

12

13

14


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin afet ve acil duruma müdahalesinde, acil müdahale planının etkinleştirilmesi ve olay yönetim ekibinin harekete geçmesiyle birlikte gerçekleştirilecek öncelikli uygulamalardan biri değildir?


Triyaj

Tahliye

Psikososyal destek

Ekonomik destek

Bilgi yönetimi