Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Acil yardım operasyonunu en başından en sonuna kadar yönetme görevi, aşağıdakilerden hangisinin yapması gereken önemli görevlerden birisidir?


Ambulans

Hastane başhekimi

Ameliyathanede bulunan en kıdemli cerrah

İl sağlık müdürü

Acil çağrı merkezi


2.Soru

Olay Komuta Sistemi ilk kez hangi yılda  “Incident Command System (ICS)” adını taşıyan bir sistem olarak ortaya çıkmıştır?

 


1561

 

1973

 

1975

 

1987

 

2001


3.Soru

Birleşik Komuta gerektirebilecek durumlar için aşağıdakilerden hangilerini sayabiliriz?

I- Çoklu yetki alanları

II- Birden fazla kurumun sorumluluğu paylaştığı tek bir yetki alanı

III- Kaynakların takip edilmesi

IV- Çok sayıda kurumun katılımı ile çoklu yetki alan


 I, II             

II, III         

I, II, IV                 

  I, II, III                  

 I, III, IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin temel hedeflerinden birisidir?


Yaralanmalar sonrası oluşabilecek hasarı en aza indirmek için tıbbi bakım ve müdahale sağlamak,

Olay mahalinde sağlık ekibi gelinceye kadar hastalara yardım etmek,

Basit yaralanma vakalarında yaralının pansumanlarını yapıp güvenle evine gitmesini sağlamak,

Yaralanma vakalarında Ambülans çağırmak ve Ambülans gelinceye kadar yaralının yerinden oynatılmamasını sağlamak,

Hastahaneye gitmelerine gerek olmayan hastalara tıbbi bakım ve müdahale sağlamak,


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılında Japonya da toplanan BM Afet Azaltma  Dünya Konferansı sonrasında yayınlanan ve 168 ülke tarafından onaylanan, “Hyogo Çerçeve Eylem Planı”nın içeriğini oluşturmaktadır?


Her ülkede Özel Afet hastahanelerinin kurulması,

Afetlerde görev yapacak doktor ve personelin yetiştirilmesi,

Mevcut ve yeni kurulacak hastanelerin afetlere karşı güvenli hale getirilmesi,  

Afet durumlarında uluslararası personel ve araç-gerecin sağlanması,

Afet sonrası mağdur ülkeye her türlü ekonomik desteğin sağlanması,


6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangileri Anglo-Amerikan Model için doğrudur?

I- Hastanın zaman kaybetmeksizin donanımlı bir acil servise nakli önerilir

II- Bu modelin asli personelleri, paramedikler ve acil tıp teknisyenleridir.

III- Olay yerinde başlanan hayat kurtarıcı tıbbi tedavi ve bakımın, nakil sırasında devam etmesi ve hastanın bir an önce bir acil servise ulaştırılması önerilir.


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, II, III

II, III


7.Soru

Fonksiyonları tanımlayan geniş sınıfları ifade eden, servis devriye aracı, damperli kamyon, süpürücü gibi örnekleri olan kayıt protokolünün elementi aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

Kategori

Tür

Bileşenler

Metrik


8.Soru

İlk sivil ambulans örgütü hangi Ülkede kurulmuştur?


İngiltere

Fransa

ABD

Almanya

Rusya


9.Soru

Olay yerinde acil sağlık hizmetlerinin yönetimin­den sorumlu olan kişinin ünvanı aşağıdakilerden hangisidir?


Tıbbi Şube Direktörü

Operasyon Konuşlanma Alanı Görevlisi

Tıbbi Kurtarma Grup Süpervizörü

Tedavi Birim Lideri

Tıbbi Tahliye Grup Süpervizörü


10.Soru

Kapasite artışı şablonu, aşağıdaki unsurlardan hangilerini içermelidir?

I- Malzeme          II- Yapı           III- Alan         IV- İletişim


Sadece I

I, II

I, II, III

I, II, IV

III, IV


11.Soru

1985 yılında meydana gelen depremde iki büyük hastanenin çökmesiyle yaklaşık bin kişinin ölmesi, hastane yatak kapasitesinin yüzde 40’ının kaybedilmesi; hangi ülkede yaşanmıştır?


Türkiye,

Meksika,

Kanada,

Nikaragua,

Peru,


12.Soru

I-Tıbbi Şiddet Endeksi (MSI), acil durumları afetlerden ayırmanın yanı sıra, gerçek zamanlı tıbbi koşul­ların esasına, olayın ciddiyetine ve diğer kritik hususlara da dikkat çekmektedir.

II-Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI) 1’den küçük ise, olay bir acil durum olarak tanımlanır.

III-Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI) 1’den büyük ise, olay bir afet olarak tanımlanır.

IV-Tıbbi Şiddet Endeksi sadece afet ve acil durum arasındaki kırıl­ma/dönüm noktasını değil, aynı zamanda mevcut olayın sağlıkla ilgili ciddi özelliklerini de yansıtabilir.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 

 


I ve II

 

II ve III

 

III ve IV

 

I, II ve III

 

I, II, III, IV


13.Soru

Temel fonksiyonlar itibarıyla OYE tarafından gerçekleştirilmesi beklenen başlıca görevler kapsamında "Olaya yönelik müdahale stratejilerinin etkisinin değerlendirilmesi ve gerekirse yeni Olay Eylem Planı oluşturmak/geliştirmek için geri bildirim sağlanması" hangi bölümün görevidir?


Lojistik Bölümü

Finans Bölümü

Planlama Bölümü

Operasyon Bölümü

Yönetim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hastane tedavi kapasitesini (HTC) azaltan faktörlerden birisidir?


Basitleştirilmiş prosedürler

Az sayıda ciddi kurbanların varlığı

Daha çok uzman bulunması

Lojistik sorunlar ve personel yoğunluğu

Diğer uzmanların yardımcı olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)" nın  Afete hazırlık çerçevesinde  yerine getirilmesi  gereken temel hedeflerden birisidir?


Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak,

Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak,

Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek,

Hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek,

Kritik hizmetleri kesintisiz sürdürmek, olağan (rutin) hizmetleri aksatmamak,


16.Soru

Triyaj uygulamasında yaralılar kaç kategoriye ayrılırlar?


6

5

4

3

2


17.Soru

“Düşüp kayarak çıkışı kapatacak, insana ya da donanıma zarar verecek eşyanın yerini değiştirme” yapısal olmayan elemanlarla ilgii afet ve  risk azaltma amaçlı koruyucu önlemlerden hangisine girer?


Uzun dönem bilgi ve deneyim ile gerçekleştirilecek önlemler.

Günlük bilgi ile gerçekleştirilebilecek basit önlemler.

Önceden belirlenmiş teknik ve usullere (mevzuat ya da kullanım kılavuzu vb.) göre gerçekleştirilen, teknik bilgi ya da teknisyenlik gerektirebilecek önlemler.

Uzmanlık gerektiren önlemler.

Mühendislik gerektiren önlemler.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yaralı dağıtım planının hazırlanması için gereken verilerden değildir?


Afet bölgesinin yeri

Hastanelerin yeri

Hastanelerin spesifik tanı ve tedavi olanakları

Her hastanenin tedavi kapasitesi(HTC)

Personel sayısı


19.Soru

Planlama Bölümü’nün organizasyon unsurlarından hangisi OKS organizasyonu içinde planın dağıtılmasını sağlar?


Kaynak Birimi

Durum Birimi

Dokümantasyon Birim

Teknik Uzmanlar

Demobilizasyon Birimi


20.Soru

I.Hayatın korunması.
II.Fonksiyonun (İşlevin) ve İşleyişin korunması.
III.Yatırımın korunması.
Yukarıda verilen üç hedef için hastanelerin afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alındığında afet güvenliği bakımından öncelik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I-II-III

II-I-III

I-III-II

II-III-I

III-II-I