Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kalbi duran birine olay yerinde bulunalar tarafından, olay yerinin imkanları ile yapılması gereken; suni solunum, kalp masajı ve otomatik eksternal defibrilatör tedavisini kapsayan uygulamaların bütününe ne denir?


İleri yaşam desteği

 

Acil Yardım

 

İlk Yardım

 

Temel yaşam desteği

Stabilizasyon


2.Soru

Olay Komuta Sisteminde kontrol ve denetim sorumluluğu olan herhangi bir kişinin yönetilebilir kontrol kapsamı aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


En iyi 3 olmak üzere, 1 ile 3 kişi arasında değişmelidir.

En iyi 4 olmak üzere, 2 ile 5 kişi arasında değişmelidir.

En iyi 5 olmak üzere, 3 ile 7 kişi arasında değişmelidir.

En iyi 6 olmak üzere, 2 ile 6 kişi arasında değişmelidir.

          

  En iyi 7 olmak üzere, 3 ile 7 kişi arasında değişmelidir


3.Soru

Aşağıdaki birimlerden hangisi operasyon şefinin sorumluluk alanı dahilindedir?


Dokümantasyon sorumlusu

İnsan kaynakları sorumlusu

Hukuk/Tazminat sorumlusu

Acil durum sonlandırma sorumlusu

Tehlikeli madde sorumlusu


4.Soru

Olaya müdahale temelinde kullanılacak tesisleri standart olarak tanımlayarak yaygın ve standart bir terminolojinin kullanılması hangi yönetim ilkesi başlığı altında değerlendirilmektedir?


Ortak terminoloji

Modüler organizasyon

Bütünleşik iletişim

Olay imkân ve tesisleri

Birleştirilmiş komuta


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 'önlem alınabilmesi için çok az bir zamanın bulunduğu ve ayrıca önlem alınmaması durumunda yaşamsal riskin ortaya çıkabileceği durum'u doğru olarak ifade eden terimdir?


Hastada stres yaratan durum

Acil durum

Ameliyat öncesi ilaç verilmesi gereken durum

Enfeksiyon

Triaj


6.Soru

"Bir afet ya da acil durum olayından sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel refahın geri kazanımı yoluyla ulusal ve topluluk hayatını normale döndürmek." şeklinde tanımlanan durum hangisidir?


Hazırlık

Geri kazanma

Yanıt

Önleme

Koordinasyon


7.Soru

Sağlık Bakanlığı’nın 26369 Sayılı “Ambulanslar ile Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre  aşağıdakilerden hangisi   Özel donanımlı ambulans sınıfına girmez?


Arazi ambulansı

Yoğun bakım ambulansı

Kar paletli ambulanslar

Motosiklet ambulanslar

Obezite ambulansları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, afet ve acil durumlarda olumsuz etkiler nedeniyle hastanenin bir başka güvenli yere aktarılmasını doğru olarak ifade eder?


Triyaj

Acil müdahale

Yönetim değişikliği

Tahliye

Lojistik


9.Soru

Dalga­lanmayı karşılamak için kaynakları kullan­ma yeteneği aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Toplum temelli kapasite artışı

Kapasite artışı

Kapasite artışı kapasitesi

Kapasite artışı tepki kapasitesi

Kapasite artışı yeteneği


10.Soru

Franco-German modeli ile Anglo-Amerikan modeli arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Franco-German modeli hastane koşullarının olay yerine götürülmesi üzerine kurgulanırken, Anglo-Amerikan modeli, olay yerinde mümkün olduğunca az zaman kaybedilmesi üzerine kurgulanmıştır.

Franco-German modeli yaşam kaybının önlenmesi için gereken tıbbi malzeme ve iş gücünün sağlanmasını ifade ederken, Anglo-Amerikan modeli hastayı bir an önce sağlık kurumuna ulaştırmayı hedeflemektedir.

Franco-German modeli tanı koymada yaşabilecek sorunların engellenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Anglo-Amerikan modeli tedavi şeklinin belirlenmesini konu almaktadır.

Franco-German modeli ile hastaya ait bilgilerin izlenebilmesi amaçlanırken Anglo-Amerikan modeli hastanın mevcut durumunun muhafaza edilmesini amaçlamaktadır.

Franco-German modeli mevcut durumun tüm risk unsurlarının hesaplanmasını amaçlarken Anglo-Amerikan modeli doğru ilaç tedavisinin yapılmasını merkeze almaktadır.


11.Soru

HAP Hazırlama Kılavuzu’nda, ülkemizde hastane triyaj sisteminde kullanılan kategoriler kapsamında "Birkaç dakika içerisinde verilen basit müdahalelerle kurtulabilir" durumundaki yaralılar hangi renk koduyla tanımlanır?


Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Sarı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, acil bakım gerektiren yaşamsal tehlike oluşturan yaralanmayı belirten ve triaj kategorisine ait olan renktir?


Siyah

Yeşil

Sarı

Beyaz

Kırmızı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sistemi’nin (OKS) organizasyon yapısı içerisinde yer almaz?


Finans

Komuta

Planlama

Bütünleşik İletişim

Lojistik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangileri hastanelerin yapısal risklerin azaltılması ile ilişkilidir?

I- Yapısal risklerin belirlenmesi ve iyileştirme süreçleri yalnızca depremle sınırlı kalmamalıdır, hastanenin bulunduğu bölgenin tüm afet, tehlike ve riskleri dikkate almalıdır.

II- Hastanenin yapısal dayanıklılık incelemelerinin düzenli olarak yaptırılması, uygulama aşamalarının ve sonuçlarının düzenli olarak kaydedilmesi zorunludur.

III- Hastanedeki kritik servis ve alanların, ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergahlarının güvenliği sağlanmalıdır.


I, II

I, III

II, III

I, II, III

Yalnız III


15.Soru

Hastanın bir sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde naklini sağlamak, aşağıdakilerden hangisinin temel hedefleri arasındadır?


Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri

İl sağlık müdürlüğü

İkinci basamak tedavi edici sağlık hizmeti

Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmeti

Özel sağlık kurumları


16.Soru

Müdahale açısından seviye1 (S1) bir afet için nasıl bir etki yorumu yapılmaktadır?


Yerel imkânlar yeterlidir

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır

Ulusal desteğe ihtiyaç vardır

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır

Desteğe ihtiyaç yoktur


17.Soru

Bir afet ya da acil durum olayına hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vermek ve acil sonuçlarını yönetmek hangi kapsamlı yaklaşım alt başlığı tanımıdır?


Önleme

Hazırlık

Yanıt

Geri kazanma

Kontrol


18.Soru

I. Tıbbi Kurtarma Kapasitesi (MRC)
II. Tıbbi Tahliye Kapasitesi (MTC)
III. Hastane Tedavi Kapasitesi (HTC)
(a) Saat başına, hastanede tedavi edilebilecek yaralı sayısı
(b) Saat başına hastanelerdeki personel sayısı
(c) Saat başına, Temel/İleri Yaşam Desteği sağlanabilecek yaralı sayısı
(d) Saat başına, hastanelere taşınabilecek yaralı sayısı
(e) Saat başına afet durum planı sayısı
Yukarıda verilen tıbbi tedavi kapasitesi ve tanımlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?        


I - (a)              II - (b)              III - (c)

I - (b)             II - (d)              III - (e)

I - (d)             II - (c)              III - (a)

I - (c)              II - (d)              III - (a)

I - (e)              II - (a)              III - (b)


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane bakımından Olay Seviyesi 1’in tanımlanmasına uymaktadır?


Ulusal kapasitenin yanı sıra uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan olaylardır.

Yerel ve ulusal düzeyde tüm sağlık yöneticileri tamamen olaya dahil olur.

Çok sayıda sağlık tesisi ya da hastane olaya dahil olur.

Hastane, dış yardım almaksızın ve yedek kaynaklarını seferber etmeden hizmet yükünü yönetebilir.

Bölgesel olarak harekete geçirilen tüm hastanelerin etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlanır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kayıtlar ve formların işlevi arasında değildir?


Devam eden konuların/sorunların takibini yapmak

Tüm ana eylemlerin, taleplerin ve kararların kaydını tutmak

Hem devam eden hem de tamamlanmış olan iletişim sorunlarını özetlemek

Olay sonrası izleme değerlendirmede kullanılabilen, müdahaleyle ilgili yasal kayıtları tutmak

Medyaya verilecek bilgileri hazırlamak