Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremin akut sağlık etkileri arasında yer almaktadır?


Tedavi edilmemiş yaraların ikincil enfeksiyonu

Artan psikososyal destek ihtiyacı

Kalabalık alanlarda bulaşıcı hastalık riski

İlaç ve sarf malzemesi stoklarının tahrip olması

İkincil afetlerden kaynaklanan travmaya bağlı ölüm ve yaralanmalar.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sellerin orta vadeli sağlık üzerindeki etkileri arasında yer almaktadır?


Yiyecek depoların tahrip olması

İlaç ve sarf malzemesi stoklarının tahrip olması

Temizlik aşamasında enkazda cam, çivi vs bulunmasından dolayı yaralanmalar

Karşılaşılan elektroşoklar

Sağlık hizmeti veren yapılardaki zararlar


3.Soru

Kişinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak değerlendirilebilmesi için acil durum veya afetin ardından en az kaç gün geçmiş olması gerekmektedir?


7

14

21

30

45


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Tedavi Kapasitesini azaltan faktörlerden biridir?


İş yoğunluğu

Diğer uzmanların yardımı

Basitleştirilmiş prosedürler

Nispeten daha az ciddi kurbanlar

Bilinmeyen ve tanıdık olmayan lezyonlar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazazedelerin triyajından sorumludur?


Valilik

Acil servisler

Tıp fakültesi dekanlıkları

Üniversite hastaneleri

Devlet hastaneleri


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi PsySTART modeline göre yüksek risk grubunda değerlendirilmektedir?


Enkazda bir süre sıkışıp kalma

Afet nedeniyle evi oturulamaz durumda olanlar

Afet nedeniyle ailesinden ayrı kalanlar

Aile üyelerinin ölümünü yaşayanlar

Kendine zarar verme riski bulunanlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İl Acil Yardım Hizmet Grupları arasında sayılamaz?


Zarar Tespit Hizmet Grubu

Barınma Hizmet Grubu

Enerji Hizmet Grubu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu

Üretim Hizmet Grubu


8.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi 3 aşamalı trijaj kapsamındaki üçüncü triyaj ile ilgilidir?


Yaralının bulunduğu yerde yapılır ve uygulamadan sonra yaralıların güvenli bir alana taşınmasını kapsar.

Tıbbi bakım alanında bulunan yaralıların hastanelere nakli sırasında önceliklerin belirlenmesi için yapılan nakil triyajıdır.

İleri acil tıbi bakım alanında yapılan tıbbi triyajdır.

Bir ameliyathane ortamında yapılan tıbbi triyajdır.

Olay yerinde gerçekleştirilen ve ayakta tedavi ile sonuçlanan triyajdır.


9.Soru

Çok yüksek kaygı/korku, doğrudan fiziksel bütünlüğünün tehlikede olması, diğer kişilerin ölümüne tanık olma, aile üyeleri veya evcil hayvanın ölümü, enkazda bir süre sıkışıp kalma veya geç kurtarılma öyküsü gibi durumlarda hızla ruh sağlığı uzmanlarıyla temasa geçerek yönlendirilmesi gereken kişiler psikolojik triyajda hangi gruba dahil edilir?


Yüksek riskli grup

Riskli grup

Orta riskli grup

Düşük riskli grup

Çok düşük riskli grup


10.Soru

Dünya sağlık örgütünün (DSÖ) sağlık tanımı hangi seçenekte verilmiştir?


Hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı.

Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali.

Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenende sağlıklı olması.

Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali içinde olması.

Sağlık hizmetlerini karşılayacak geliri olması.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hastaneleri (Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği)'nin afet sırasındaki görev ve sorumlulukları arasında yer alır?


Hastane afet ve acil durum planlarının uygulanmasını sağlamak.

Afet ve acil durumlara yönelik eğitim programları planlamak, uygulamak.

KBRN tehditlerine yönelik sağlık ile ilgili hazırlık ve kendi mevzuatı kapsamında cevap geliştirmek.

Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgileri değerlendirmek ve İl SAKOM’a iletmek.

Afet ve acil durum sonrası yapılan değerlendirme raporları doğrultusunda, hastane hizmetlerinin sunumuna yönelik iyileştirme ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.


12.Soru

Dünya genelinde afet yönetimi stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


AKUT

AFAD

UMKE

KOSGEB

UNISDR


13.Soru

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye yaşam kurtarmak için yapay solunum ile akciğere oksijen girişi ve kalp masajı ile kan dolaşımını sağlamak amacı ile yapılan ilaçsız uygulamaya ne denir?


Suni solunum

Temel yaşam desteği

Kalp ritim düzenleme

Kemoterapi

Radyoterapi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerle birlikte ergenlik döneminde görülen stres tepkileri arasındadır?


Parmak emme

Altını ıslatma

Soyutlama

Suçluluk hissetme

Anne babadan ayrılmayı istememe


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Triyaj uygulamalarında yaralıların sınıflandırılmasında kullanılan renk kodlarından biridir?


Beyaz

 

Sarı

 

Turuncu

 

Mavi

Mor


16.Soru

Hastalıkların tedavisi, sağlık sorunlarının çözümü için uygulanan yöntemelrin test edildiği çalışmalar olarak adlandırılan kavran hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Kohort çalışmaları

Deneysel/Müdahale çalışmaları

Kesitsel çalışmalar

Tanımlayıcı çalışmalar

Vaka control çalışmaları


17.Soru

Kardiyopulmoner resüsitasyon ne demektir?


Kalp durması

Solunum durması

Yeniden canlandırma

Hava yolu tıkanıklığı

Kalp sıpazmı


18.Soru

Yetişkinlerde kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


20 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır

25 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır

10 kalp masajından sonra 1 solunum yaptırılır

30 kalp masajından sonra 3 solunum yaptırılır

30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır


19.Soru

Hangisi aile hekimliği uygulama biriminin görevlerinden birisidir?


Görev alanı ile ilgili evde sağlık hizmetlerinin aksamadan devamını ilgili birimler ile birlikte sağlar.

Birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin afet anında da devam etmesini sağlar.

Aşı ile önlenebilir hastalıkların önlenmesiiçin rutin aşılama programının sürdürülmesini sağlar.

Yeni oluşturulan yerleşim alanlarını bulaşıcı hastalıklar açısından risklerini belirler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlar.

İhtiyaç halinde hasta ve yaralıların özel tanı tedavi merkezlerinde sağlık hizmeti almasını sağlar.


20.Soru

1. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 2001 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

2.  Bu birlikler seferberlik ve savaş hali ile doğal afetlerdeki can ve mal kaybını en aza indirmeyi, yaşanması olası afetlerde genel yaşamın hızla normale dönmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

3. Birlik müdürlükleri sorumluluk alanları bulundukları illerin ilçelerini de kapsayacak şekilde il bazında örgütlenmişlerdir.

Yukarıda sivil savunma ve arama kurtarma müdürlükleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3