Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Müdahalelerde politik, etnik vb. bir ayrım gözetmemek hangi psikososyal müdahale temel prensibi ile değerlendirilmektedir?


Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

İyileştirme

İnsan haklarına saygı duyma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerden sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklardan biridir?

 


Kalp hastalıkları

Stres bozuklukları

Dermatit

Diyabet

Çölyak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5902 sayılı yasa’nın 6. maddesinde Afet ve Acil Durum Başkanlığı örgütlenmesini oluşturan birimler arasında yer almaz?


İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Basın,Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Müdahale Dairesi Başkanlığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı belirleyen faktörlerden değildir?


Sosyal faktörler

Ekonomik faktörler

Fiziksel çevre

Bireysel karakteristikler ve davranışlar

Dini inançlar


5.Soru

Dikkat sorunları, hafızada gerileme, konsantrasyon sıkıntıları gibi belirtiler  acil durum veya afet sonrası  ortaya çıkan  stres belirtilerinden hangisine örnektir?


Bilişsel Belirtiler

Fiziksel Belirtiler

Sosyal Belirtiler

Duygusal Belirtiler

Davranışsal Belirtiler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmelerinde yapılması gerekenler biridir?


Hijyen ve temizliğe dikkat edilir

Yaralının üstü ısı kaybını önlemek için örtülür

Sıcak içecekler verilir

El ve ayak doğal pozisyonda tutulur

Kişi hızla ortamdan uzaklaştırılmalı, açık havaya çıkarılmalıdır


7.Soru

  1. Travma öncesi etkenler
  2. Olaya bağlı etkenler
  3. Travma sonrası etkenler

Yukarıda verilenlerden hangileri Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (TSSB) ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen faktörlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane tedavi kapasitesini artıran faktörlerdendir?


Nispeten daha az ciddi kurbanlar

Daha az uzmanın bulunması

Kayıplar ve hastaların denetimi

Bilinmeyen ve tanıdık olmayan lezyonlar

Lojistik sorunlar ve personelin yorgunluğu


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yapılması gereken temel işlemler arasında yer almaz?


Güvenli su temin

Güvenli gıda temini

Barınma

Çevre sağlığı hizmetlerinin sağlanması

Sanitasyon hizmetlerinin sağlanması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığına neden olabilen ve aynı zamanda vücudun dogal yapısında bulunan anatomik bir oluşumdur?


Böbrek

Dil

Akciğer

Trachea

Mide


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aile Hekimliği Uygulama Biriminin görevleri arasındadır?


İlde bulunan aile sağlığı merkezlerinin olay sonrası aksaksız çalışıp çalışmadığını kont­rol eder.

Personelin dinlenme olanaklarını hazırlar.

İldeki tüm ecza depolarının ve eczanelerin stoklarını tespit eder.

Sağlık kurumlarına giriş çıkışı yapılan mal­zemelerin kaybını engellemek amacıyla de­netimini sağlar.

Basın yayın organlarında yayınlanan haber­leri takip eder/ ettirir, bu kaynaklardan top­lanan bilgileri il sağlık müdürüne iletir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulanması gereken özel durumlardır?

I- Çok sayıda yaralı ve tek kurtarıcı bulunduğu durumlarda

II- Yaralının nakli güç koşullarda gerçekleşeceği durumlarda

III- Koma durumunda olanlarda

IV- Uzuv kopması durumunda


I, III, IV

I,  IV

II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, IV


13.Soru

Psikolojik triyajda "afet nedeniyle evi oturulamaz durumda olanlar, afet nedeniyle ailesiyle ayrı kalanlar, daha önce psikolojik destek almış ve afet yaşama deneyimi olanlar" hangi risk grubunda yer almaktadır?


Riskli

Orta riskli

Düşük riskli

Yüksek riskli

Risksiz


14.Soru

Afeti yaşayan bir kişiye akut stres bozukluğu tanısı konulması için hangi belirtinin olması gerekir?

 


Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik

Afallama


15.Soru

1. Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında, ilgili bakanlardan oluşan bir yapılanma olup, afet ve acil durumlara ilişkin plan, program ve raporları onaylamakla görevlidir.

2.  Konu ile ilgili politik direktif esaslarını belirler ve gerekli kararları alır.

3. Gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu Kararı alınması yönünde girişimlerde bulunur.

Yukarıda özellikleri verilen, afet ve acil durum başkanlığı örgütlenmesinde yer alan kurul aşağıdakilerden hangisidir?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Deprem Danışma Kurulu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri


16.Soru

I. Yeniden yaşantılama
II. Kaçınma
III. Uyarılmışlık
IV. Küntleşmeme
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Afetlerde karşılaşılan halk sağlığı sorunlarındandır?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik triyajda uzmanların kişileri ön değerlendirme yöntemlerinden biridir?


Psikolojik tanı

Dış görünüm

Tepkisizlik

Küntleşme

Hazırlık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmalarında öncelikle ve en fazla dikkat edilecek önlemdir?


Omurga kırıklarının derecesini anlamak için hasta 3 adım yürütülür.

Hasta  ayağa kaldırılır

Hasta güvenli bir yerde oturur duruma getirilir

Omurga kırıklarının incelenmesi için röntgen servisine götürülür

Hasta hareket ettirilmez


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangilerinde yaşa göre normal solunum sayıları doğru olarak verilmiştir:

I- Yeni doğan-6 hafta: 30-60/dk

II- Bebeklerde: 18-24/dk

III- Çocuklarda: 12-20/dk

IV- Erişkin: 16-22/dk


I, II

II, III

III, IV

I, IV

I, III, IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik servisin içerisinde yer alan tıbbi cihaz ve biyomedikal şubesinin görevlerinden biridir?


Sağlık kurumlarındaki hasar tespit çalışmalarına eşlik etmesi

Afet anında laboratuvar hizmetlerinin sağlanabildiği hastanelerin tespit edilmesi

Personelin dinlenme olanaklarını hazırlamak

Gerekli ilaç ve malzemenin afet bölgesine ulaştırılmasını sağlar

Afet bölgesinde sağlık tesislerinin aktif çalıştırılmasında teknik destek sağlar