Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi PsySTART modeline göre düşük risk grubunda değerlendirilmektedir?


Daha önce psikolojik destek almış ve afet yaşama deneyimi olanlar

Doğrudan fiziksel bütünlüğü tehlikede olanlar

Enkazda bir süre sıkışıp kalanlar

Aile üyeleri içinde kayıp ya da ulaşılamayan biri olanlar

Diğer kişilerin ölümüne tanık olanlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı kaynak yönetiminin süreçlerinden değildir?


Kaynakları sınıflandırma

Kaynakları talep etme

Kaynakları tespit etme

Kaynakları kurtarma

Kaynakları takip etme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetin hemen ardındaki süreçte başlayan gerekenlerin analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal müdahale yöntemidir?


Psikolojik İlkyardım

İhtiyaç ve Kaynak Analizi

Psikolojik Triyaj

Hazırlık ve Koordinasyon

Güçlendirme


4.Soru

1. Haberleşmenin sağlanabilmesi için mobil komuta kontrol sistemlerinin kurulmasını planlamak.

2. Afet bölgesine personel ve malzeme naklini sağlamak veya kurum/kuruluşlarla koordine ederek sağlatmak.

3. Hasta ve yaralıların tahliyesini ve acil müdahalesini yapmak.

Yukarıda 112 acil sağlık ekiplerinin afet sırasındaki görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


5.Soru

Havayolunda yabancı bir cisme bağlı olduğu düşünülen tam tıkanma olması durumunda hastalara uygulanan dönüşümlü olarak 5 sırta vuru ve 5 karına bası uygulaması ne manevrası olarak ifade edilir?


Hemlich manevrası

Kardick manevrası

Havlick manevrası

Fedrich manevrası

Sedrich manevrası


6.Soru

Ülkemiz adına afet yönetiminden sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


AKUT

AFAD

UMKE

KOSGEB

UNISDR


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardım çalışanlarında görülen stres tepkilerinden biri değildir?


Kendini adama

Aşırı sorumluluk yüklenmek

Kronik yorgunluk

Afetten etkilenenlerle kendini kıyaslama

İçe kapanma, kendini soyutlama


8.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemine göre aşağıdakilerden hangisi Olay Yönetim Ekibinde yer alan Operasyon şefinin alt birimlerinden biridir?


Acil Durum Sonlandırma sorumlusu

Psikososyal Destek sorumlusu

İlaç ve Tıbbi Malzeme Sorumlusu

Durum Değerlendirme Sorumlusu

İnsan Kaynakları sorumlusu


9.Soru

Kapasite artışı şablonu hazırlanırken aşağıdaki unsurlardan hangisinin he­saba katılmasına gerek yoktur?


Personel

Malzeme

Yapı  

Alan

Maliyet


10.Soru

Kanser birimi hangi servis içerisinde yer alır?


Operasyon servisi

Tıp Meslekleri Şubesi

Finansman Servisi

Planlama Servisi

Güvenlik Servisi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği aşamalarından biri değildir?


Havayolu açıklığının sağlanması

Otomatik eksternal defibrilatör

Hemlich manevrası 

Solunum değerlendirmesi 

Dolaşım değerlendirmesi (circulation)


12.Soru

Araştırmacının çalışmalarda olayı sadece gözlemlemeyip bir müdahalede bulunması hangi epidemiyolojik araştırma yöntemidir?


Gözlemsel çalışmalar

Tanımlayıcı çalışmalar

Analitik çalışmalar

Kohort çalışmaları

Deneysel çalışmalar


13.Soru

Pulseoksimetre, kardiyak monitörler, defibrilatör, taşınabilir solunum cihazları hangi tıbbi ekipmanın setleridir?


Majör ekipman ve malzemeler

Hava yolu ve solunum desteği

Kanama ve dolaşım sistemi

İlaçlar

Kitler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneleri diğer işyeri ve işletmelerden ayıran başlıca özellikler arasındadır?


Hayatı koruma ve kurtarma ile ilgili faaliyet göstermesi

Bünyesinde yatak bulundurması

Yetişmiş insan gücü ile çalışması

Kimyasal maddelerin bulunması

24 saat boyunca erişilebilir olması


15.Soru

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapar?


Cumhurbaşkanı

Başbakan

Başbakanlık Müsteşarı

İlgili Bakan

Başbakan Yardımcısı


16.Soru

Afetlerden sonra aşırı sıcak ve soğuk hava ile hangi tür hastalıklarda artış görülmesi daha muhtemeldir?

 


Kroner kalp hastalıkları

Bulaşıcı hastalıklar

Psikolojik hastalıklar

Akut hastalıklar

Kronik hastalıklar


17.Soru

Sağlık Bakanlığının “Güvenli Kan Temini” projesi kapsamında ve Bakanlığın yayımladığı bildirge doğrultusunda, 2008 yılından itibaren Türkiye’de kan hizmetlerinin verilmesindeki yetkili tek kuruluş haline gelen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Yeşilay

AFAD

UMKE

AKUT

Kızılay


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardım çalışanlarına yönelik kurumsal düzeydeki önerilerden biridir?


Stres belirtilerinin gözlemlenmesi

İkincil travmatik stres belirtilerinin tanınması

Afetin zorlu koşullarına ilişkin zihinsel hazırlık yapılması

Spor ve müzik gibi stresi azaltacak faaliyetlerin uygulanması

Ekip çalışmasına yatkın kişilerin bir araya getirilmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yatırımlar Şubesinin görevleri arasındadır?


Müdahale aşamasında ihtiyaç nedeniyle farklı bir şekilde düzenlenmesi icap edebi­lecek bina, tesislerin yapısal düzenlemesini sağlar.

Müdahale aşamasının sonlandırılmasından sonra olaya dair alanına ilişkin raporu il sağlık müdürüne sunar.

Afet durumları için özel bütçe ayırarak anında ecza depolarından veya firmalardan doğrudan ilaç/malzeme teminini sağlar.

Afet durumlarında acil gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin teminini sağlar.

Sağlık afet planının sonlandırılmasından sorumludur.


20.Soru

Aşı programları, gebe izlemleri başta olmak üzere anne ve çocuk sağlığı programları, kronik hastalıkların takibi gibi hizmetlerin aksaması afetlerin toplum sağlığına dolaylı etkilerinden hangisine örnektir?


Normal yaşam koşullarının kaybı

Genel alt yapıda oluşan tahribat

Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç gereği aşırı kullanılması

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aksaması veya kesintiye uğraması

İkinci basamak sağlık hizmetlerinin aksaması veya kesintiye uğraması