Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Olay yönetim ekibi, aşağıdakilerden hangisinin bir parçasıdır?


Önleme

Acil müdahale planı

Rehabilitasyon

Müdahale

iyileştirme


2.Soru

‘Olay yerinde, saat başına ilk yardım ve acil yardım (temel yaşam desteği ve ileri travma yaşam desteği) sağlanabilecek yaralı sayısıdır’  tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisinin açıklamasıdır?


  Tıbbi Tahliye Kapasitesi    

Tıbbi Kurtarma Kapasitesi 

Hastane Tedavi Kapasitesi

Personel Kapesitesi  

Ekipman ve sarf Kapasitesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eczacılık Şubesinin görevleri arasındadır?


İldeki tüm ecza depolarının ve eczanelerin stoklarını tespit eder.

Personelin dinlenme olanaklarını hazırlar.

Personelin ailesi ile iletişim kurulmasını sağlar.

Personelin nöbet çizelgesini planlar.

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının teminini sağlar.


4.Soru

I. Dürüst, açık ve güvenilir olun
II. Kişilerin mahremiyetine özen gösterin
III. Kültürel ve geleneksel dinamikleri farkedin ve
bunları önemseyin
IV. Israrcı olun
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Psikolojik İlkyardım (PİY) tavsiye edilenlerindendir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


5.Soru

I. Elastik Bandaj
II. Dikiş Malzemeleri
III. Ateş Ölçer
IV. Kolonya
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Afet dönemi kişisel acil müdahale ilaç ve malzemelerindendir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


6.Soru

Havayolunda yabancı bir cisme bağlı olduğu düşünülen tam tıkanma olması durumunda  uygulanan  yöntemin adı nedir?


Glaskow manevrası

Trendelenburg pozisyonu

Hemlich manevrası

Kardiyopulmoner resüsitasyon

Temel yaşam desteği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı belirleyen faktörler arasında yer almaz?


Sosyal faktörler

Ekonomik faktörler

Fiziksel çevre faktörleri

Bireysek karakteristik ve davranışlar

Gelişme faktörleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin toplum sağlığına doğrudan etkilerinden biridir?

 


Psikolojik sorunlar

Personel kayıpları

Aşı programlarında aksamalar

Genel alt yapıdaki tahribatlar

Sağlık hizmetlerinin aşırı kullanılması


9.Soru

Kulak, burun, anüs, üreme organlarından olan kanamalar………………olarak adlandırılır. Cümlesinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?


Dış kanamalar

Doğal deliklerden olan kanamalar

İç kanamalar

İç organ kanaması

Açık kanamalar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğuna yol açan olaya bağlı etkenlerden biridir?

 


Geçmiş travmatik yaşantı

Maruz kalma süresi

Başa çıkma stratejileri

Sosyal destek

Kişilik özellikleri  


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesidir?


Donma

Lokal donma

Zehirlenme

Hipotermi

Ekstremite yaralanmaları


12.Soru

I. Bilinç kaybı
II. Solunum durması
III. Göz bebeklerinde büyüme
IV. Ciltte morarma
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri kalp durması belirtilerindendir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


13.Soru

Müdahale ve nakil öncesinde, kazazedeler arasındaki öncelik belirleme işi nasıl tanımlanmaktadır?


Dağıtım

Tiryaj

Tahliye

Tıbbi kurtarma prosedürü

Rotasyon


14.Soru

Afetten etkilenen personel sayısının tespit edilmesi hangi şubenin görevleri arasındadır?


Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi

Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi

Disiplin ve Hukuk İşleri ile İlgili Şube

Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesi

İnsan Kaynakları Şubesi


15.Soru

“Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, ilgili bakanlıkların ve DPT’nin müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile kurul başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Kurul’un görevi afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.” Şeklinde anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Deprem Danışma Kurulu

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet esnasında Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat organizasyonu kapsamında Lojistik Servisinin görevleri arasında sayılamaz?


Hizmet birimlerinin ihtiyaç duyacağı yakıt ve enerjinin sağlanmasından sorumludur.

Gerek olabileceğini düşünerek bina giriş çıkışlarının araçlardan arındırılmasını sağlar.

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının teminini sağlar.

Personelin dinlenme olanaklarını hazırlar.

Sağlık kurumlarındaki hasar tespit çalışmalarına eşlik eder.


17.Soru

Yaralanma tipi veya ortaya çıkan durum her ne olursa olsun öncelikli olarak yapılması gereken işlem/süreç nedir?


Yaralının güvenliğinin sağlanması

Yaralıya müdahale edilmesi

Çevrenin güvenliğinin sağlanması

Kurtarıcının güvenliğinin sağlanması

Havayolu, solunum ve dolaşım fonksiyonlarının değerlendirilmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde acil tıp teknisyeni ve paramediklerin acil sağlık hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları aynıdır?


Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,

Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak

Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak

Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak

Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal müdahalenin temel prensipleri arasında yer alır?


Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

İnsan haklarına saygı duymak

Hepsi


20.Soru

Gerektiği gibi yapılmayan kurtarma müdahaleleri sonucu meydana gelen ölümlere ne ad verilir?


Kurtarma ölümleri

İlkyardım ölümleri

İhmal ölümleri

Sebebi açıklanamayan ölümler

Yanlış tanı ölümleri