Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları stres faktörlerinden biri değildir?


Afet ortamında uzun süre çalışmak

Ölüm ve yaralanma riski olan bir iş yapmak

Aşırı sorumluluk yüklenmek

Çok deneyimli olmak

Haksızlığa uğramak


2.Soru

1. Afet ve acil durumlarında il sağlık müdürlüğü SAKOM’u aktif hale getirir.

2. Sağlık Bakanlığı SAKOM, İl ADM veya AFAD ile koordinasyonu sağlar.

3. İhtiyaç halinde kara, hava, deniz ambulanslarının sevk ve idaresini sağlar.

4. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ilgili birimlerince yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şubelerinin görevlerindendir?


Yalnız 1

1 ve 2

1, 2 ve 3

2, 3 ve 4

1, 2, 3 ve 4


3.Soru

Afet durumlarında kan temininde ana rolü hangi kurum üstlenmektedir?


Sağlık bakanlığı

Devlet hastaneleri

Türk Kızılayı

Dünya Sağlık Örgütü

Sağlık ocakları


4.Soru

Afetle birlikte yaşamları değişen kişilerin, afet kurbanı değil, hayatta kalan aktif ve güçlü kişiler olarak görülmesi, psikososyal müdahalenin temel prensiplerinin hangisi altında değerlendirilir?


Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

İyileştirme

İnsan haklarına saygı duyma


5.Soru

Afetlerde Halk Sağlığı uygulamaları çerçevesinde yürütülen ikincil korumanın amacı nedir?


Toplumda sağlık sorunlarına neden olan başta sosyal, ekonomik, kültürel faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Risk faktörlerini kontrol ederek sağlık sorunlarının oluşmasını engellemektir.

Erken tanı ile sağlık sorunlarını tedavi etmek ve daha ileri sağlık sorunlarına yol açmasını engellemektir.

Var olan sağlık sorununun ilerlemesini, komplikasyonlar oluşturmasını engellemek ve toplumun ve bireyin bu sorunlara rağmen yaşam kalitesini arttırmaktır.

Yasal düzenlemeler, genel sağlık koşullarının ve ekonomik durumun iyileştirilmesi gibi çalışmalardır.


6.Soru

Kardiyopulmoner resüsitasyon nedir?


Kalp ve solunum durması sonucu kişiyi yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulama.

Kalp aritmi olduğu durumunda hastaya önerilen tedavi.

Yüksek tansiyon durumunda yapılan müdahale

Rutin kalp kontrolü

Kalp yetmezliği


7.Soru

Duygularını hissedebilme becerisinin azalması, önceden ilgi duyulan şeylere karşı ilgi kaybı ve isteksizlik olarak oluşan stres belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?


Yeniden yaşantılama belirtileri

Genel tepkisizlik/küntleşme belirtileri

Kaçınma belirtileri

Uyarılmışlık belirtileri

Duygusal belirtiler


8.Soru

Bir kişide Travma Sonrası Stres Bozukluğu olduğunun anlaşılabilmesi için acil durum veya afetin ardından en az kaç gün geçmesine rağmen belirtiler izlenmeye devam etmektedir?


7 gün

10 gün

15 gün

30 gün

90 gün


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Basın ve Halkla İlişkiler servisinin görevidir?


Servis sorumlusu sağlık müdürlüğü bünyesindeki
kamu personeli, sözleşmeli personel ve hizmet alımı yolu ile temin edilen tüm güvenlik personelinin çalışmalarından sorumludur.

Bu birim İl SAKOM, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği’nde ve THSSGM bağlı birimlerde bulunan personel ve binaların güvenliğinden sorumludur.

Gerek olabileceğini düşünerek bina giriş çıkışlarının araçlardan arındırılmasını sağlar.

Sağlık kurumlarına giriş çıkışı yapılan malzemelerin kaybını engellemek amacıyla denetimini sağlar.

Haber kaynaklarında yanlış haber bulunması
durumunda bunların düzeltilmesini
sağlar.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi il sağlık müdürlüklerinin afet öncesi görev ve sorumluluklarından biri değildir?


İlin sağlık afet ve acil durum planının hazırlanmasını sağlamak.

Afet ve acil durumlarda il genelinde sağlık hizmetinin sunulması amacıyla bakanlık bağlı kuruluş ve hizmet birimlerinin tüm taşra teşkilatlarını koordine etmek ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını planlamak.

Bilgi akışının kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

Afet ve acil durumlarda ilde meydana gelen olayın sağlık organizasyonunu planlamak.

Tatbikat organizasyonları yapmak, yapılan ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane tedavi kapasitesini artıran faktörlerden biridir?


İş yoğunluğu

Daha az uzmanın bulunması

Bilinmeyen lezyonlar

Hastaların denetimi

Personelin yorgunluğu


12.Soru

  1. Duygusal belirtileri
  2. Fiziksel belirtileri
  3. Sosyal belirtileri
  4. Bilişsel belirtileri

Yukarıda verilenlerden hangileri afetin psikolojik etkilerindendir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarında, afet ve acil durumunu Sağlık Bakanlığı adına yönetmek ile sorumludur?


İl sağlık müdürü

AFAD başkanı

Vali

Kamu hastaneleri birliği sekreteri

Halk sağlığı müdürü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğunu (TSSB) etkileyen faktörlerden “travma öncesi etkenler” grubunda yer almaktadır?


Kayıplar

Afetin şiddeti

Çevresel faktörler

Çıkma stratejileri

Cinsiyet


15.Soru

Merkezi vücut ısısının 35’ altına düşmesine ne ad verilir?


Hipotermi

Donma

Koma

Baygınlık

Vurgun


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde Sektörler Arası İşbirliği için Temel Mevzuatlardan biri değildir?


5393 sayılı belediye Kanunu

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

UST uluslararası sağlık tüzüğü

Türkiye Afet Müdahale Planı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu


17.Soru

Yaşanan afetlerden sonra ortaya çıkan belirtilerin Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak değerlendirilebilmesi için acil durum veya afetin ardından en az kaç gün geçmiş olması gereklidir?


7 gün

10 gün

15 gün

20 gün

30 gün


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri bir afetin tıbbi etkileri yönetiminin bileşenleridir?
I- Planlama ve organize etme yeteneği
II- Halkın eğitimi ve kaynak yönetimi
III- Zor koşullar altında yüksek kalitede sağlık hizmeti sunma becerisi
IV- Özgün bir eğitim ve bilgi birikimi
V- Acil durum operasyon merkezinin yönetimi.


I-II-III

II-III-V

I-IV-V

II-III-IV

I-III-IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çevre sağlığı ekiplerinin afet sonrası görev ve sorumluluklarındanır?


Çevre sağlığı için su ve çevreden örnekler
alınıp incelenerek sonuçlarının paylaşılması
için gerekli düzenlemelerin yapmak.

Laboratuvarların kapasitelerini artırmak.

Çevre sağlığı için su ve çevreden örnekler
alarak incelemek ve sonuçlarını paylaşmak

Hasar tespit çalışmalarında yer alacak Sağlık
Bakanlığı personelleri ile koordineli çalışmak.

Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgileri
değerlendirmek ve İl SAKOM’a iletmek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Üniversite Hastanelerinin afet sırasındaki görev ve sorumluluklarındandır?


Rutin halk sağlığı hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak için gerekli planlamaları yapmak

Afet bölgesindeki gıda güvenliğini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve Sağlık Hizmet Grubuna bilgi akışını sağlamak

KBRN tehditlerinde etkilenenler için hastanenin aktif hale getirilmesini ve ihtiyaç halinde arındırma ünitelerinin hazır halde tutulmasını sağlamak

Afet durumunda ortaya çıkabilecek halk sağlığı ile ilgili riskleri belirlemek

KBRN olaylarında kimyasal ve biyolojik              numunelerin analizlerinin yapılması için gerekli olan laboratuvarı kurmak ve işletmek