Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet travması sonrası uykuya dalma ve sürdürmede güçlük çekme, uykudan sıçrayarak uyanma gibi durumlar yaşayan kişi travma sonrası stres tepkileri olarak hangi gruba dahil olabilir?


Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Unutma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda İlk Yardım için yanlış bir harekettir?


Şok pozisyonu verilir

Kanayan bölge aşağıya doğru tutulur

Kanayan bölge dışarda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür

Turnike uygulanabilir

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlığının basamaklarından değildir?


Koordinasyon

Zarar azaltma

Planlama

Yanıt

İyileştirme


4.Soru

Kemik yüzeyinde kalıcı olarak ayrılmaya ne denir?


Kırık

Burkulma

Ampute

Çıkık

Çatlak


5.Soru

Afetin ardından insanların bağırarak kaçıştığı bir rüya görmek ve bu rüyadan sıkıntı duymak aşağıdakilerden hangisi olarak değerlendirilebilir? 


Kaçınma

Yeniden yaşantılama

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik

Başa çıkma 


6.Soru

“Afetle birlikte yaşamları değişen kişiler “afet mağduru / ya da afet kurbanı” değil, hayatta kalan, aktif ve güçlü kişiler olarak görülmelidir” şeklinde açıklanan ,afet bölgesinde hizmet vermeden önce uygulanması gereken ilkelerden hangi etik ilkedir?


Zarar vermemek

İnsan haklarına saygı duymak

Toplum katılımı

Güçlendirme

Tanıma


7.Soru

  1. Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi
  2. Disiplin ve Hukuk İşleri ile İlgili Şube
  3. Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şubesi
  4. İnsan Kaynakları Şubesi

Yukarıdakilerden hangileri Planlama Servisi içinde yer alır?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


8.Soru

Özellikle karaciğer, dalak ve damar yaralanmaları sonucu oluşan, batın içi basıncın artışı ile birlikte birçok organda dolaşım bozulması ile seyreden durum aşağıdakilerden hangisidir?


Ekstremite Kompartman Sendromu

Ezilme Sendromu

İç kanama

Şok

Akut Abdominal Kompartman Sendromu


9.Soru

İlk sivil ambulans örgütünün kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1590

1792

1878

1950

2009


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlığının acil durum basamaklarından biri değildir?


Zarar azaltma

Planlama

Yanıt

İyileştirme

Halk sağlığı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası karşılaşılabilen davranışsal ve sosyal belirtilerden biri değildir?


İçe kapanma

Afet yerine gidememe

İlişkilerde çatışma

Tetikte olma

Kalp çarpıntısı


12.Soru

Bir afet anında ortaya çıkan ani sağlık ihtiyaçları ile etkilenen toplumdaki mevcut kaynaklar arasında orantısızlığı mümkün olan en yüksek sayıda yaralıyı kurtaracak şekilde idare eden bir tıp dalı hangisidir?


Acil Tıbbı

Afet Tıbbı

Klinik Tıbbı

İnsan Tıbbı

Deprem Tıbbı


13.Soru

1. Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, ilgili bakanlıkların ve DPT’nin müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile kurul başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

2. Kurul’un görevi afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlamaktır. 

3. Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler, uygulanmasını sağlar ve denetler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar.

Yukarıda özellikleri verile, afet ve acil durum başkanlığı örgütlenmesinde yer alan kurul aşağıdakilerden hangisidir?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Deprem Danışma Kurulu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kardiyopulmoner resusitasyonda ana öncelikli amaçtır?


Beyin ve kalbin oksijenlenmesinin ve dolaşımının düzenlenmesinin sağlanması

Hastanın bilincinin yerine gelmesi

Hastanın aksiyete ve ağrısının giderilmesi

Böbrek, akciger ve karaciğerin düzenli çalışmasının sağlanması

Hava yolundaki tıkanıklığa neden olan cismin analizi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremin akut etkilerinden biridir?

 


Psikososyal sorunlar

Bulaşıcı hastalıklar

Kontaminasyon

İkincil enfeksiyonlar

Dehidrasyon


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı uygulamalarının temel koruma amacı kapsamında değerlendirilir?

 


Erken tanı ile sağlık sorunlarını engellemek

Komplikasyonların oluşmasını engellemek

Toplumun yaşam kalitesini arttırmak

Yasal düzenlemeler yapmak

Risk faktörlerini kontrol etmek


17.Soru

Afetlerde kurulacak bir sahra hastanesi, afetten sonra kaç saat içinde tam olarak faaliyete geçebilecek şekilde olmalıdır?


168 saat

72 saat

48 saat

24 saat

12 saat


18.Soru

Afetlerde kurtarılma önceliği aşağıdakilerden hangi hastalara verilir?


Eğitim durumu en yüksek olan hastalara

Parası ve varlığı en fazla olan hastalara

Üst yönetimin tanıdık ve akrabalarına

En çok şikayet eden hastalara

Şok, kanama ve bilinç bozukluğu olan hastalara


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetin hemen ardındaki süreçte başlayan ihtiyaç ve kaynak analizini de içeren, afetzedelerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan psikososyal müdahale yöntemidir?


Güçlendirme

Stres yönetimi

Psikolojik ilkyardım

Bilgilendirme

Psikoeğitim


20.Soru

Kurtarmanın usulüne uygun yapılmaması sonucu meydana gelen ölümler aşağıdakilerden hangisidir?


Kurtarma ölümleri

Ölümü önlenemez olgular

Hizmetlerin kesintiye uğramasına bağlı ölümler

Gecikmiş kurtarmaya bağlı ölümler

Olaya bağlı ve olay anındaki ölümler