Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Servisinin görevleri arasındadır?


Hizmet birimlerinin ihtiyaç duyacağı yakıt ve enerjinin sağlanmasından sorumludur.

Afet bölgesinde sağlık tesislerinin aktif ça­lıştırılmasında teknik destek sağlar.

Sağlık afet planının sonlandırılmasından sorumludur.

Sağlık afet planının sonlandırılmasından sorumludur.

Sağlık kurumlarına giriş çıkışı yapılan mal­zemelerin kaybını engellemek amacıyla de­netimini sağlar.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stresle başetmeyle ilgili yardım çalışanlarına kurumsal düzeyde önerilenler arasındadır?


İkincil travmatik stres, tükenmişlik gibi belirtilerin farkında olun ve bu belirtileri tanıyın

Problemden çok çözüme odaklamak konusunda zihinsel hazırlık yapın

Ekip çalışmasına yatkın kişilerin biraraya getirilmesi

Afetin zorlu koşulları ve insanların stres tepkilerine ilişkin zihinsel hazırlık yapın

Afet alanında zor da olsa mümkün olduğunda kişisel bakımınızı aksatmayın


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Triyaj sisteminde kullanılan ve kritik durumdaki yaralı hastayı belirten renktir?


Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Kırmızı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Lojistik servisinin Yatırımlar şubesinin görevidir?


Müdahale aşamasında ihtiyaç nedeniyle farklı bir şekilde düzenlenmesi icap edebilecek bina, tesislerin yapısal düzenlemesini sağlar.

Afet durumlarında acil gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin teminini sağlar.

Gerekli ilaç ve malzemenin afet bölgesine
ulaştırılmasını sağlar.

Hastanelerin ecza depolarındaki sağlam kalan ilaç stoklarının kontrol edilmesinde tahakkuk ve mali işler şubesine bağlı stok kontrol birimine yardımcı olur.

Afet durumları için özel bütçe ayırarak anında ecza depolarından veya firmalardan doğrudan ilaç/malzeme teminini sağlar.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremim akut sağlık etkilerinden biridir?


Tedavi edilmemiş yaraların ikincil enfeksiyonu

İkincil afetlerden kaynaknan travmaya bağlı ölüm ve yaralanmalar

Özellikle kalabalık alanlarda bulaşıcı hastalık riski

İlaç ve sarf malzemesi stoklarının tahrip olması

Artan psikososyal destek ihtiyacı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ekipleri afet sırasında görev ve sorumlulukları arasında yer alır?


Afet bölgesindeki gıda güvenliğini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve Sağlık Hizmet Grubuna bilgi akışını sağlamak

Çevre sağlığı için su ve çevreden örnekler alarak incelemek ve sonuçlarını paylaşmak

Hasar tespit çalışmalarında yer alacak Sağlık Bakanlığı personelleri ile koordineli çalışmak

Afet bölgesindeki gıda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri planlamak

Laboratuvarların kullanılması için  gerekli    düzenlemeleri yapmak.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet yönetiminde epidemiyolojinin kullanım amaçlarından değildir?


Etkilenen toplumda öncelikli sağlık sorunlarının tespit edilmesi

Öncelikli sağlık müdahalelerinin belirlenmesi

Toplumun sağlık göstergelerindeki yönelim ve gidişatın gözlemlenmesi

Afetlerde karşılaşılan sağlık sorunlarının ve risk faktörlerinin tespit edilmesi

Çevre sağlığı hizmetleri ve sanitasyon


8.Soru

Psikolojik triyajda “çok yüksek kaygı/korku, doğrudan fiziksel bütünlüğünün tehlikede olması” riski tespit edilen bir kişi hangi risk grubunda yer alır?


Yüksek riskli

Riskli

Düşük riskli

Orta riskli

Risk yoktur


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi tedavilerden biridir?


Epidemiyoloji

Yönetim

Yardım malzemeleri

Mevzuat

Psikoloji


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale planlama servisinde yer alan şubelerden biri değildir?


Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi

Disiplin ve Hukuk İşleri ile İlgili Şube

Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi

İnsan Kaynakları Şubesi

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şubesi


11.Soru

Hastane afet ve acil durum planı, yılda kaç kez güncellenir?


4

3

2

1

0


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde yardım çalışanlarına yönelik tavsiyelerden biridir?


Ekip çalışmasına yatkın kişilerin bir araya getirilmesi

İkincil travmatik stres gibi belirtilerin farkında olunması ve tanınması

Problemden çok çözüme odaklanılması konusunda zihinsel hazırlık yapmak

Afetin zorlu koşulları ve insanların stres tepkilerine ilişkin zihinsel hazırlık yapmaları

Stresli ortamlarda herkesin farklı stres tepkileri ve rahatlama yöntemleri olduğunu hatırlatmak


13.Soru

Afette evcil hayvanı ölmüş bir kişi psikolojik triyaja göre hangi risk grubunda yer alır?

 


Risk yok

Düşük riskli

Orta riskli

Riskli

Yüksek riskli


14.Soru

‘Organize edilmiş toplumsal çalışmalar ile hastalıkların önlenmesi, yaşamın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesini sağlayan bir bilim ve sanattır.’ Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Farmakoloji

Epidemiyoloji

Tıbbi Sosyoloji

Halk Sağlığı

Mikrobiyoloji


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmeyle ilgili yardım çalışanlarına kurumsal düzeyde aldıkları önlemlerdir?


Yardım çalışanlarının beslenme, barınma, hijyen, tuvalet, banyo, haberleşme vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıkların azami düzeyde yapılmalı.

İkincil travmatik stres, tükenmişlik gibi belirtilerin farkında olun ve bu belirtileri tanıyın.

Problemden çok çözüme odaklamak konusunda zihinsel hazırlık yapın.

Afetin zorlu koşulları ve insanların stres tepkilerine ilişkin zihinsel hazırlık yapın.

Stresli ortamlarda herkesin ve ekip arkadaşlarınızın farklı stres tepkileri ve rahatlama yöntemleri bulun.


16.Soru

“Uyku ve yeme alışkanlıklarının değişmesi, halsizlik, yorgunluk, ağrı (baş, bel, boyun, sırt vb.), mide ve bağırsak sorunları, bulantı, kalp çarpıntısı” afetin oluşturduğu hangi psikolojik etkileri olarak sayılır?


Duygusal belirtileri

Fiziksel belirtileri

Davranışsal belirtileri

Sosyal belirtileri

Bilişsel belirtileri


17.Soru

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının temininin sağlanması hangi servisin/şubenin görevidir?


Lojistik servisi

Güvenlik servisi

Planlama servisi

İnsan kaynakları şubesi

Finansman servisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Servisinin görevleri arasındadır?


Gerek olabileceğini düşünerek bina giriş çı­kışlarının araçlardan arındırılmasını sağlar.

İhtiyaç halinde lojistik servisinde diğer şu­belerin çalışmalarına yardımcı olur.

İl sağlık müdürünün onayı ile basının ve toplumun bilgilendirmesini sağlar.

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının teminini sağlar.

Müdahale aşamasının sonlandırılmasından sonra olaya dair alanına ilişkin raporu il sağlık müdürüne sunar.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal ve uluslar arası desteğe ihtiyaç duyulan düzeyde afet için kullanılır?


Sayı ile belirtilmeyen afet

4. seviye olaylar

3. seviye olaylar

2. seviye olaylar

1. seviye olaylar


20.Soru

Afet nedeniyle evi oturulamaz durumda olanlar, afet nedeniyle ailesiyle ayrı kalanlar, daha önce psikolojik destek almış ve afet yaşama deneyimi olanlar hangi risk grubuna girer?


Riskli grup

Düşük risk grubu

Yüksek risk grubu

Çok yüksek risk grubu

Tehlikeli risk grubu