Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet sonrası yaşam koşulları, toplu barınma alanları, hijyen koşullarının yeterli olmaması, sağlık hizmetlerindeki ve yürütülen sağlık programlarındaki kesinti veya aksamalar sonucu oluşan hastalık türü hangisidir?


Psikolojik hastalıklar

Kronik hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar

Akut hastalıklar

Normal hastalıklar


2.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planın temel hedeflerinde "afete hazırlık çerçevesinde" aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak

Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek,

Kritik hizmetleri kesintisiz sürdürmek, olağan (rutin) hizmetleri aksatmamak,

Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak

Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak


3.Soru

Duyguları hissedebilme becerisinin azalması, önceden duyulan şeylere karşı ilgi kaybı ve isteksizlik olarak belirtilen bir örnek hangi kapsamda değerlendirilmektedir?


Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik

Uygunsuzluk


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı epidemiyolojik araştırma yöntemlerinden biridir?


Kontrollü deneysel çalışmalar

Kontrolsüz deneysel çalışmalar

Vaka sunumları

Kohort araştırmaları

Vaka-kontrol araştırmaları


5.Soru

Analjezi ve/veya sedasyon uygulamalarının hangi koşullar altında uygulanacağı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Olay yerinde

Ambulansta

Hastanın olay yerinden güvenli bir yere çekilmesiyle

Hastane koşullarında

Olay anından hemen sonra


6.Soru

“Daha önce bir bombalanma olayını yaşamış bir kişi, bir balonun sesine, telefon çalmasına sanki bomba patlıyormuş gibi tepki gösterebilir.” şeklinde örneklendirilen travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinden hangisine aittir?


Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik

Küntleşme


7.Soru

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye yaşam kurtarmak için yapay solunum ile akciğere oksijen girişi ve kalp masajı ile kan dolaşımı sağlamak amacı ile yapılan uygulamaya ne ad verilir?


Temel Yaşam Desteği

Yeniden canlandırmaı

Havayolu açıklığının sağlanması

Solunum kontrölü

Turnike uygulaması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Operasyon servisinde yer alan Kamu Hastaneleri Tıbbi Hizmetler Başkanlığı'nın görevleri arasında sayılamaz?


Hasta ve yaralıların tedavisini sağlar.

Afet sonrası sağlam kalan kamu hastaneleri ile hizmetin devamını sağlar.

Afet durumlarında halka yeterli ve sağlıklı su temini ile su kaynaklarının korunması konusunda araştırma düzenleme, geliştirme kontrol ve denetim hizmetlerini planlar, denetler.

Afet durumunda yataklı kurumların kapasitelerinin ihtiyaca ve olanaklara göre artırılmasını sağlar.

Afet durumunda yataklı kurumların kapasitelerinin ihtiyaca ve olanaklara göre artırılmasını sağlamaz.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde yerel düzeyde sağlık hizmetleri yönetiminde sektörler arası işbirliği için kurulan mekanizmalardan biridir?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Deprem Danışma Kurulu


10.Soru

Kamu yataklı sağlık hizmetleri şubesi hangi servis içerisinde yer almaktadır?


Operasyon servisi

Lojistik servisi

Güvenlik servisi

Planlama servisi

İnsan kaynakları servisi


11.Soru

Kemik yüzeyinde kalıcı olarak ayrılmaya ne isim verilir? 


Kırık

Burkulma

Çıkık

Ezilme

Çatlak


12.Soru

Toplumdaki, sağlık sorunu ile ilişkili faktörleri ve nedenlerini araştıran epidemiyoloji çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?


Tanımlayıcı epidemiyoloji

Analitik epidemiyoloji

Deneysel epidemiyoloji

Kuramsal epidemiyoloji

Müdahale epidemiyoloji


13.Soru

Afet durumlarında acil gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin teminini sağlayan şube aşağıdakilerden hangisidir?


Tıbbi cihaz ve biyomedikal şubesi

Yatırımlar şubesi

Eczacılık şubesi

Araştırma ve sağlığın geliştirilmesi şubesi

İnsan kaynakları şubesi


14.Soru

Amacı depremden korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetlerle ilgili öneriler sunmak ve deprem araştırmaları için politikalar belirlemektir olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Deprem Danışma Kurulu

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları  stres kaynaklarından değildir?


Yetersiz ödüllendirme

Deneyim eksikliği

Zaman baskısı

Duygusal yükün ağır olması

Tükenmişlik


16.Soru

Yetişkin bir kişide ortalama kaç litre kan bulunur?


5-7 litre

6-8 litre

4-6 litre

7-9 litre

10-12 litre


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği aşamalarından biri değildir?


Havayolu açıklığının sağlanması

Solunum değerlendirmesi

Dolaşım değerlendirmesi

Destek ilaçlar

Otomatik eksternal defibrilatör


18.Soru

Afetin ardından insanların bağırarak kaçıştığı bir rüya görmek ve bu rüyadan sıkıntı duymak hangi terimle değerlendirilmektedir?


Yeniden yaşantılama

Kaçınma

Uyarılmışlık

Genel tepkisizlik

Küntleşme


19.Soru

Afete maruz kalan kişinin psikososyal müdahalelerde aktif olarak görülmesi hangi etik ilke ile alakalıdır?

 


Zarar vermeme

İnsan onuruna saygı

Bilinçlendirme

Güçlendirme

Toplum katılımı


20.Soru

“Kişinin kendisi ve çevresindekilere zarar verme riski varsa (intihar, kendine zarar verme, başkasına saldırma vb. gibi)” belirtiler varsa bu durum psikolojik triyaj’ın hangi risk grubuna girer?


Orta derece riskli

Düşük riskli

Yüksek riskli

Risksiz

Çok Düşük Riskli