Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağ yönetim çeşitlerinden biri değildir?


Performans yönetimi

Hata yönetimi

Yapılandırma yönetimi

Hesaplama yönetimi

Sınıflama yönetimi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi simetrik şifreleme algoritması öğelerinden olan çözme fonksiyonunu temsil eden değişkendir?


C

D

E

K

P


3.Soru

I. Üç veya daha fazla istemci gereklidir
II. İstemciler arasında bilgi paylaşımı yapmayı amaçlamaktadır
III. Donanımların diğer istemcilerle ortak kullanılmasını amaçlamaktadır
Bilgisayar ağları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III


4.Soru

Simetrik şifreleme algoritmalarının girdilerinden ikincisi olan ve yalnızca güvenli iiletişim kurmak isteen kullanıcıların bildiği simetrik şifreleme algoritma ögesi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık metin

şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Çözüm fonksiyonu


5.Soru

Açık metnin algoritmaya göre uygun uzunluktaki bloklara bölünerek, her bloğun bağımsız şekilde gizli anahtar kullanılarak şifrelenmesi hangi blok şifreleme metodudur?


Elektronik Kod Kitabı (ECB)

Şifre Blok Zincirleme (CBC)

Çıktı Geribesleme Modu (OFM)

Sayaç Modu (CM)

Şifre Geribesleme modu (CFB)


6.Soru

I. Simetrik şifreleme
II. Açık anahtar şifreleme
III. Kapalı anahtar şifreleme
IV. Veri bütünlüğü
V. Kimlik doğrulama
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri kriptografik algoritmalar ve protokoller içerisinde yer alan gruplardandır?


Yalnız II

I, II ve III

I, II, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


7.Soru

Kullanıcının bilgisi dışında kapanan cihazlara karşı acil önlem almak hangi tür ağ yönetim aracıdır?


Sistemi İzlemek

Kaynak Dağılımı İçin Ağ Trafiğini İzlemek

İstatistiklerin izlenmesi

Ağa İzinsiz Girişleri Tespit Etmek

Yönlendirme Tablolarındaki Hızlı Değişiklikleri Belirlemek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık metinin yetkisi olmayankişiler tarafından okunması için karıştırma işlemini yapma ile sorumludur?


Kapalı metin

Şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin

Çözüm fonksiyonu


9.Soru

Açık anahtar şifreleme algoritmaları şifreleme ve çözme için farklı iki anahtar kullandıklarından ne olarak isimlendirilir?


Kimlik doğrulama

Denetim

Asimetrik şifreleme

Kullanılabilirlik

Denetim


10.Soru

Ret edilen IP adresleri, Ethernet paketlerindeki çarpışma hataları, yönlendirme yol haritaları gibi bilgilerin hepsinin tek bir yerde toplanması ile oluşturulan ünite seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Yönetim Bilgi Üssü

IP Denetim Üssü

Hata Kontrol Mekanizması

Haritalama Merkezi

Kontrol Paneli


11.Soru

İstemci tarafından gönderilmek istenen bir e-postanın sunucu bilgisayara iletiminden sorumlu olan protokol seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


HTTP

SMTP

DNS

FTP

TCP


12.Soru

Eliptik eğriler yöntemiyle, daha kısa anahtarlar kullanmasına rağmen en yaygın olarak kullanılan ve bilinen açık anahtar şifreleme yöntemine ne ad verilir?


ECB

CBC

BCB

RSA

ASR


13.Soru

Aşağıda sunucu bilgisayarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sürekli çalışma esasına göre hizmet verir.

Kişisel bilgisayarlardan daha güçlüdürler.

Kapasiteleri hizmet verdiği toplam bilgisayar sayısından bağımsızdır.

İşletim sistemi desteği verebilir.

Üzerinde ticari bir program kullanılabilir.


14.Soru

Diffie-Hellman şifreleme yönteminin güvenliği aşağıdakilerden hangisine dayanır?


Çarpanlara ayırmanın zorluğu

Ayrık logaritma hesaplanmasının zorluğu

Çok uzun oturum anahtarı kullanımı

Kimlik doğrulaması

Çift anahtar kullanımı


15.Soru

Bir merkez dağıtıcı cihaz ve ona direkt bağlı düğümlerden oluşan topoloji seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Yıldız (Star) Topolojisi

Ağaç Topolojisi

Örgü (Mesh) Topolojisi

Halka (Ring) Topolojisi

Ortak Yol (BUS) Topolojisi


16.Soru

I. Dizüstü Bilgisayar
II. Tablet Bilgisayar
III. Akıllı Telefon
Yukarıdakilerden hangileri android işletim sistemi ile çalışır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


17.Soru

128 bit uzunluğunda özet değeri üreten özet fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


MD5

SHA

WHIRLPOOL

RIPEMD

XOR


18.Soru

Aşağıdaklerden hangisi simetrik şireleme algoritmalarının öğelerinden biri değildir?


Açık metin

Kapalı metin

Şifreleme fonksiyonu

Gizli anahtar

Şifrelenmiş metin


19.Soru

Şifrelenmiş metin hangi harf ile ifade edilir?


C

P

K

E

D


20.Soru

OSI Modeline göre ağ yapısının en üst katmanı hangi katmandır?


Ulaşım

Sunum

Uygulama

Oturum

Veri