Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ackerman'ın belirttiği aile tedavisi ve danışma hizmetleri çeşitlerinden birisi değildir? 


Evlilik rehberi

Aile rehberi

Sistem yaklaşımı

Deneysel tedavi

Ego psikiyatri yaklaşım


2.Soru

Bowen’ın aile danışmanlığı yaklaşımının nihai amacı aile üyelerinin .......................... artırılmasıdır.

Bowen'in yaklaşımına göre boşluklu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kendilik odağı

Bencil yaklaşımı

İnsan ilişkileri

Bağlanma

Hiyerarşiyi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boşanmayı önlemede koruyucu faktördür?


Genç yaşta evlilik

Çiftlerin düşük sosyoekonomik düzeye mensup olmaları

Kentlerde yaşıyor olmak

Nişanlılık süresinin uzun olması

çiftlerin farklı inançlara mensup olmaları


4.Soru

Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır. 

Yukarıdaki cümlede Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca ele alması ve incelemesi gereken temel kavramlardan hangisi açıklanmıştır?


Homeastasis

Yapı

Kalıp

Kural

İlişki


5.Soru

Hangisi Aile yaşam döngüsü evrelerinden biridir?

 


Bebeklik evresi

 

Çocukluk evresi

 

Ebeveynlik evresi

 

Yetişkinlik evresi

 

Ergenlik evresi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığında risk etmenlerinden biri değildir? 


Ergenlik/ilk gençlik döneminde olma

Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık

Aşırı sevgi ve ilgi içinde büyüyen bireyler

Yoksulluk, göç ve kentsel uyum sorunları, başka bir yaşama heves etme hayalleri

Ailede içinde bir diğer kişide madde bağımlısı olma ya da ebeveyne modellerinde madde bağımlısı olma durumu


7.Soru

Aile danışmanlığıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Aile tedavisi ve danışmanlığındaki temel amaç, aile üyelerinin topluma uygun davranmalarını sağlamaktır. 

Aile tedavisi önceleri bir psikoterapi biçimi olarak düşünülmüştür. 

Aile tedavisi kapasite ve sınırlılığı açısından modern psikotedavinin diğer dallarına benzer. 

Tedavinin odağı doğal bir birim olan danışmanlıktır. 

Tedavinin odağı doğal bir birim olan toplumdur. 


8.Soru

Kopuk aile, sağlıklı aile, iç içe aile tanımları hangi aile kuramında görülmektedir?

 


Sembolik etkiletişimci aile kuramı

 

Yapısal işlevselci aile kuramı

 

Bilişsel davranışçı aile kuramı

 

İnsancıl aile kuramı

 

Psikodinamik aile kuramı


9.Soru

Hangisi ailenin sosyal işlevlerinden değildir?

 


Cinsellik ve neslin devamı

 

Statü sağlamak

 

Eğitim vermek

 

Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek

 

Çocukların eğitimini planlamak

 


10.Soru

“Senin yerinde olsam plan yaparak çalışırdım” cümlesi iletişimde kurulan hatalardan hangisine girer? 


Gözdağı Vererek Konuşma Biçimi

Yargılamak, Eleştirmek

Sürekli Öğüt Verme

Sürekli Övmek

Ad takmak, alay etmek


11.Soru

Bakım verenlerin, bilerek ve isteyerek yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi cihaz (protez, gözlük, işitme cihazı) gibi ihtiyaçlarını esirgemesi, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmede isteksiz davranarak veya reddederek ona duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı vermeleri ile ortaya çıkan durum nedir?


Fiziksel istismar

Duygusal, psikolojik istismar

Ekonomik istismar

Duygusal ve sosyal ihmal

Aktif fiziksel ihmal


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadının şiddet ortamında kalmasına neden olan toplumsal değer sisteminin unsurlarından biri değildir?


Duygusal şiddet

Evin ve evliliğin mahremiyeti

İki ebeveynli aile “ideal”dir düşüncesi

Kadının kendini suçlaması

Geleneksel kadınlık rolü


13.Soru

Ailelerle sosyal hizmet bir dizi ilke çerçevesinde gerçekleştirilir. Hangisi bu ilkelere uygun değildir?

 


Ailelere yardım etmek için en iyi yer onları büronuza çağırmaktır.

 

Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları güçlendirir.

 

Müdahale bireyselleştirilmelidir ve ailenin sosyal, psikolojik, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve fiziksel özelliklerini temel almalıdır.

 

Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür.

 

Öncelikle ailelerin acil gereksinimleri karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli amaçlara yönelinmelidir.


14.Soru

Aileyi odak alan aile hizmet kurumları genellikle üç boyutlu bir hizmet programı sunar. Aşağıdakilerden hangisi bu programların içinde yer almaz?

 


Aile tedavi ve danışması

 

Eğitici faaliyetler

Ailenin sosyal kurumlarla ilişkisini düzenlemek

Ailenin sosyal kurumlarla savunuculuğunu yapmak

Ailenin sosyal kurumlarla ekonomisini yükseltmek


15.Soru

Bowen’ın aile danışmanlığı yaklaşımının nihai amacı nedir?

 


Benin ortaya çıkması

 

İletişim odağı 

Tartışma odağı

 

Şiddet odağı

 

Kendilik odağının arttırılması


16.Soru

I. Maddeyi alış sıklığının ve miktarının artması

II. Madde kullanımına bağlı olarak sosyal ve iş aktivitelerinin azalması

III. Kişinin zamanını büyük ölçüde madde bulmaya ve stoklamaya yönelik faaliyetlere harcaması

IV. Fiziksel bir zarar görme ve başka birine zarar verme riskine rağmen madde almak

Yukarıdakilerden hangilerini " madde bağımlısı" bir kişi sergiler?


Yalnız I

Yalnız IV

I,II,III

III,IV

I,II,III,IV


17.Soru

Aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi yaşlılarda bireysel hakların ihlaline girer?


Sözlü saldırı

Yaşlı bireyden tıbbi cihazların esirgenmesi

 Bakım verenlerin yaşlı bireyin parasını kendi çıkarları için kullanması

Çatışma yaratarak yaşlıyı dışlama

Sosyal ilişkileri kısıtlayarak yaşlıyı yalnızlığa terk etmek


18.Soru

Okuldan gelen Ali'nin annesinden duyduğu "ödevini bitiremezsen televizyonu unut!" cümlesi hangi iletişim hatasına örnektir?


Gözdağı Vererek Konuşma Biçimi

Sürekli O¨ğüt Verme

Yargılamak, Eleştirmek

Sürekli O¨vmek

Ad takmak, alay etmek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anksiyeteyi azaltan terapi stratejileri arasında yer alır?


Duygu ve düşünceleri izleme

Alternatifleri sınama

Yeniden düzenleme

Düşünceleri durdurma

Sistematik duyarsızlaştırma


20.Soru

Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşması aşağıdaki hangi kavramın açıklamasıdır?


Kalıp

İletişim

İlişki

Yapı

Homeastasis