Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tablo içinde aile üyelerinin kendilerini konumlandırmalarını ve bu şekilde birbirlerine ilişkin algılarını ve duygularını göstermeyi görsel olarak mümkün kılan sözlü olmayan aile içindeki etkileşimlerini gösterecek şekilde fiziksel olarak duruşlarının ne olduğunu belirleyerek hep birlikte bir pozisyon alan   yaşantısal bir tekniktir?


Aile genogramı

 

Aile heykeli

 

Varoluşsal karşılaşma

 

Aile

 

Ortak katılımlı aile resmi


2.Soru

Türkiye’de aile yapısının dönüşümü sürecinde etkili olan, kentleşme ile ekonomik yasamda sanayi ve hizmet sektörlerinin ön plana çıkması, kadının ücretli istihdam sürecine dâhil olması, kişi basına düsen gelirin artması hangi değişim/dönüşüm süreci içine girer?

 


Düşünsel değişim

 

Demografik dönüşüm

 

Sosyoekonomik değişim

 

Fizyolojik değişim

 

Psikolojik dönüşüm


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal aile danışmanlığının kazandırdığı beceriler arasında gösterilemez?

 


Canlandırma

 

Yapısal harita çıkarma

 

Sınır çizme

 

Rol model olma

 

Kısır varsayımları sorgulama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal aile danışmanlığının kazandırmaya çalıştığı becerilerden biri değildir?

 


Katılma ve uyum sağlama

 

Canlandırma

 

Yapısal harita çıkarma

 

Sınır çizme

 

Dengeleri koruma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmet ilkelerinden biridir?


Ailelere, danışmanlık birimlerinde yardım edilmelidir. 

Aile parçaların toplamından ibarettir. 

Öncelikle ailelerin acil gereksinimleri karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli amaçlara yönelinmelidir. 

Aileler değişmeye itilmelidir. 

Bir aile üyesinde meydana gelen değişme bireyseldir. 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ana-baba ve çocuk arasındaki iletişim ve etkileşim bozukluklarından kaynaklanan sorunlarla, evlilik hayatı ile ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi gibi konular üzerinde odaklaşan problem çözme yaklaşımıdır?  

 


Aile tedavisi

 

İletişim

 

Kalıp

 

İlişki

 

Kural


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıklı bir ailenin en temel göstergelerinden biri değildir?

 


Karşılıklı saygı

İş birliği

Eve, çocuklara karsı sorumluluk

 

Yakın dostlara karsı sorumluluk

 

Topluma karşı sorumluluk


8.Soru

Bir çocuğun fiziksel olarak istismar edilip edilmediğini anlamak için sorulması gereken sorular hangi şıkta varilmiştir?

  1. C¸ocuk yaşına göre diğerlerinden daha mı sık yaralanıyor
  2. Yaralanmalar tanınabilir şekiller ya da çürük, yırtık, kırık, yanık, kafa yarası ve iç yaralanma olarak mı meydana geliyor?
  3. Yaralanmalar için verilen açıklamaların bir anlamı var mı?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Toplumlarda madde kullanımı ve bağımlılığının bu kadar yaygın olmasının nedenleri arasında yer almaz?


Kendini kötü hissetmek

Kendini iyi hissetmek

Gerçeklerden uzaklaşmak

Acıdan kurtulmak

Uyumak ve rahatlamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden biri değildir?


Aile üyeleri arasında çok az çatışma vardır.

 

Olaylara farklı açıdan bakamazlar.

 

Stresli olaylarla çok kolay baş edebilirler.

 

Yetişkinler kendi özelliklerini korurlar.

 

Şefkatli, sempatik, sıcak ve sorumluluk sahibidirler.

 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bowen aile danışmanlığı kuramının özelliklerden biri değildir?

 


Bowen özgün bir katkı olarak duygusal üçgenleri geliştirmiştir

 

Bu yaklaşıma göre, çocukların kişilik özelliklerinin ailedeki konumlarına dayandığı düşünülmektedir.

 

Yaklaşımında önemli bir diğer kavram duygusal uzaklıktır

 

Yaklaşımın en temel kavramı, kişinin kendini orijinal ailesi ile bütünleştirmesidir.

 

Bu yaklaşımın en temel kavramı, kişinin kendini orijinal ailesinden ayrıştırabilmesidir.


12.Soru

Yeni evlenmiş ya da evlenecek çiftlerle yapılan vaka ve grup çalışmaları ile anneler kulübü gibi faaliyetler aile sosyal hizmet çalışmalarından hangisine bir örnektir?


Eğitici Faaliyetler

Ego psikiyatri yaklaşım

Aile rehberliği

Savunuculuk hizmetleri

Aile tedavisi ve danışma hizmetleri


13.Soru

Ailenin sağlıklı ve uyumlu olması, aile yapısının ve alt sistemlerin güçlü ve işler olmasını, ailenin toplumda görünür olmasını sağlayan bütüncül hizmetlerden oluşan hizmetin adı nedir?


Aile sosyal hizmeti

 

Devlet sosyal hizmeti

 

Belediye sosyal hizmeti

 

Ekonomi sosyal hizmeti

 

Psikoloji sosyal hizmeti


14.Soru

“…Bu yaklaşım, kadının güçsüz ve baskı altındaki konumunu cinsiyet rollerinin sosyalleşmesinde öğrenilmiş psikolojide gördüğü kadar aynı zamanda kadınların eşit sivil haklardan ve fırsatlardan yararlanamamasına bağlamaktadır.”

Bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 


Marksist feminizm

 

Sosyalist feminizm

 

Yaşantısal kuram

 

Liberal feminizm

 

Radikal feminism


15.Soru

Savunuculuk sosyal hizmetin hangi alandan ödünç aldığı bir kavramdır?


Psikoloji

Sosyoloji

Hukuk

Felsefe

Antropoloji


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımlılıkta risk etmenleri ve korunma için belirlenen ve "koruma programlarının, yerel toplumda var olan madde sorununa yönelik olmalı, değiştirilebilecek risk etmenlerini hedeflemeli ve belirlenmiş koruma etmenlerini güçlendirmeli" açıklamasını taşıyan ilkedir?


1. ilke

2. ilke

3. ilke

4. ilke

5. ilke


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitapta işlenin  ailenin işlevlerinin genel anlamla  ifade edilmesinde dışarıda kalır?


Biyolojik (üreme, cinsellik ve neslin devamı gibi)

Psikolojik (aile üyelerinin birbirini koruması ve karşılıklısevgi ortamı yaratmak gibi)

Ekonomik (ekonomik ihtiyaçları karşılamak, çalışma gibi) olarak özetlenebilir.

Sosyal (statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, eğitim vermek, boş zaman
faaliyetlerini gerçekleştirmek gibi)

Hastalık işlevi


18.Soru

Bir çocuğun fiziksel olarak istismar edilip edilmediğini anlamak için aşağıdakilerden hangisini sormak doğru değildir? 


Çocuk yara alıyor mu? 

Çocukta birden çok yara var mı? 

Yaralanmalar tanınabilir şekiller ya da çürük, yırtık, kırık, yanık, kafa yarası ve iç yaralanma olarak mı meydana geliyor?

Yaralanmalar gelişim çağındaki bir çocuk için olanaksız görünen türden mi? 

Yaralanmalar için verilen açıklamaların bir anlamı var mı?


19.Soru

Anne baba ve evlenmemiş çocuklarından oluşan, günümüz toplumsal yapının en çok görülen aile tipidir ne ad verilir?


Geniş aile

 

Birleşik/Bütünleşik aile

 

Bütünleşik aile

 

Çekirdek aile

 

Parçalanmış ya da tamamlanmamış aile


20.Soru

Taygeldi, Bergel gibi kültürel uygulamalar hangi tür uygulamadandır?

 


Sünnet türü

 

Vefat türü

 

Yaşam biçimi

 

Evlilik türü

 

İnanış türü