Almanca 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sie ................ zusammen ein Bier cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


schreiben

kommen

lesen

trinken

kennen


2.Soru

Wie ist Ihr Vorname? Cümlesine verilecek cevap ne olmalıdır?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?


Ankara

İsmet

Stadtzentrum

Friedrichplatz

Berlin


3.Soru

Lisa: Guten Tag! Max: Guten Tag! Lisa: Wie heißen Sie? Max: ……………….. Lisa : Können Sie es buchstabieren? Max: M-A-X Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog? Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Ich heiße Max.
Ich komme aus Österreich.
Mein Familienname ist Neumann.
Ich wohne in Bochum.
Ich lerne Deutsch.

4.Soru

"Hakkı güçlendirici, onun daha kolay ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan düzenlemeleri sınırlama olarak kabul etmek mümkün değildir. Her sınırlama bir düzenlemedir ama her düzenlemeyi bir sınırlama olarak kabul etme imkânı yoktur. Ayrıca, düzenleme, hak ve hürriyetlerin kullanım şekil ve şartlarını göstermesi nedeniyle, bireyler açısından da bir güvencedir."

Buna göre, bir hakkı "sınırlamanın" ölçütü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


Güvence altındaki yaşam kesitinin daralıp daralmaması

Güvence altındaki hakkın güçlendirilmesi

Hak ve hürriyetlerin kullanım şekillerinin belirli olması

Hakkın daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması

Hak ve hürriyetin daha kolay kullanılabilmesinin sağlanması


5.Soru

Ergänzen Sie bitte den Dialog! Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Mein Name ist Helga. Wie bitte? ....... ........ ....... . H-E-L-G-A. Ach so, Helga.


Wo wohnen Sie?
Wie heisst das auf Deutsch?
Buchstabieren Sie bitte.
Wie ist die Telefonnummer?
Wie ist die Postleitzahl?

6.Soru

BM Şartı uyarınca sadece tavsiye niteliğinde karar almakla yetkili olan BM Genel Kurulu’nun 10.12.1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararıyla kabul edilen, hukuken bağlayıcılığı olmayan ancak diğer hukuksal metinleri fazlasıyla etkileyen metin aşağıdakilerden hangisidir?


Magna Charta

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı


7.Soru

'Ich bin Claudia Nolte.' Welche Frage passt zur obigen Antwort? Verilen cevabı gerektirecek soru aşağıdakilerden hangisidir?


Woher kommen Sie?

Wer sind Sie?

Wo wohnen Sie?

Wie bitte?

Was sagen Sie?


8.Soru

"Landkarten- kann- gut-lesen- er" Wie kann man mit den obigen Wörtern einen Sinnvollen und richtigen Satz bilden? Yukarıda verilen kelimelerle kurulabilecek en anlamlı ve doğru cümle aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?


Er kann Landkarten lesen gut.

Er kann gut Landkarten lesen.

Kann gut Landkarten er lesen?

Er liest gut Landkarten kann

Landkarten kann er lesen gut.


9.Soru

Füllen Sie die Lücke mit der passenden Form des Verbs " sein" aus.

Hallo ich ..... Gülsüm.


bist

ist

sind

bin

seid


10.Soru

Welche Antwort passt zum Dialog?


- _____.
- H-A-N-S R-O-H-M-A-N-N


Noch einmal, bitte

Buchstabieren Sie, bitte

Wie heißen Sie

Entschuldigung, wie heisst das auf Deutsch

Woher kommen Sie


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargısal formasyonlarından biri değildir?


Daireler

Komiteler

Tek Hâkim

Büyük Daire

Küçük Daire


12.Soru

Bölgesel düzeyde barış ve güvenliğin sağlanması ve korunması amacıyla kurulan ilk girişim aşağıdakilerden hangisidir?


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Birleşmiş Milletler

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

İşkenceye Karşı Komite

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi


13.Soru

"İnsanlar, devlet müdahalesinden uzak bir şekilde, kendi dünya görüşleri ve tercihlerine göre kendi hayatlarını düzenleyebilmeli, eğer uygun görüyorlarsa başkalarıyla ortak amaç ve idealleri çerçevesinde, müdahaleden uzak bir şekilde, hertürden gönüllü faaliyetler yapabilmelidirler." Şeklindeki ifade insan hakları ve devlet ilişkinde neyi ifade etmektedir?


Tanıma 

Dokunmama 

Koruma 

Temin etme

Tedarik etme 


14.Soru

Ergaenzen Sie den Dialog.

A. ..... .... ....?

B. Aus Edirne.


Ich bin Selma.

Er heisst Ali.

Heisst du Gönül?

Das ist Mert.

Woher kommen Sie?


15.Soru

İnsan haklarının tüm insanlar için geçerli olan kabullere dayanması hangi niteliğini vurgulamaktadır?


Mutlaklık

Vazgeçilmezlik

Doğuştan Kazanılma

Evrensellik

Bireye Ait Olma


16.Soru

İHAM’de görev yapan hakimler kaç yıllık bir süre için seçilirler?


9

8

7

6

5


17.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext?


Italien

Algerien

Frankreich

Dänemark

Polen


18.Soru

Wie heisst die Zahl 17 auf Deutsch?


siebzehn

achtzehn

neunzehn

dreizehn

vierzehn


19.Soru

Ali faehrt mit dem ................ zur Schule cümlesinde eksik bırakılan yere hangi kelime uygun düşmektedir?


Fuss

Bus

Aufzug

Post

Brille


20.Soru

glaube/ ich/ sie/kochen/ eine/Suppe. Wie kann man einen richtigen und sinvollen Satz bilden? Verilen sözcük gruplarıyla anlamlı ve doğru bir cümle kurunuz!


Sie kochen ich glaube eine Suppe.
Ich glaube, eine Suppe sie kochen.
Kochen sie eine Suppe ich glaube.
Ich glaube, sie kochen eine Suppe.
Eine Suppe sie kochen ich glaube.