Almanca 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi” (Oviedo Sözleşmesi) ile bağdaşmayan bir yaklaşım içermektedir?


Devletler, sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanılmasını sağlayacaktır.

Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesi gerekmeksizin yapılır.

İnsanın menfaatleri, toplumun veya bilimin menfaatlerinden daha üstün tutulacaktır.

Taraf devletler, sağlık hizmeti ve hasta haklarıyla ilgili uygun önlemleri alacaklardır.

Sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir.


2.Soru

Was passt in die Lücke?

Woher kommen Sie?

-Ich komme __________?


aus die

aus der

aus dem

in der

am


3.Soru

''Musik hören ist ja okay, aber so laut, das muss nicht sein! Es gibt doch Ruhezeiten.''Was bedeutet das Wort “Ruhezeit” auf Türkisch? “Ruhezeit” kelimesinin Türkçesi hangisidir?


Keyif zamanı

İstirahat zamanı

Dans zamanı

Eğlence zamanı

Hobi zamanı


4.Soru

"Wie heiβt diese Stadt?" Wie lautet die Antwort? Soru cümlesinin cevabı ne olmalıdır?


Europa

Asien

München

Afrika

England


5.Soru

Wir ........  gut Deutsch  ......... .Welche Wörter passen in die obigen Lücken?Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


können-sprechen
sprechen-können
kann-sprechen
sprechen-kann
spricht-können

6.Soru

Welches Wort passt semantisch nicht zu den anderen in der Wortgruppe? (Verilen seçeneklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?)


Meine Tochter

Mein Freund

Mein Bruder

Meine Frau

Mein Cousin


7.Soru

“Kişi hak ve hürriyetleri” (civil rights) deyimi, hangi yüzyılda ortaya çıkan ve klasik demokrasiye temel olan bireyci doktrinle ilgilidir?


X.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.


8.Soru

Hukuk tarafından korunan ve bu korumadan yararlanılması ferdin iradesine bırakılan menfaate ne ad verilir?


Hukuk

Hak

Özgürlük

Ödev

İltimas


9.Soru

Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne hangi yılda taraf olmuştur?


1981

1985

1990

1995

2000


10.Soru

A. Hallo. Ich bin Gülşen. Ich bin eure neue Nachbarin.

B. Hallo, Gülşen.

A. Ich habe leider ein Problem. Ich mache eine Tomatensuppe, aber ich habe leider ...... Mehl mehr zu hause. Haben Sie villeicht etwas Mehl?

B.Klar.....Bitte.

A. Danke, sehr.

Ergaenzen Sie den Dialog.


kein

keinen

keine

ein

einen


11.Soru

........  bitte bis zur Haltestelle! Welches Wort passt in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Gehen
Spreche
Geh
Warten
Warte

12.Soru

İnsan haklarının düzenlenmesine temel oluşturan hareket noktası nedir?


Bireydir

Devlettir

Toplumdur

Hükümettir

Anayasadır


13.Soru

Ölüm cezasını tümüyle yasaklayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Protokolü aşağıdakilerden hangisidir?


1. Protokol

4. Protokol

6. Protokol

7. Protokol

13. Protokol


14.Soru

“Ich gehe ins ________“ cümlesinde eksik bırakılan yere hangi kelime uyar?


Der Bahnhof

Die Post

Das Fernsehen

Das Theater

Der Marktplatz


15.Soru

Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları hakkında yargılama yapmak üzere, sürekli görevli Uluslararası Ceza Mahkemesi aşağıdakilerin hangisi ile kurulmuştur?


96(1) sayılı BM Genel Kurulu Bildirgesi

BM İnsanlığa Karşı Suçların O¨nlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi

Roma Statüsü

New York Protokolü

359 sayılı Onay Kanunu


16.Soru

Savaş dışı koşullarda insan hakları için geçerli normları ve kurumları düzenleyen hukuk aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu Hürriyetleri

İnsan Hakları

Vatandaşlık Hakları

Kişilik Hakları

Temel Haklar


17.Soru

İnsan haklarının niteliklerinin tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Evrensellik, doğuştan sahip olma, mutlaklık

 Birey hakkı olma, evrensellik, vazgeçilmezlik, temel hak olma

Evrensellik, birey hakkı olma, doğuştan sahip olma, esas olarak devlete karşı ileri sürülebilen iddialar niteliğinde olma, temel hak olma, çoğunlukla hürriyet hakkı olma, toplum öncesi olma, mutlaklık, vazgeçilmezlik

Vazgeçilmezlik, devlete karşı ileri sürülebilen iddialar niteliğinde olma, mutlaklık, birey hakkı olma

Mutlaklık, evrensellik


18.Soru

"Hallo, ich heiβe Tamara." Wie antwortet man diesem Satz? Bu cümleye nasıl bir cevap verilebilir?


Guten Tag.

Wir sind neu hier.

Hi, ich bin Suen.

Und wer sind Sie?

Wir sind Kollegen.


19.Soru

- Hallo, wie heiß__  du?

- Ich heiß__ Anita.

Welche Endungen passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki son eklerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


-t / -en

-st / -te

-t / -e

-e / -es

-en / -t 


20.Soru

Hürriyeti, 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’ndeki gibi “hürriyet, başkasına muzır olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiyeden olan hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir” şeklinde tarif eden ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?


1876

1909

1924

1961

1982