Almanca 1 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Welches ist der Zahlenwert von "siebzig"? ''Siebzig'' sayısının rakamsal ifadesi hangisidir??


7

17

37

57

70


2.Soru

Tüm Göçmen İşçilerin Haklarının ve Ailelerinin Korunması Komitesi'nin kaç uzman üyesi bulunmaktadır?


5

8

10

25

41


3.Soru

"Viele Menschen lieben Schokolade." cümlesine yönelik olarak hangi soru sorulabilir?


Was essen die Menschen gern?

Was hören die Personen?

Was kosten die Schokoladen?

Essen Sie keine Schokolade?

Was sind die Detailfragen?


4.Soru

Wann hat Lukas ..............? soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


hungrig

durstig

Hunger

essen

Mittag


5.Soru

Aşağıdaki cevabın sorusu hangisidir? Welche Frage gehört zur folgenden Antwort?

- … ?

- Ich heiße Robert.


Woher kommst du?

Wie heißt du?

Wie geht es dir?

Wie alt bist du?

Wer ist das?


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Devletler Teşkilatı organlarından birisi değildir?


Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu

Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği

Genel Kurul

Amerikalılar Arası Kadın Komsiyonu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin önemli olarak görülmesinin sebebidir?


Yaşama hakkı tanıması

Evlenme ve aile kurma hakkı tanıması

İnsan haklarını ulusal düzeyde koruması

Yargısal denetim mekanizması kurması ve bireye sağlanan güvenceyi bir yaptırıma bağlaması

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı tanıması


8.Soru

A:Wie heiβen Sie? B: Angela. A: Wie bitte? Buchstabieren Sie bitte. B:___________.Welche der folgenden Antworten vervollständigt den Dialog richtig ?Aşağıdaki cevaplardan hangisi yukarıdaki diyaloğu anlamlı bir şekilde tamamlar?


Berlin-Wilmersdorf

Angela Von Hohenzollern

A-N-G-E-L-A

 +49568535972

20146


9.Soru

 1982 Anayasası’nda yer verilmemiş iken, "Öze dokunmama" ilkesi 1961 anayasasından sonra tekrar kaç yılında kabul edilmiştir?


1990

1992

2001

2002

2009


10.Soru

-………… arbeiten Sie?

- …………… Montag, Mittwoch und Donnerstag. Ich arbeite nur drei Tage in der Woche.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Was / In

Wer / Hier

Woher / Im

Wann / Am

Wo / Da


11.Soru

Aşağıdaki temek hak ve özgürlüklerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda mutlak olarak tanınmış haklar arasında yer almaz?


Kanunla kurulmuş, yetkili, bağımsız, ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı

Sözleşmeden doğan borcun yerine getirilmemesi nedeniyle hapis yasağı

Kanun önünde eşitlik, eşit hukuki koruma ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, milliyet, doğum veya başka bir statü sebeplerine dayalı ayrımcılık yapılmaması 

Her vatandaşın, makul olmayan sınırlamalara tabi tutulmaksızın kamusal işlere girme hakkına sahip olması

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi


12.Soru

Kochen wir ________ Suppe? Soru cümlesinde hangi belirsiz artikel gelmelidir?


einen

eine

eines

einem

ein


13.Soru

Was bedeutet das Wort “buchstabieren” auf Türkisch?

“buchstabieren” sözcüğünün Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?


ikamet etmek

bulunmak

ilginç

hecelemek

memnun oldum


14.Soru

Bütünüyle bireyin hakları kullanmasına veya onlardan yararlanmasına devletin müdahale etmemesini gerektiren haklar kavramına ne ad verilmektedir?


Bireysel haklar

Moral haklar

Temel haklar

Pozitif haklar

Negatif haklar


15.Soru

Welches trinkt man? Hangisi içilir?


Suppe

Wein

Tablette

Bratwurst

Müsli


16.Soru

"Ich fahre mit ________ Auto." cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?


das

der

die

dem

den


17.Soru

Wie komme ich ____ Flughafen ____ Zentrum?

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


vor-zur

bis-zum

vom-zur

vom- zum

zum-vom


18.Soru

Ich mag ........ Kartoffelsalat und ........ Gemüsesuppe. Welche Wörter passen in die obigen Lücken?Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


keinen-keine
keine-keinen
kein-kein
kein-keinen
keinen-keinen

19.Soru

İnsan haklarının evrenselliği iddiası hangi yüzyılda büyük güç kazanmıştır?


17. yüzyıl

12. yüzyıl

13. yüzyıl

15. yüzyıl

20. yüzyıl


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kolektif haklara örnek teşkil etmemektedir?


Grev

Performans

Dernek

Toplantı

Gösteri yürüyüşü