Almanca 1 Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ich habe keine __________ cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Auto

Frisör

Zeit

Haus

Kino


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlaşma izleme birimlerinden değildir?


İnsan hakları komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

İşkenceye Karşı Komite

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi

Raporlama komitesi


3.Soru

Mirko: - Hallo, wer ..... ihr? 

Julia: - Wir sind Julia und Sina. Wir sind neu hier.


haben

hast

ist

sind

seid


4.Soru

Übersetzen Sie den folgenden Satz auf Türkisch. Aşağıdaki verilen cümleyi Türkçeye çeviriniz.
Fahr weiter geradeaus bis zur Blumenstrasse


Yürüyerek Blummenstrasseye doğru gidin oradan aracınıza binin.

Aracınızla sağdan Blumenstrasseye doğru dönün

Aracınızla dosdoğru Blumenstrasse ye kadar devam edin.

Ters yönden gidildiğinde Blumenstrasseye çıkabilirsiniz.

Araçsız dosdoğru Blumenstrasseye çıkabilirsiniz.


5.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext?


Kellnerin

Krankenschwester

Hausfrau

Arzt

Lehrerin


6.Soru

“Gizli oy” hakkını açıkça tanıyan ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?


1876 tarihli Kanuni Esasi

1921 Anayasası

1924 tarihli Teşkilat- ı Esasiye

1961 Anayasası

1982 Anayasası


7.Soru

Großvater, Vater, Mutter, Sohn, Onkel. Welches Wort unterscheidet sich sinngemäß von den anderen Wörtern? Verilen sözcüklerden hangisi anlamsal olarak diğer sözcüklerden farklıdır?


Großvater

Vater

Mutter

Sohn

Onkel


8.Soru

I. Gerek devletlerarası başvurular ve gerekse kişisel başvurular bakımından, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve iç hukuk yollarının tüketilmesi tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurunun yapılması gerekir.

II. Açıkça temelden, esastan yoksun, dayanaksız başvurular kabul edilemez.

III. Bir başvuru konusu itibariyle sözleşme ve protokollerinde güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?


Mahkeme’de sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hakim görev yapar.

Ha^kimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.

Hâkimler,her durumda yetmiş yaşında emekli olurlar.

Mahkemenin çalışmasında bir aksaklık olmaması amacıyla her ha^kimin yenisi gelene kadar görev yapması esası da benimsenmiştir.

Ha^kimler kendi adlarına Mahkemede yer almazlar, geldikleri ülkeleri temsil ederler.


10.Soru

Wie sagt man die Zahl 70 auf Deutsch? 70 sayısının Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


sechzehn
siebzehn
sechsunddreissig
sechsundvierzig
siebzig

11.Soru

“Mir geht es schlecht” cevabına sorulması gereken soru hangisidir?


Wo arbeitest du?

Wie heiβt du?

Wo wohnst du?

Wer bist du?

Wie geht es dir?


12.Soru

Welches der unten angegebenen Wörter passt nicht zu den anderen? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerleriyle uyumlu değildir?


fröhlich

nett

sprechen

aggressiv

müde


13.Soru

Wie sagt man die folgende Urzeit inoffiziell ? 8:30 Verilen saat gayri resmi olarak nasıl okunur?


Es ist halb neun.
Es ist acht Uhr dreissig.
Es ist viertel nach acht.
Es ist halb sieben.
Es ist viertel nach neun.

14.Soru

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na hangi ülkeler üyedir?


Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler

NATO’ya üye ülkeler

Bağımsız ülkeler

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler

Bütün dünya ülkeleri


15.Soru

Caddelerdeki, park ve sokak gibi umumi yerler ile, kafe, kahvehane, otel ve lokanta gibi umuma açık yerlerdeki düzene ne ad verilir?


Genel Sağlık

Kamu Düzeni

Kamu Ahlakı

Milli Güvenlik

İfade Hürriyeti


16.Soru

Welches der folgenden Verben ist nicht trennbar? Verilen fiillerden hangisi ayrılabilen fiil değildir?


einschlafen

losfahren

einsteigen

abbiegen

beantworten


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Welches der folgenden ist anders?


die Krankenschwester

der Lehrer

der Kelner

der Arzt

der Morgen


18.Soru

“Lisa ist die Tochter …….. Pauline Keller.”

Welches Wort passt in die Lücke?

Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


am

aus

im

von

in


19.Soru

„Die Tomaten _____________ aus Marokko?“ cümlesinde eksik bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


ist

kommen

sind

kosten

gehen


20.Soru

Aşağıdaki soruya verilemeyecek cevap hangisidir? Welche Antwort passt nicht zur folgenden Frage?

- Wie geht es Ihnen?


Danke, mir geht’s gut.

Danke, mir geht’s schlecht.

Danke, mir geht’s nicht so gut.

Danke, ich komme heute.

Danke, gut und Ihnen?