Almanca 1 Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Welche Antwort ist richtig?

Herr Müller ist _____ Taxifahrer.


eins

einer

einen

ein

eine


2.Soru

Avrupa’da insan haklarının korunması açısından en temel hukuki metin olan ve aynı zamanda Batı demokrasisini somut bir kapsama kavuşturan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Avrupa Konseyi Statüsü

Avrupa Sosyal Şartı

İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Avrupa Sözleşmesi

Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi


3.Soru

- Woher kommen Sie?

        - Ich komme …….. der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


in

aus

und

ja

sehr


4.Soru

„Ich kann gut rechnen“ cevabı için hangi soru sorulmuş olmalıdır?


Wie heißen Sie?

Was sind Sie von Beruf?

Welche Fremdsprachen können Sie?

Wie viele Kinder haben Sie?

Was können Sie gut?


5.Soru

I. Mahkeme Genel Kurulu
II. Filtraj
III. Büyük Daire
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri AİHM’nin idari birimlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

I ve II

Hepsi


6.Soru

Claudia Raabe: (I) “Ich arbeite gern nachts. (II) Ich mache Musik in Diskotheken, eine tolle Mischung aus Jazz, Techno und Soul.  (III) Die Kinder kommen oft am Wochenende und nachts auf die Welt. (IV) Nachts bin ich besonders kreativ. (V) Das Problem ist: meine Freunde machen viel Sport, aber ich bin oft sehr müde”.

Welcher Satz passt nicht zum Kontext im obigen Text?

Verilen metnin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


(I) Ich arbeite gern nachts.

(II) Ich mache Musik in Diskotheken, eine tolle Mischung aus Jazz, Techno und Soul.

(III) Die Kinder kommen oft am Wochenende  und nachts auf die Welt.

(IV) Nachts bin ich besonders kreativ.

(V) Das Problem ist: meine Freunde lieben Sport, aber ich bin oft müde.


7.Soru

Hangi sıralama doğrudur?

Welche Reihenfolge ist richtig?


Mittwoch-Donnerstag-Samstag

Samstag-Sonntag- Dienstag

Montag-Dienstag-Mittwoch

Donnerstag-Mittwoch-Dienstag

Samstag-Freitag-Sonntag


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları uluslararası kaynakların temel özellikleri değildir?


Evrensellik

Kapsamın geniş olması

Devletlerin çifte sorumluluğu

Merkezi idareyi güçlendirmek

Yasal ve ahlaki temellere sahip olma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olağanüstü Halin İlanı hakkında söylenebilir?


Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hâl ilanına Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilidir.

Olağanüstü hâl ilanı kararı, alınmasını takip eden ay içinde Resmî Gazete'de yayımlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise Olağanüstü Hal Kararı hakkında çalışması için tatil sonu beklenir.

Yetkili makamın olağanüstü hâl ilan etme yetkisi süre yönünden sınırlandırılmamıştır.

Olağanüstü hâl ilanı kararı, alındığı  gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.


10.Soru

Ich habe ein Problem. Ich koche eine Gemüsesuppe. ……………..…, Welches ergänzt die Lücke im obigen Satz? Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Aber wir gehen ins Kino.
Aber er schreibt einen Brief.
Aber ich wohne unten.
Aber ich habe keine Zwiebel.
Aber ich bringe meine Tasche.

11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir tanışmada kullanılamaz? Welche der folgenden Aussagen wird nicht bei einer Bekanntmachung verwendet?


Sie ist unsympathisch.

Guten Tag!

Wie heißen Sie?

Ich komme aus der Türkei.

Ich heiße Ali.


12.Soru

Der Vater von meiner Mutter ist mein ……………….. .

Welches Wort passt in die obige Lücke.

Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Großvater

Großmutter

Vater

Sohn

Enkel


13.Soru

Wie lautet das Gegenteil von “fröhlich”?

“fröhlich” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


neu

nett

traurig

nah

aggressiv


14.Soru

  1. Komisyonun zorlama yetkileri yoktu.
  2. Kararları hem bildirici etkiye sahipti hem de tavsiye niteliğinde idi.

    III. Esas yetkiler, Afrika Birliği Örgütü’nde (ABÖ) idi.

Yukarıdaki nedenler Afrika insan hakları sistemini nasıl etkilemiştir?


Kurumları güvenilir hale getirmiştir.

 İnsan ve hakların haklarını yeterince koruyamaz hale getirmiştir.

 Yargısal güvenceleri  arttırmıştır.

Mahkeme ve hükümler etkin olarak uygulanmıştır.

Demokrasi etkin bir şekilde uygulanmıştır.


15.Soru

Welches ist der letzte Tag der Woche?


Dienstag

Donnerstag

Montag

Freitag

Sonntag


16.Soru

 Füllen Sie die Lücke mit einem passenden trennbaren Verb.

Du ..... immer um 5 Uhr morgens ....? Oh, das ist aber sehr früh.


fernsehen

aufstehen

zurückkommen

weggehen

abbauen


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Welches der folgenden ist anders?


Judo

Traurig

Karate

Yoga

Tai-Chi


18.Soru

Was passt in die Lücke? (Boşluğu hangisi doğru biçimde tamamlar?)

__________ heißen Sie?


Wo

Wer

Woher

Welche

Wie


19.Soru

Um wie viel Uhr ...... der Unterricht?

Ergaenzen Sie die Lücke mit dem passenden Verb.


geht

fliegt

beginnt

macht

bleibt


20.Soru

Woher kommst du? Soru cümlesinin cevabı ne olmalıdır?


Das ist meine Frau.

Ich bin glücklich.

Das Mittagessen ist fertig.

Ich komme aus Spanien.

Es ist 9 Uhr.