Almanca 1 Ara 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu on iki devlet tarafından 1950 yılında imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


Terörizmin önlenmesine dair Avrupa sözleşmesi

İnsan hakları Avrupa sözleşmesi

Ulusal azınlıkları koruma çerçeve sözleşmesi

Çocuk haklarının kullanılması Avrupa sözleşmesi

İnsan hakları ve biyo-tıp sözleşmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayat, hürriyet, mülkiyet ve mutluluğu arama hakları “vazgeçilmez haklar” olarak nitelemiştir?


1689 tarihli Halklar Bildirisi

1776 tarihli Virginia Bildirgesi

1789 İnsan ve Yurttaş  Hakları Bildirisi

1950 tarihli İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi

1978 yılında yürürlüğe giren 1969 tarihli Amerikalılar arası İnsan Hakları Sözleşmesi


3.Soru

Im Winter kochen wir gerne ..... Tarhanasuppe.

Füllen Sie die Lücke mit einem unbestimmten Artikel.


ein

einen

eine

keinen

kein


4.Soru

Avrupa Güvenlik ve Iş birliği Teşkilatı (AGİT) siyasi açıdan bağlayıcı olan kimi yükümlülüklere uyacakları konusunda yemin eden katılımcı devletlere yükümlülüklerini geliştirmeleri ve ilerletmeleri için hangi kurum ve mekanizmayı geliştirmemiştir?


Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi.

Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği.

Basın Özgürlüğü Temsilciliği.

Misyonlar.

Bütünleşme Teşkilatı.


5.Soru

Hallo, Willkommen, Guten Tag, Grüß Gott, Entschuldigung

 Welches Wort passt nicht zu den anderen in der obigen Wortgruppe?

Verilen sözcük grubuna uymayan aşağıdakilerden hangisidir?


Hallo

Willkommen

Guten Tag

Grüß Gott

Entschuldigung


6.Soru

Bir hak veya hürriyeti sınırlama zorunluluğu karşısında bulunan kamu gücünün, elindeki araç ya da araçlardan sınırlama zorunluluğu amacına ulaşmada en elverişli hak ve hürriyeti en az düzeyde sınırlayacak olanını seçerek hürriyet otorite dengesini kurmasına ne ad verilir?


Demokrasi

Ölçülülük

Kamu güvenliği

Kamu düzeni

Olağanüstü yönetim


7.Soru

Ergaenzen Sie den Satz mit der richtigen Form des Verbs "möchten". " ...... ihr heute Sport machen?"


möchtest
möchte
möchtet
möchte
möchten

8.Soru

Zusammen .................. sie Spanisch cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


Deutsch

kommen

leben

sprechen

wohnen


9.Soru

Sarah hat braun__, lang__ Haare. Welche Endungen passen in die obigen Lücken? Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


-e/ -e

–e / -es

–em / - en

–en / -e

–e / -er


10.Soru

Ergaenzen Sie den unbestimmten und bestimmten Artikel in den unten angegebenen Saetzen.

Das ist ..... Lehrerin.

..... Lehrerin heisst Filiz.


eine/die

ein/der

ein/das

eine/der

eine/das


11.Soru

Hazırlanan ve Kabul edilen belgelerinin, bu belgeleri imzalayan devletler açısından hukukî bağlayıcılığı olmayan Bu nedenle, diğer uluslararası anlaşmalar gibi hak ve yükümlülükler doğurmayan; sadece üye devletlere ahlaki sosyal, siyasal ve ekonomik yaptırımlar uygulama hakkına sahip olan kuruluş hangisidir?


Avrupa Konseyi

Birleşmiş Milletler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Birliği

Amerikan Devletleri İnsan Hakları Teşkilatı


12.Soru

Wer ist Lukas? Lukas ist ....... ....... von Lisa. Füllen Sie die Lücken mit der passenden Familienbezeichnung aus.


der Vater
die Mutter
der Mann
die Tochter
die Tante

13.Soru

Welche Verkehrsmittel gibt es nicht in Ankara?


Der Bus

Die Strassenbahn

Das Taxi

Der Zug

Das Schiff


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fransız hukukçu Karel Vasak'ın insan hakları sınıflandırmasına göre üçüncü kuşak insan hakları arasında yer almamaktadır?


Barış hakkı

Sosyal, ekonomik ve kültürel haklar

Silahsızlandırılmış bir dünyada yaşama hakkı

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı

Herkesin insanlığın ortak malvarlığından yararlanma hakkı


15.Soru

Was gehört nicht zu einer äußerlichen Personenbeschreibung? Hangisi kişiyi tasvir ederken kullanılmaz?


Haarfarbe

Augenfarbe

Größe

Schuhgröße

Nationalität


16.Soru

Was__________ Sie für einen Kartoffelsalat? soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?


braten

backen

lecker

brauchen

mischen


17.Soru

Wie spät ist es?

14:25 Uhr


Es ist fünfundzwanzig vor zwei

Es ist fünf vor halb zwei

Es ist fünf nach halb zwei 

Es ist fünf nach halb drei

Es ist fünf vor halb drei


18.Soru

Wann schlafen die Menschen immer?


am Morgen

am Vormittag

am Mittag

am Nachmittag

in der Nacht


19.Soru

I. Sadece Avrupa kıtası ile sınırlı bir yapılanmadır.

II. Üyelerinin büyük bir çoğu Avrupa’dan olmakla birlikte, Avrupa ve Asya’da toprakları olan üyelerinin yanında ve Avrupa kıtasında toprakları olmayan devletler de teşkilata üyedir.

III. Klasik bir uluslararası teşkilatı niteliğinde değildir ve bir kurucu anlaşmaya sahip değildir. 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı için doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

“Der Vater von meiner Mutter ist mein ……………….. .”

Welches Wort passt in die Lücke?

Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Großvater

Großmutter

Vater

Sohn

Enkel