Almanca 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman aktivitelerinden değildir? Welche der folgenden ist keine Frei­zeit­ak­ti­vi­tät?


fernsehen

ins Kino gehen

spazieren gehen

Rad fahren

arbeiten gehen


2.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "Vor dem Urlaub muβ man eine Urlaubsvertretung …… ."


aufschreiben
aufschreiben
organisieren
umstellen
reservieren 

3.Soru

Hangi tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi “Hürriyet baş- kasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bundan ötürü her insan için tabi hakların kullanılmasının sınırı, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan sınırdır.” diyerek temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi ve sınırlanması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır?


1785

1786

1787

1788

1789


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen haklar arasında yer almamaktadır?


Düşünce, Din ve Vicdan Hürriyeti

Özel Hayatın Gizliliği Hakk

Halkların Kendi Doğal Zenginliklerinden Yararlanma Hakkı

Sosyal Güvenlik Hakkı

Hukuki Kişiliğin Tanınması Hakkı


5.Soru

Ich ______ DVD’s ansehen. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


möchten
möchtet
möchte
möchtest
möchtetet

6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi din ve vicdan hürriyeti ile ilgili doğrudur?


Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi kimsenin, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı vurgulanır

Herhangi bir dine inanmayanları kapsamamaktadır

Kendi başına veya başkaları ile birlikte toplu olarak ve aleni veya gizli bir şekilde ibadet etme, gereklerine uyma, uygulama, öğretme yoluyla açığa vurma özgürlüğünü kısıtlar.

Eğer çocuk ölecekse, ailelerin, dinin inanç ve kanaatlerine uygun tedaviyi reddetme
yetkisi çocuğa verilmemektedir

Bazı insanlar din ve vicdan hürriyetine sahiptir


7.Soru

.............. kommt aus Italien cümlesinde boş bırakılan yere hangi özne gelmelidir?


ich

du

er

wir

Sie


8.Soru

Wir wollen mit dem Auto Fahren, weil ……….. . Welche Anwort passt in die obigen Lücke? Boşluğa hangi cevap gelmelidir?


wir viel Gepäck haben.

ich allein bin.

wir alt sind.

das teuer ist.

es langsam ist.


9.Soru

Kamil: Wieviel Uhr ist es?
Veli: _____________  (13:15).


Ab dreizehn Uhr

Es ist dreizehn Uhr

Gegen eins

Um dreizehn Uhr fünfzehn

Es ist Viertel nach eins


10.Soru

Wie heißt diese Stadt? soru cümlesinin cevabı ne olmalıdır?

Welche Antwort passt zur obigen Frage?


Europa

Asien

München

Afrika

England


11.Soru

. Aşağıdaki cevabın sorusu hangisidir?

Welche Frage gehört zur folgenden Antwort?

- … ?

- Ich heiße Robert.


Woher kommst du?

Wie heißt du?

Wie geht es dir?

Wie alt bist du?

Wer ist das?


12.Soru

Was bedeutet das Gegenteil von “originell“?  “originell“ sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 


gemütlich 
unpraktisch 
groß 
klein 
langweilig

13.Soru

Liebeskummer / Halsschmerzen / Schnupfen / Rückenschmerzen / KopfschmerzenWelches Wort passt nicht zu den anderen in der Wortgruppe?Verilen sözcük grubuna uymayan aşağıdakilerdekinden hangisidir?


Liebeskummer

Halsschmerzen

Schnupfen

Rückenschmerzen

Kopfschmerzen


14.Soru

 Können Sie es bitte noch einmal wiederholen? Ich ...... Sie überhaupt nicht verstehen.

Ergaenzen Sie die Lücke mit der passenden Form des Modalverb's "können".


kann

kannst

können

könnt

können


15.Soru

‘'Heute bin ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Das war keine gute Idee. Plötzlich hat es stark geregnet.’' Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi bulunuz.


Bugün işe bisikletle gidecektim am birden yağmur yağmaya başlayınca gidemedim.

işe bisikletle giderken birden şiddetli bir yağmur bastırdı. Demek hiç de iyi bir fikir değilmiş. 

İşe giderken bisiklete binecekseniz, yağmur yağmamasına dikkat edin.

Yağmurlu havalarda işe bisikletle gitmeyi çok severim ama aslında hiç de iyi bir fikir değil.

Bugün işe bisikletle gittim. Ama bu hiç de iyi bir fikir değildi. Aniden kuvvetli bir yağmur bastırdı.


16.Soru

Ich bekomme oft Briefe ______ meiner Familie.Welches ergaenzt die obige Lücke?Yukarıdaki boşluğu hangisi tamamlar?


von

in

aus

unter

am


17.Soru

„nämlich“ hangi durumlar için kullanılır?

In welchen Situationen benutzt man „nämlich“?


Begründung

Behauptung

Beglaubigung

Bescheinigung

Beantwortung


18.Soru

wütend / gestresst / müde / fröhlich / traurigWelches Wort passt nicht zu den anderen in der obigen Wortgruppe?Verilen sözcük grubuna uymayan aşağıdakilerden hangisidir?


wütend

gestresst

müde

fröhlich

traurig


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel başvuru şartları yanlış verilmiştir?


Uluslararası başka bir mahkemeye aynı konuda daha önce başvurmamış olmak.

Başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliği taşımaması.

Başvurunun kendi devletini suçlar nitelik olmaması.

İç hukuk yollarının kullanılmış olması.

İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra 6 (altı) ay içinde başvurulması.


20.Soru

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Türkiye tarafından ne zaman onaylanmıştır? 


15.08.2000

10.07.2003

04.06.2003

06.04.2004

27.12.2005