Almanca 1 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yasaklanmayan her şeyin serbest olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Önleyici sistem

Düzeltici sistem

Basit önleme sistemi

Yasaklayıcı önleme sistemi

Düzeltici önleme sistemi


2.Soru

Ich reise gern mit dem Bus, ……….….…..  Welcher Satz ergänzt nicht die Lücke im obigen Satz?  Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz? 


weil ich den Antrag ausfüllen muss.
weil es nicht so anstrengend ist. 
weil ich vieles erleben will. 
weil ich alles besichtigen möchte. 
weil es günstig und bequem ist. 

3.Soru

Ihr _______ hier einsteigen.

 Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


darf

dürft

dürfen

darfst

dürfst


4.Soru

Ich ____ gut in Mathematik. Ich ____ gut rechnen.

Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


mag- mag

kann- bin

bin- kann

arbeite- können

bin- bin


5.Soru

Welche Frage stellt ein Arzt dem Patienten? Doktor aşağıdaki sorulardan hangisini hastaya yöneltir?


Haben Sie Geld dabei?

Was fehlt dir denn?

Muss ich Tablette einnehmen?

Ziehe ich das T-Shirt aus?

Wann muss ich das Medikament einnehmen?


6.Soru

Çalışma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sendika kurma hakkı

Toplu iş sözleşme hakkı

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Küçükler ve kadınlar olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak koru­nurlar.

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.


7.Soru

''Hat Frank Dienstag frei?'' Welche Antwort passt zu dieser Frage? Bu soruya hangi cevap uygundur?


Nein,er hat Frühdienst.

Nein, er ist Krankenpfleger.

Ja, er studiert Medizin.

Ich arbeite von früh bis spät.

Sie arbeitet am Dienstag.


8.Soru

"Ich komme aus der ______." Welcher der folgenden Ländernamen passt hier?Cümledeki boşluğa aşağıdaki ülke isimlerinden hangisi uygundur?


Türkei

Irak

Italien

Japan

Russland


9.Soru

A: Guten Tag, Frau Braun.
B: Guten Tag, Frau Schön.
A: Ich koche eine Gemüsesuppe. Aber ich habe keine Zwiebeln. Haben Sie vielleicht eine Zwiebel?
B: ________________________.
A: Vielen Dank. Ich bringe Ihnen morgen eine Zwiebel.
Welcher Satz ergänzt den Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdaki cümlelerden hangisi tamamlar?


Ja, ich habe eine Zwiebel, aber ich brauche sie.

Nein, leider. Ich habe keine Zwiebeln.

Natürlich, ich koche für Sie.

Ja, ich habe eine Zwiebel. Warten Sie einen Moment.

Ja, Gemüsesuppe möchte ich auch kochen.


10.Soru

Im Sommer will ich nach Deutschland fahren, aber ich kann nicht.

Wie schreibt man die obigen Sätze im Präteritum?

Yukarıdaki cümleler –di’li geçmiş zamanda aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir?


Im Sommer wollte ich nach Deutschland gefahren, aber ich konnte nicht

Im Sommer wollte ich nach Deutschland fahren, aber ich kann nicht

Im Sommer wollte ich nach Deutschland fahren, aber ich konnte nicht.

Im Sommer wöllte ich nach Deutschland fahren, aber ich konnte nicht

Im Sommer wollte ich nach Deutschland fahren, aber ich könnte nicht


11.Soru

Was ist die Person von Beruf? Lesen Sie und Kreuzen Sie an! " İch arbeite in einem Krankenhaus, helfe einem Arzt. Leider habe ich manchmal Nachtdienst , aber den Beruf finde ich sehr wichtig."


der Polizist
der Taxifahrer
die Krankenschwester
die Baeckerin
der Koch

12.Soru

Es ist halb fünf.

Wie lautet die obige Uhrzeit in Zahlen?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen saatin karşılığıdır?


04: 05 Uhr

05: 20 Uhr

06: 30 Uhr

15: 35 Uhr

04: 30 Uhr


13.Soru

''Von welchem_________ fährt der Zug ab?  Welches Wort vervollständigt die Frage richtig? Hangi sözcük soruyu doğru tamamlar?


Abfahrt

Buchung

Ankunf

Gleis

Datum


14.Soru

Welche Aussage betont die Größe einer Wohnung?


Sie ist 200 Quadratmeter.

Sie ist im Vorort.

Sie ist neu renoviert.

Sie hat 3 Zimmer und eine Küche.

Sie kostet 1000 Euro pro Monat.


15.Soru

I. Savaş
II. Sıkıyönetim
III. Olağanüstü hâl
IV. Afet
Yukarıdaki durumların hangisinde /hangilerinde kişiler dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanabilir?


I

II, III

I, III

II, IV

Hiçbiri


16.Soru

Aşağıda ki temel hak ve Hürriyetlerden hangisi , İnsan hakları hukuku ile ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal kaynaklara göre yasalarla ve makul nedenlerin bulunması hâlinde sınırlanabilir?


Düşünce, din ve inanç hürriyeti,

Mahpuslara insancıl davranma hakkı,

Tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı,

Hiç kimsenin  konutuna veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilemez,

Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, vb. sebeplerle ayrımcılık yapılamaz,


17.Soru

Wie bitten Sie in einem Geschäft um Hilfe? Bir mağazada nasıl yardım istersiniz? 


Können Sie mir helfen?

Was suchen Sie?

Sie wünschen?

Gern geschehen.

Kein Problem.


18.Soru

Was gibt man einem Patienten nicht? Hangisi bir hastaya verilmez?


Rezept

Attest

Krankmeldung

Medikament

Praxisgebühr


19.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ilişkin bilgileriniz ışığında, yanlıştır?


Sözleşmenin benimsediği düzende, insan haklarının iç hukukta korunması asıldır;
uluslararası koruma ikincil niteliktedir.

Bireyin sözleşmenin öngördüğü güvenceden yararlanabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekecektir.

Sözleşmenin sağladığı haklardan yabancılar da yararlanır.

Sözleşme sübjektif düzen fikrine dayanır.

Sözleşme bireye, bireysel başvuru hakkı yoluyla haklarını çiğneyen devlete karşı İHAM’e başvurabilme imkânı tanınmıştır.


20.Soru

"Er steckt den Schlüssel  in ........... Schloss."Was passt?Yukarıda verilen cümleye hangi şık getirilirse cümle tamamlanmış olur?


dem
der
den
die
das