Almanca 1 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kimsenin, başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğu kayıtlamalara da uymak koşuluyla bir şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma, tasarruf etme yetkilerini kapsayan ayni bir haktır.                                                 Yukarıda sözü geçen hak aşağıdakilerden hangisidir? 


Eğitim hakkı 

Çalışma hakkı

Mülkiyet hakkı

Sağlık hakkı

Barınma hakkı 


2.Soru

Bratwurst- Schnitzel- Mineralwasser- Rechnung- Apfelsaft Welches Wort passt nicht zu den anderen in der obigen Wortgruppe? Verilen sözcük grubuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Bratwurst

Schnitzel

Mineralwasser

Rechnung

Apfelsaft


3.Soru

Avrupa’ da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay olan Halklar Bildirisi (Bill of Rights) İngiliz Parlamentosu tarafından  hangi yıl çıkarılmıştır?


1685

1686

1687

1688

1689


4.Soru

Die Frau steigt ........  ........  Zug ein. Welche Wörter passen in die obigen Lücken?Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri tamamlar?


zu dem
in dem
in den
in die
aus der

5.Soru

Çalışanlar ve işverenler toplu iş sözleşme hakkını hangi durumda kullanabilir?


Mesleki menfaatlerini savunmak

Hak taleplerini elde edebilmek

Başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak

Karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek

Hayat düzeylerinin iyileştirilmesini istemek


6.Soru

Sözleşmeye dayalı usuller arasında yer alan soruşturma usulü hangi protokol ile öngörülmüş bir yöntemdir?


Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile U¨yelerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi

Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesinin bireysel başvuruları kabul etme yetkisini veren Sözleşmesine Ek Seçimlik Protokol

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesine Ek Seçimlik Protokol

İşkenceye Karşı Sözleşme ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi Seçimlik Protokolü


7.Soru

Markus Becker ist……… Krankenpfleger. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


eine
einen
ein
einer
einem

8.Soru

Welches Wort ist das Gegenteil von „fröhlich“? „Fröhlich“ sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?


begeistert

stressig

müde

lebendig

traurig


9.Soru

Düzeltici rejimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu rejimde hürriyetlerin kötüye kullanılması ve sınırlarının aşılması fiillerinin, iş işten geçtikten sonra cezalandırılması yerine, bu tür kullanımların önceden önüne geçilmesi amaçlanır.

Bu rejimde hak ya da hürriyeti kullanacak ilgili kişi, neticede bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere hürriyetini serbestçe kullanabilir.

Bu rejimde, yetkili makamların müdahalesi ancak hürriyetin kullanılmasından sonra söz konusu olur.

Bireyler hiç bir ön formaliteye gerek kalmadan hürriyeti doğrudan doğruya kullanabilme imkânına sahiptirler.

Bu rejimin, liberal anlayışa uygun olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce suç teşkil eden fiillerin, idari makamların takdirine bırakılmadan, kanunlarca belirlenmesi ve bu fiillerin sayısının çok fazla olmaması gerekir.


10.Soru

Bitte füllen Sie die Lücke aus! Meine Mutter haette gern  .....  Mantel.


ein
eine
einen
einem
eines

11.Soru

„Der Schafskäse ist frisch. _________ kommt aus der Türkei.“ Welches Wort kommt in diese Lücke? Hangi kelime cümlede boş bırakılan yere gelmelidir?


Ihr

Es

Sie

Er

Wir


12.Soru

Schreiben Sie einen .......................... cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Kuchen

Bildlexikon

Aufgabe

Problem

Einkaufszettel


13.Soru

‘’die Digitalkamera’’ nın çoğulu aşağıdakilerden hangisidir ?       


die Digitalkameras          
  die Digitalkamera          
 mit Digitalkamera           
eine Digitalkamera        
  ohne Digitalkamera

14.Soru

Seçme hakkına ilişkin aşağıdaki öncüllerden hangileri doğrudur?

I. Oy vermenin bir hak mı yoksa görev mi olduğu, benimsenen egemenlik anlayışına bağlıdır.

II. İHAS Ek Protokol m. 3’te de yasama organının seçimi hususunda halkın kanaatinin serbest olarak açıklanmasını sağlayan şartlar içerisinde uygun sürelerle gizli oyla seçim yapılması öngörülmektedir. 

III. KSHS m. 25’e göre her vatandaşın kamusal işlere katılma, seçme ve kamu hizmetlerine girme hakkı vardır. 

IV. Türkiye’de zorunlu oy ilk kez 1982 Anayasasının halk oylamasında uygulanmıştır. 


Yalnız I

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


15.Soru

Wann stehen Sie................. cümlesinde, ayrılabilen fiilin doğru parçası hangisidir?


auf

an

bei

zu

in


16.Soru

I. Biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan on bir üyeden oluşur.

II.3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli 3 nolu Cetvele göre Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır.

III.Başkan, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


17.Soru

„Freizeit“ sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir? Was bedeutet „Freizeit“ im Türkischen?


Boş zaman

İş zamanı

Tatil zamanı

Çalışma saati

Zaman çizelgesi


18.Soru

‘İch muss jeden Tag kochen und den Müll rausbringen’ Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi bulunuz.


Her gün yemek yapmak istiyorum ama çöpü çıkarmak zor geliyor.

Her gün yemek pişirmek zorundayım, sonra da çöpleri çıkarıyorum.

Her gün yemek yapmak zorunda değilim ama çöpleri çıkarmak zorundayım.

Her gün yemek yapmak ve çöpleri dışarı çıkarmak zorundayım.

Her gün yemek yapmak ve çöpleri dışarı çıkarmak zorunda değilim.


19.Soru

"Wer bist du?" Wie lautet die Antwort? Soru cümlesinin doğru cevabı hangisidir?


Und das ist Felix.

Und wer bist du?

Bis nächste Woche.

Ich heisse Robert.

In der Schillerstrasse.


20.Soru

4709 sayılı Kanun’la değişik AY m. 13’te temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir.  Aşağıdaki maddelerden hangisi düzenlenen hak ve özgürlükler açısından sınırlandırıcı sebep olarak görülmemiştir?


milli^ güvenlik

kamu düzeni

suç işlenmesinin önlenmesi

genel sağlık ve genel ahla^kın korunması 

Nüfusun planlanması