Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Âyân üyeleri arasında yer almamaktadır?


Elçilik yapmış olanlar

Müsteşarlık yapmış olanlar

Patriklik yapmış olanlar

Valilik yapmış olanlar

Hahambaşılık yapmış olanlar


2.Soru

XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı toplumu içinde imtiyazlı bir hayat süren ve Tebaa-i sadıka olarak anılan Ermenilerin 1925 yılında zorunlu göç ettirilmelerinin en önemli sebebi nedir?


Osmanlı Devleti ordusunda savaşmak istememeleri
Osmanlı Devletine olan vergilerini düzenli ödememeleri
Bulundukları bölgede bağımsız bir devlet kurma istekleri
Ruslarla işbirliği içerisinde isyan çıkarıp, çeteler kurmaları
Göçlerle beraber nüfuslarının hızlı artış göstermesi

3.Soru

Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında mücadele verdiği cephelerden bir tanesi değildir?


Kanal Cephesi
Akdeniz Cephesi
Filistin Cephesi
Hicaz Cephesi
Galiçya Cephesi

4.Soru

1808 yılında Sened-i İttifak belgesi padişah ile aşağıdakilerden hangisi arasında imzalanmıştır?


Yeniçeri Ocağı
Nizam-ı Cedid Ordusu 
Mültezimler
Köylüler
Ayanlar 

5.Soru

Osmanlı Devleti, 1711’de Prut Savaşıyla Rus ordusunu bozguna uğratmış; 1715’te ise Venediklilere karşı zafer kazanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti, kazandığı zaferlere rağmen istediği sonuçları tam anlamıyla elde edememiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı Devleti’nin ılımlı bir dış politika izlemesi
Savaşlarda gösterilen başarıların diplomatik görüşmelerde gösterilememesi
Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı
Osmanlı Devleti’nde yaşanan iç karışıklıklar ve isyanlar
Bazı Osmanlı devlet adamlarının Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetleri

6.Soru

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?


II. Abdülhamit

V. Murat

Abdülaziz

V. Mehmet Reşat

Abdülmecit


7.Soru

1868 yılında kurulan ve Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 
Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
Meclis-i Ali-i Tanzimat 
Meclis-i Tanzimat 
Şura-yı Devlet

8.Soru

Osmanlı Devleti'nde Ayanlar ile Padişah arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile ilk defa padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?


Sened-i İttifak Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketinin ilk örneğidir.
Sened-i İttifak ile padişah eskisinden daha geniş yetkilere sahip olmuştur.
Sened-i İttifak Ayanların haklarını sınırlandırmaktadır.
Sened-i İttifak ile devlet artık bir anayasaya sahip olmuştur.
Sened-i İttifak ile Osmanlı ekonomisi canlanma sürecine girmiştir.

9.Soru

1871 Yılında, Avrupa'da ortak politikalar takip etmek amacıyla , "Üç İmparatorlar Ligi" adıyla anılan toplantıyı yapan üç devlet hangileridir?


Fransa, Almanya ve İngiltere.
Almanya, İtalya ve Fransa.
Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya.
Rusya, İngiltere ve İtalya.
İtalya, Romanya ve Almanya.

10.Soru

I. Devletin sınırlarının genişlemesi II. İpek yolunun önemini kaybetmesi III. Avrupa’da teknolojinin gelişmesi IV. Avrupada güçlü krallıkların kurulması V. Devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması Yukarıdaki önermelerden hangileri Osmanlının buhran döneminde merkezi gücünü yitirmesinde doğrudan etken olmuştur?


I-III-IV
I-IV-V
I-II-III
I-II-IV
II-III-V

11.Soru

Osmanlı Devleti ağır yenilgiye uğradığı 93 harbi sonrası hangi antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır?


Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması
Berlin Antlaşması
Tersane Konferansı
Paris Antlaşması
Viyana Antlaşması

12.Soru

Osmanlı Devleti'nde Duraklama Döneminin başlangıcı kabul edilen Pasarofça Antlaşması hangi devletle imzalanmıştır?


Romanya
Almanya
Sırbistan
Rusya
Avusturya - Venedik

13.Soru

II. Abdülhamid, uyguladığı İslamcı siyasete rağmen okulların ders programlarını sadece dinî derslerle bilinçsizce şişirtmemiş, fen bilimlerine ve dil derslerine ayrı bir önem vererek pozitif ilimlerin öğretimini de desteklemiştir. Bunun nedeni aşağıda ki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Batıcı Aydınların tepkisini çekmemek için,
II. Abdülhamit fanatik bir İslamcı değil, uzak görüşlü bir devlet adamı olduğu için,
Batılıların bunu bahane ederek iç işlerimize karışmalarını engellemek için,
Meşrutiyet yanlılarının baskılarına dayanamadığı için,
Osmanlı toplumundan gelen eğitime ilişkin talepleri karşılamak için.

14.Soru

Ermeni Tehciri kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan sonra oluşmuştur?


Kafkas
Çanakkale
Suriye-Filistin
Yemen-Hicaz
Irak

15.Soru

Gerçek manada ilk çok partili seçim aşağıdakilerden hangisidir?


1908 seçimleri

1912 seçimleri

1914 seçimleri

1916 seçimleri

1919 seçimleri


16.Soru

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi, 19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatında olumsuz etki yaratan unsurlar arasında sayılamaz?


Deniz yollarının hem hızlı hem de güvenli görülmesi
Gemi imalat tekniklerindeki gelişmeler
Osmanlı Devleti'de azınlık sermayesinin etkini kaybetmeye başlaması
Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanması
Osmanlı Devleti'nin kontrolü altındaki ticaret yollarının önemini kaybetmesi

17.Soru

Balta Limanı Antlaşması ile İngilizlere kapitülasyonların da ötesinde geniş imtiyazlar verildi. Antlaşma ile Osmanlı ülkesi açık bir Pazar haline gelirken Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere iktisadi bağımlılık süreci de başlamış oldu. Bu bilgiler doğrultusunda düşünüldüğünde Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu en doğru olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi ortaya koymaktadır?


Osmanlı Devleti denge politikası izlemektedir
Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet durumuna düşmüştür
Osmanlı Devleti imtiyazlar vererek devletin varlığını korumaya çalışmıştır
Osmanlı Devleti ekonomik hayatı canlandırmaya çalışmıştır
Osmanlı Devleti Rus tehdidine karşı İngilizlere sığınmıştır

18.Soru

1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Osmanlı Devleti’nin ihracat ve ithalat dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. 
İthalatı kısıtlayan, gümrük vergilerini yükselten hükümler içermektedir. 
İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. 
Serbest ticaret prensiplerini içeren bir antlaşmadır. 
İngiltere serbest ticaret yapma imtiyazı elde etmiştir. 

19.Soru

İngiltere ile Fransa I. Dünya savaşının ilk yıllarında Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmuşlar ,ancak savaşın sonlarına doğru bu iyi ilişkiler bozulmaya başlamış ve İngiltere ile Fransa Rusya yı bırakıp İtalya ya yanaşmışlardır . Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Rusya da rejim değişikliğinin olması
Rusya nın Karadenizden Akdenize inemeyişi
İtalya nın Fransa ve İngiltere ye yakın olması
Osmanlı ordusunun Çanakkaledeki başarısı
Rusya nın boğazları istemesi

20.Soru

Osmanlı Devleti’nde II. Mefrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmesine rağmen yine bu dönemde aşağıdaki seçimlerden hangisinin “sopal› seçimler” adıyla da anıldığı söylenebilir?


1920 Seçimi

1919 Seçimi

1912 Seçimi

1908 Seçimi

1914 Seçimi