Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


1839 yılında kurulmuştur
Meclisin asil üyeleri seçim yoluyla geliyordu
Şura-yı Devlet’in Kanun yapma inisiyatifi yoktu
Şura-yı Devlet içinde düzenli bir parlamenter işleyiş söz konusu değildi
Devletle fertler arasındaki davalara bakma görevi yoktu

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri 


Avrupa’nın kuvvetli merkezi hükümetler kurması
Coğrafi keşiflerle Osmanlıların hâkimiyetindeki eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi
Merkezi otoritenin güçlenmesi
Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması
Yeniçeri Ocağının ve askerlik teşkilatının bozulması

3.Soru

Seçeneklerden hangisi Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde İngiltere'nin izlediği politikanın arkasında yatan nedenlerden bir tanesi değildir?


Osmanlı topraklarında Rus nüfuzunun artmasına engel olmak
Orta Doğu'da petrol yataklarının bulunmasıyla birlikte Osmanlı egemenliğindeki bu yerlerdeki etkisini artırmayı istemek
Milliyetçilik fikrini Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrı Türk nüfus içinde yaymak istemek
Osmanlı devletini Rusya ve Fransa devletiyle paylaşarak bu devletlerle birlikte güçlenmeyi arzu etmek
Sözünü geçirebileceği zayıf bir Osmanlı devletinin yaşamasını sağlamak

4.Soru

Bugünkü Anadolu-İran sınırı hangi yıl, hangi antlaşma ile çizilmiştir?


1622-Ankara Antlaşması

1594-Ankara Antlaşması 

1639-Kasr-ı Şirin Antlaşması

1672-Kasr-ı Şirin Antlaşması

1606-Zitvatorok Antlaşması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aydınlarının meşruti bir yönetime geçilmesi ile elde edileceğini düşündükleri kazanımlar arasında yer almaz?


Avrupa'nın iç işlerine karışmayacağı
Milliyetçilik fikirlerinin önleneceği
Ulusal egemenliğin tam olarak gerçekleşeceği
Halkın yönetime katılacağı
Hak ve özgürlüklerin gelişeceği

6.Soru

XIX. Yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış olan çeşitli fikir akımlarndan hangisinin Padişah II. Abdülhamid tarafından öncelikli olarak uygulandığı söylenebiir?

İslamcılık

Turancılık

Batıcılık

Türkçülük

Osmanlıcılık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Ermeni yurttaşların tehcir uygulandığı şehirlerdendir?


İzmir
Van
Ordu
Ankara
Urfa

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı -Rus savaşı sonucu düzenlenen Ayastefanos(Yeşilköy) Anlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?


Bosna Hersek'e özerklik verilecektir.
Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacaktır.
Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır.
Bulgaristan krallığı kurulacaktır.
Teselya Yunanistan'a verilecektir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Muhassıllık Meclisleri ile ilgili bir bilgi değildir?


Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır.
Genellikle, yörenin ileri gelenleri ya da mülki amirin tayin ettiği kimselerdi.
Muhassıllık Meclisleri Şura-yı Devlet'e bağlıdır.
Osmanlı Devleti'nde ilk defa halkın temsilcileri seçimle belirlenmiştir.
Muhassıllık Meclisleri sancak merkezlerinde bulunur.

10.Soru

Londra, Paris, Viyana ve Berlin'de ilk elçilikler kimin zamanında açılmıştır?


I. Mahmut
Yavuz Sultan Selim
Fatih Sultan Mehmet
III.Selim
Abdülmecid

11.Soru

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlıcılık
İslamcılık
Türkçülük
Batıcılık
Milliyetçilik

12.Soru

Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi II. Mahmut Döneminde açılmıştır?


Mekteb-i Ulûm-ı Harbiye Mektebinin açılması
Galatasaray Sultanisi'nin açılması
Mülkiye Mektebi'nin açılması
Darülfünun açılması
Halkalı Ziraat Mektebi'nin açılması

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin birinci dünya Savaşı’na katılmak istemesinin nedenleri arasında yer almaz?


İngiltere ve Rusya’nın yayılmacı emellerine set çekmek
Silahlı ve tarafsız kalmanın imkansız görülmesi
Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan güven
Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama düşüncesi

14.Soru

Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?


Abdülmecid
I. Mahmut
I. Abdülhamit
II. Abdülhamit
II. Mahmut

15.Soru

Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri olamaz?


Askerlik süresinjin 5 yıl olduğu.

Yedek askerlik süresinin 7 yıl olduğu.

Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı.

Ordu merkezlerinde “askerî idadi” okullarının açıldığı. 

Askerlik yaşının 20 olduğu.


16.Soru

Coğrafi keşifler Osmanlı Devletini nasıl etkilemiştir?


Osmanlı topraklarının değerini artırmıştır
Osmanlı devletini sömürge arayışına itmiştir
Osmanlı nın denetiminde ki İpek ve Baharat yollarının önemi artmıştır
Karadeniz limanlarını ele geçiren sömürgeciler Osmanlının karadeniz ticaretinden elde ettiği geliri engellemiştir
Akdeniz ticaretinin ve limanlarının önemini kaybetmesi Osmanlı nın önemli bir gelir kaynağını kaybetmesine neden olmuştur.

17.Soru

Aşağıdailerden hangisi Osmanlı Devletinde XVII. Yüzyıl Buhran''ın sebepleri arasında yer almaz?


Avrupa''nın kuvvetli merkezî hükûmetler kurması, sömürgecilik yoluyla zenginleşmesi ve bilim, teknoloji, felsefe ve kültür alanında büyük gelişmeler
kaydetmesi.

Coğrafi keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlılarınn hâkimiyetindeki eski ticaret
yollarının önem kazanması.

Hanedan ve devlet adamlarınınn iyi yetişmemiş olması.

Yeniçeri Ocağının ve askerlik teşkilatının bozulması, savaşlarda elde edilen ganimetlerinin azalması.

Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezî otoritede yaşlanan
sorunlar.


18.Soru

Aşağıdaki derneklerden hangisi Paris'te 27 Aralık 1907'de II. Abdulhamid'e karşı yapılan kongreye katılanlardan birisi değildir?


Terakki ve İttihad
Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye
Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet
Ermeni Taşnaksutyun
Mısır Cemiyet-i İsrailiyesi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına diğerlerine göre daha geç başlamıştır?


Almanya
İngiltere
Fransa
Hollanda
Portekiz

20.Soru

Osmanlı Devleti'nde yaşanan Lale Devrinin ardından yatan temel düşünce nedir?


Kaybedilen toprakların geri kazanılması için gerekli askeri şartların sağlanmasına zemin hazırlamak.
Uzun süren savaşlar devrinin kapanması ile birlikte hazinede biriken varlıkların halk ile paylaşılması için fırsat yaratmak.
Devletin kaybedilen toprakların geri alınması umudunu tamamen kaybetmeye başlaması ile birlikte gerek içeride gerekse dışarıda mutlak bir barış siyaseti izleyerek devletin iç yapısında bazı düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Batılı reform hareketlerinin öncelikle devlet ardından halk tarafından benimsenmesi için zemin oluşturmak.
Devletin içinde bulunduğu buhranın halka yansıtılmaması için bir takım yenileşme çabaları içinde bulunmak.