Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Yeni Osmanlı Hareketi'nin öncüleri arasında yer almamaktadır?


Şinasi

Abdülhak Hamit Tarhan

Namık Kemal

Ziya Paşa

Ali Suavi


2.Soru

Seçeneklerde yer alan devletlerden hangisi I. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmamıştır?


Bulgaristan
Bosna-Hersek
Karadağ
Sırbistan
Yunanistan

3.Soru

Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi 
Padişah’ın yetkilerini arttırması 
Kânun-i Esâsî’nin ilan edileceğini açıklaması
Meclis-i Mebusan’ın açılacağını ilan etmesi 
Bakanlar Kurulu anlayışını getirmesi 

4.Soru

Arap halkı İngilizlerle birlikte hangi cephede Osmanlıya karşı hareket etmişlerdir?


Hicaz Cephesi
Kafkas Cephesi
Galiçya Cephesi
Çanakkale Cephesi
Makedonya Cephesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine geçişi sağlayan Yeni Osmanlılar Hareketi’nin öncüleri arasında yer almaz?


Namık Kemal

Ali Suavi

Mustafa Reşit Paşa

Şinasi

Ziya Paşa


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'nda yenilmesinin nedeni değildir?


Rusların Balkan halklarına destek vermesi
Osmanlı birliklerinin terhis edilmesi
İç siyasette karışıklık
Trablusgarp Savaşı'nın kaybedilmesi
Balkan uluslarının birlikte hareket etmeleri

7.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi İkinci Viyana bozgunundan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı oluşturulan Kutsal İttifak üyeliği dışında kalmıştır?  


Avusturya
İngiltere
Lehistan
Rus Çarlığı 
Venedik

8.Soru

Islahat Fermanı maddeleri arasında aşadakilerden hangisinin bulunması sözkonusu olamaz?


Gayrimüslimlere askerî okullara girme hakkı verilmesi.

Herkesin kanun önünde eşit olduğu.

Hiç bir kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı.

Herkesin mal, can ve namus güvencesinin devletin garantisi altında olduğu.

Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacağı.


9.Soru

Osmanlı devletinin Kırım Savaşı’yla ilgisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır 
Rusya’ya karşı savaştan galip çıkmıştır 
Islahat Fermanı’nı ilan etmek zorunda kalmıştır 
Savaş nedeniyle ilk kez dış borçlanmaya gitmiştir
Paris Antlaşması ile Karadeniz’i egemenliği altına almıştır 

10.Soru

Seçeneklerden hangisi Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal problemlerden bir tanesidir?


Avrupalı devletlerin ekonomik olarak büyümeye başlamaları
Çocuk işçiler sorununun ortaya çıkması
Sanayileşen devletlerin ham madde arayışlarını hızlandırmaya başlaması
Küçük işletmelerin yerlerini büyük işletmelere bırakması
Avrupa'da biriken sermaye fazlası için yeni yatırım alanları bulma isteğinin ortaya çıkması

11.Soru

I. Kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak

II. Kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak

III. Memurları yargılamak

IV. Devlet fertleri arasındaki davalara bakmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Şura-yı Devlet'in görevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk dış borçlanmasına neden olmuş bir olaydır?


Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
Halkın yönetime katılması
Batılı Devletlerin Osmanlının iç işlerine karışması
Kırım Savaşı
Azınlıklara birtakım haklar verilmesi

13.Soru

Abdülhamid dönemi eğitim politikalarına bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Batı tarzı eğitim veren yeni okullar kurulmuştur. Rüştiye, İdadiye ve Sultaniye okullarının sayısı çoğalmıştır.
Medreseler ıslah edilmiş, coğrafya ve tarih gibi ilimlerin medreselerde okutulması sağlanmıştır.
İlköğretimin geriliğiyle ortaöğretimin gelişmesi arasındaki uçurum eğitim gören kuşaklar üzerinde sarsıcı bir tesir bırakmıştır.
İlköğretimde dinî ve geleneksel eğitim anlayış ile yetişen çocukların, orta eğitimde o havanın karşıtı bir eğitim havasıyla karşılaştıklarında kafaları karışmıştır.
İstiklal Savaşını gerçekleştiren ve de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kadrolar bu okullardan yetişmiştir.

14.Soru

I. Meşrutiyet döneminde aşağıdakilerden hangisi siyasi hayatta belirleyici düşünce olarak ortaya çıkmıştır?


Batıcılık
İslamcılık
Osmanlıcılık
Türkçülük
Milliyetçilik

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefik olarak savaşa girdiği ülkeler doğru olarak verilmiştir?


Almanya-Avusturya-Macaristan
Almanya-Avusturya-Rusya
Avusturya-Fransa-Almanya
Almanya-Macaristan-Bulgaristan
İtalya-Almanya-Avusturya

16.Soru

Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi Yeni Osmanlılar Hareketinin öncüleri arasında yer almaz?


Ahmet Rıza
Namık Kemal
Ziya Paşa
Ali Suavi
Şinasi

17.Soru

Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan, devletin iç yapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718–1730 yılları arasını kapsayan dönemdir?


Islahat Devri
Yükseliş Dönemi
Çöküş Dönemi
Gelişme Devri
Lale Devri

18.Soru

Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XVII. Yüzyıl Buhranı'nın nedenleri arasında yer almamaktadır?


Avrupa'nın kuvvetli merkezi hükümetler kurması, sömürgecilik yoluyla zenginleşmesi ve bilim, teknoloji, felsefe ve kültür alanında büyük gelişmeler kaydetmesi.
Coğrafi Keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlıların hakimiyetindeki eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi.
Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması.
Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezi otoritede yaşanan sorunlar.
Avrupa’ya olan bağımlılığı azaltmak için kaliteli kumaşların İstanbul’da üretimine geçilmesi.

19.Soru

3. Ordunun neredeyse tamamı kaybedildi. Anadolu Rus istilasına karşı neredeyse savunmasız hale geldi. Ermeni çeteleri taşkınlıklarını arttırarak Rus ordusunu Anadolu’ya geçme konusunda teşvik etti. Van’da Ermeni çeteleri Müslüman halkı katletmeye başladı. Yukarıda özellikleri verilen Kafkas Cephesi’nde ki harekât aşağıdakilerden hangisidir?


Sarıkamış
Dumlupınar
Irak
Erzurum
Kanal

20.Soru

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, savundukları fikirleri doğrultusunda halka nasıl ulaşmaya çalışmışlardır?


Radyo yoluyla
Sokaklarda tellallar yoluyla
Duvarlara bildiri asmak yoluyla
Gazete yoluyla
Mitingler düzenleyerek