Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

14 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bütün İslam alemine hitaben İtilaf devletlerine karşı cihad-ı ekber çağrısı yapmış olmasına rağmen Arap topluluklarının bu çağrıya karşılık vermemelerinin en önemli sebebi ne olabilir?


İslam aleminde Arap-Türk çatışmasının olması
İslam aleminde mezhepsel farklılıkların bulunması
Arap devletlerinin Osmanlı Devleti'nin varlığını yeterince istememeleri
Arap devletlerinin yeterli imkanlara sahip olmamaları
Arap devletlerinin İngilizler ile toprak bağımsızlığı konusunda anlaşmış olmaları.

2.Soru

Osmanlı Müslüman halkı seçimlerle ilk defa hangi olayla tanışmıştır?


Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Muhassıllık Meclisleri
Vilayet Meclisleri

3.Soru

Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması gereğince; I. Rusların güneye inmesi Avrupalı devletler tarafından engellenmiştir. II. Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerce garanti altına alınmıştır. Bu iki gelişme bir arada değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti, kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzleşmiştir
Osmanlı Devleti, Avrupa devletleriyle aynı ittifak içerisinde yer almaktadır
Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti topraklarındaki çıkarlarını korumak istemektedir
Rusya’nın, Osmanlı toprakları üzerinde emelleri vardır
Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilecektir

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasasına aykırı hükümdür?


Her 50 bin erkek için bir mebus seçilir
Seçimler 4 yılda bir yapılır
Heyet-i Ayan üyeleri padişah tarafından atanır
Şeyhülislam ve Sadrazam Padişah tarafından atanır
Hükümet üyeleri Meclis-i Mebusana karşı sorumludur

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı için söylenemez?


Emperyalizm güç kazanmıştır.
Ham madde pazar ihtiyacı artmıştır.
Devletler arası rekabet artmıştır.
Avrupa'da ihtilal savaşları başlamıştır.
İlk kez İngiltere'de başlamıştır.

6.Soru

II. Mahmut döneminde 7 Ekim 1808'de Ayanlar ile Saray arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ayanlar padişaha sadakatlerini ilan etmişler ve saray da ayanları koruma sözü vermiştir.
Bu belge ile ayanların mallarının babadan oğula aktarılmasının önüne geçilmiş olunmuştur.
Ayanlar vergileri sarayın isteği doğrultusunda toplayacakları ve kendi bölgelerin dışına çıkmayacaklarına dair söz vermişlerdir.
Ayanların merkezi otoriteye bağlılıklarının karşılığında Sadrazam keyfi davranışlarda bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
Merkezi otorite ayanların etki ve yönetim alanlarına karışmayacağını ilan etmiştir.

7.Soru

1840 yılında kurulan Muhasallık Meclisleri temel olarak aşağıdaki hangi konuda görevlendirilmişti?


Güvenlik
Vergi
Adalet
Askere alma
İnsan hakları

8.Soru

Meşrutiyet dönemleri neden demokratikleşme çabaları kapsamında değerlendirilmektedir?


Çünkü Osmanlı döneminde ilk defa bu dönemde devletin yönetiminde padişahın yanında milleti temsil eden bir grup yerini almıştır.
Çünkü Osmanlı döneminde ilk defa doğrudan demokrasi bu dönemde kendini göstermiştir.
Çünkü Osmanlı döneminde halk ilk defa kendi kendini bu dönemde yönetmiştir.
Çünkü Osmanlı döneminde ilk sayım bu dönemde gerçekleştirilmiştir.
Çünkü Osmanlı döneminde ilk defa bu dönemde padişahın onayı alınmaksızın doğrudan milleti temsil eden meclis tarafından kanunlar çıkarılmıştır.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir? 


Meclis-i Mebusan’ın açılması
Meclis-i Ayan’ın açılması
Saltanat Şurasının kurulması
Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Meşveret Meclislerinin toplanması

10.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden birisi olamaz?


İsviçre Medeni Kanunu 1912 yılında Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye Dergisinde yayınlanmıştır.

Adliye Mahkemeleri ile Divan-ı Harp''in görev ve yetkileri ayrılmıştır.

Hukuk-u Aile kararnamesi çıkartılmıştır.

Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.

Hiçbiri


11.Soru

I. Dünya savaşında İngiliz imparatorluğu’nun Hindistan’a giden ana damarını kesmek amacı ile yapılan harekât aşağıdakilerden hangisidir?


Kafkad Cephesi,

Hicaz Cephesi,

Kanal Cephesi,

Irak Cephesi,

Galiçya Cephesi


12.Soru

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?


II. Abdülhamid

V. Mehmet

III. Selim 

Vahdettin

II Mahmut


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşlarında kaybettiği yerler arasındadır?


Bulgaristan

Yunanistan

Irak

Arnavutluk

Makedonya


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim alanında getirilen tedbirlerden değildir?


Merkez ve taşrada ilköğretim teşkilatının kurulması

İptidai okullarının açılması ve çoğaltılması

İlköğretimin isteğe bağlı olması

Halkın maarif alanda maddi yardımının sağlanması

Taşrada Darülmuâllimînlerin açılması


15.Soru

Aşağıdaki Osmanlı alimlerinden/düşünürlerinden hangisi 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan buhran üzerine değerlendirmelerde bulunanlar arasında yer almaz?


Gelibolulu Mustafa Âli
Aynî Ali
Koçibey
Mizancı Murad
Katip Çelebi

16.Soru

Osmanlı devletinin buhran döneminde kuzey siyasetiyle hangi milletin akınlarıyla uğraşmıştır?


Slovenler
Ruslar
Kossaklar
Macarlar
Lehler

17.Soru

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki Cephelerden hangisinde Rusya’ya karşı savaşmıştır?


Filistin Cephesi
Galiçya Cephesi
Irak Cephesi
Kafkas Cephesi
Çanakkale Cephesi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda devletin geri kalmışlığının nedenleri arasında sayılmamıştır?


Kanunlara yeterince uyulmması
Devletin iyi idare edilmemesi
Yeni kanunlara ihtiyaç duyulması
Can, mal ve namus korunmasına yönelik kanunların koyulması
Askere alınma yöntemi ve askerlik süresi

19.Soru

I. Devlet düzenindeki bozulmalar II. Avrupa devletlerinin azınlıklar nedeniyle yaptığı baskılar III. Osmanlı vatandaşları arasındaki eşitsizlikler IV. Devlet ile millet arasında zayıf bir bağ olması Yukarıdaki Meşrutiyet'in ilan edilmesinin sebeplerinden hangisi ya da hangileri ülkenin dış politikası ile ilgilidir?


I ve IV
II ve III
II, III ve IV
Yalnız II
Yalnız III

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-i Esasisi'nin özelliklerinden biri değildir?


Egemenlik Padişaha aittir.
Saltanat ve Halifelik Osmanlı ailesinden en büyük evlada aittir.
Padişaha yaptıklarından sorumlu olmama hakkı tanınmıştır.
Padişah yürütme kuvvetinin başıdır.
Padişahın yetkileri büyük oranda kısıtlanmıştır.