Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İngiltere’nin Uzakdoğu’daki sömürgeleriyle bağını kesmek için Osmanlı Devleti’nin açtığı cephe hangisidir?


Kafkas
Irak
Çanakkale
Kanal
Galiçya

2.Soru

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi "Muharrem Kararnamesi" ile tesis edilmiştir?


Meclis-i Ayan
Meclis-i Mebusan
Şuray-ı Devlet
Meclis-i Vala
Duyun-ı Umumiye

3.Soru

İngilizler Irak cephesini hangi tarihte açmışlardır?


1912
1913
1914
1915
1916

4.Soru

Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir?


Mustafa Fazıl Paşa
Ziya Paşa
Mithat Paşa
Ali Suavi
Namık Kemal

5.Soru

Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyet'in ilanı aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?


Trablusgarp savaşının sona ermesine
Balkan savaşlarının başlamasına
31 Mart Olayı'nın çıkmasına
Osmanlı aydınlarının İttahat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmalarına
Paris Barış Konferansı'nın toplanmasına

6.Soru

17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüz yıl süren bu döneme Duraklama Dönemi yerine Buhran Dönemi denmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü

Devlet teşkilatında ve sosyal hayatta yaşanan sorunların devletin genişlemesini durduramaması

Buhran Döneminin Duraklama döneminin başlangıcı kabul edilmesi

Buhran Döneminde yenileşme hareketlerinin hız kazanması

Buhran Döneminde farklı olarak siyasi krizlerin yaşanması


7.Soru

Sened-i İttifak’ın tarihteki önemi aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı Devleti’nin imzaladığı ağır bir antlaşma olması
İmzalanmasına rağmen yürürlüğe girememiş olması
İlk kez Sadrazamın yetkilerinin kısıtlanması
Mal ve toprakların artık babadan oğula aktarılabilmesi
Anayasal süreci başlatan ilk belgelerden biri olması

8.Soru

II. Abdülhamid Devri’nde Kanun-i Esasi ile ilköğretimin mecburi olduğu anayasaya konulurken, 1879’da yapılan bir değişiklikle Maarif Nezareti bünyesinde “Mekâtib-i Sübyaniye Dairesi” kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mekâtib-i Sübyaniye Dairesi'nin uygulamalarından değildir?


İlköğretim mecburiyetinin konması.
Medreselerin düzenlenmesi
İptidai okullarının açılması ve çoğaltılması
Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması
Müslüman halkın kalabalık olduğu yerlerde ilköğretime öncelik ve ağırlık verilmesi

9.Soru

I. Avrupa'da kurulacak olan yeni dengede önemli bir yer edinmek.II. Kaybedilen toprakları geri almak.III. Orta Asya Türk devletleri ile bütünleşmek.IV. Eldeki mevcut toprakları korumak.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmek istemesinin nedenleri arasındadır?


Yalnız I
I - II
III- IV
I - II - III
II - III - IV

10.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?


08.09.1808
03.11.1839
23.12.1876
23.07.1876
17.12.1875

11.Soru

Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


01/01/14
17/04/14
22/09/14
11/11/14
26/12/14

12.Soru

Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Fermanla yapılmak istenen, eskiyi “bütün bütün” ortadan kaldırmak ve değiştirmek değildir.
II. Mahmut döneminde hazırlanıp Sultan Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir
3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir.
Osmanlıda yeni bir devrin başlangıcını temsil etmektedir.
Osmanlı Devleti artık bütün tebaasına “vatandaş” statüsü tanımakta, herkesi devletin koruması altına almaktadır

13.Soru

Tanzimat Fermanı’nda Padişah, Tanzimat’ın amacının eski dönemlerdeki anlayıştan farklı olarak, yalnız din ve devleti korumak değil, ülkeyi ve milleti de kalkındırmak olduğunu vurgulamıştır. Padişah’ın bu sözleriyle vurgulamak istediği asıl düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Ekonomik yenilikler yapılması gerektiği
Halkın devlet için değil; devletin halk için var olduğu düşüncesi
Halka hukuki olarak geniş yetkiler verilmesi gerektiği
Devletin, din ve devleti koruma misyonunun geri planda kalması gerektiği
Azınlıklar ve Türk nüfusun ortak paydada buluşturulması gerektiği

14.Soru

Osmanlı Devleti'nin buhranı yaşadığı dönemin alimlerinden Katip Çelebi'ye göre, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu buhranın temel sebebi nedir?


Medrese sisteminin bozulmuş olması.
Devlet düzeninde eski kuralların terk edilmesi ve askeri alanda teknolojik olarak geri kalınması.
Tımar sisteminin bozulması ve rüşvetin artarak hazinenin bozulması.
Kanuni döneminde yaşanan olumsuzlukların içinde bulunulan döneme de yansımış olması.
Devlet adamlarının niteliksizleşmesi.

15.Soru

İbrahim Müteferrika'nın matbaasına saray desteği ilk hangi padişah döneminde sağlanmıştır?


I. Mahmut

II. Mahmut

III. Ahmet

III. Mustafa

I. Abdülhamid


16.Soru

Kafkasya cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Sarıkamış Harekatı Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 
İngiltere Orta Avrupa’ya sızan Alman ordularını arkadan çevirmek için bu harekatı gerekli görmüştür. 
25 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 8,5 ay sürmüştür. 
Türk askeri sıcaktan, kolera ve açlıktan kırılmıştır. 
Osmanlı ordusu askeri ve stratejik planlama açısından başarılı bir mücadele sergilenmiştir. 

17.Soru

Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey’in gerekse de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının “düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı” olarak sayılabilir?


Trablusgarp Savaşı
I. Balkan Savaşı
II. Balkan savaşı
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1876'da ilan edilen Kanun-i Esasi'nin maddeleri arasında yer almaz?


Okullara din dersi konuldu.
Padişaha yürütme görevi verildi.
Şer'i mahkemeleri kuruldu.
Şeyhülislam devlet örgütü dışında kaldı.
İslam dini resmi din olarak kabul edildi.

19.Soru

Osmanlı Devletinde gerçekleşen Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Anlaşmasını imzalamıştır.

Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

Osmanlı Devletinin sınırları Dimetoka hariç Meriç nehri olmştur.

 I. Balkan Savaşları Londra Anlaşması ile sona ermiştir.

Hepsi doğrudur


20.Soru

Osmanlı Devleti, İslam dinini resmi din olarak hangi anayasa ile ilk defa kabul etmiştir?


Kanun-i Esasi
I . Meşrutiyet
Tanzimat Fermanı
II. Meşrutiyet
Islahat Fermanı