Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lale Devri hangi yıllar arasında yaşanmıştır?


1700-1730

1733-1740

1703-1730

1703-1713

1700-1713


2.Soru

Tanzimat Fermanı'ndan sonra kurulan meclis 1854 yılında Meclis-i Ahkam-ı Adliye ve Meclis-i Ali-i Tanzimat olarak iki farklı görev üstlenen meclislere ayrılmıştır. Yukarıdaki bilgi göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Meclis yalnızca sadrazamın önerdiği konular üzerinde tartışabilir hale gelmiştir.
Osmanlı hükümdarı meclisin kararlarını uygun görmez ise yürürlüğe koymayabilir.
Yargı gücüne, yasama gücünü denetleme görevi verilmiştir.
Osmanlı hükümdarı istediği zaman danışma niteliğindeki meclisi fesh edebilir.
Osmanlı Devleti yönetimi kuvvetler ayrılığı ilkesini göz etmiştir.

3.Soru

"Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratan Balkan Savaşları'nın önemli bir sebebi de 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonrasında tün dünyaya yayılan ulusçuluk akımıdır." Bu bilgiler ışığında aşağıdaki olaylardan hangisi ile Balkan Savaşları birbirine benzemektedir?


Rwanda Katliamı
Selçuklu Devleti'nin kurulması
Moğol İmparatorluğu'nun kurulması
Çekoslavakya'nın dağılması
Brexit

4.Soru

İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini nerede yapmıştır?


Viyana
İstanbul
Berlin
Paris
Atina

5.Soru

Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 


Meclis-i Vâl’a-yı Ahkâm-ı Adliye 
Meclis-i Âli-i Tanzimat 
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye 
Muhassıllık Meclisi 
Meclis-i Mebusan 

6.Soru

8. Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Devri padişahlarındandır? (


Yavuz Sultan Selim
I. Abdülhamit
V. Mehmet Reşat
VI. Mehmet Vahdettin
II. Murat

7.Soru

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından hangisi II. Abdülhamid tarafından desteklenmiştir?


Turancılık
İslamcılık
Türkçülük
Batıcılık
Osmanlıcılık

8.Soru

Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini kısıtlama anlayışı ilk kez aşağıdaki hangi belgeyle uygulamaya geçirilmiştir?


Senedi-i İttifak
Tanzimat Fermanı 
Islahat Fermanı 
Berlin Antlaşması
Kanun-i Esasi 

9.Soru

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlanlangcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu fermanın ilan edilme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


3 Kasım 1839

8 Eylül 1808

23 Aralık 1876

17 Aralık 1908

23 Temmuz 1908


10.Soru

Müttefik devletler için Çanakkale cephesinde elde edilecek bir başarı hangi sonucu doğurmayacaktır?


İstanbul, Müttefik devletlerin kontrolü altına girebilecekti
Asya Türkiye'sindeki kuvvetlerin Avrupa Cephesinde faaliyet gösteren kuvvetler ile bağlantısı kesilecektir
Henüz savaşa girmemiş Balkan devletlerini Müttefik devletlerin safına çekecekti
Almanya karşısında bulunan Çarlık Rusya'sının savaş gücünü takviye etmek amacıyla ulaştırılmak istenen yardım boğazlar aracılığıyla yapılabilecekti
Müttefik devletlerin Anadolu'da esir bulunan askerlerine yardım götürülebilecekti

11.Soru

Mustafa Kemal Paşa askerlik hayatında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?


Doğu Cephesi
Suriye-Filistin Cephesi
Kanal Cephesi
Çanakkale Cephesi
Galiçya Cephesi

12.Soru

II. Meşrutiyet döneminde dört genel seçim yapılmıştır. Seçeneklerden hangisi bu seçimlerin yapıldığı tarihlerden bir tanesi değildir?


1908
1912
1914
1919
1921

13.Soru

Seçeneklerden hangisi Avrupalı devletlerin deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Osmanlı devletinin uğradığı zararlardan bir tanesi değildir?


Osmanlı Devleti ticaret piyasasında gücünü kaybetmemek adına bazı devletlere imtiyaz tanımaya başlamıştır.
Gelişen süreç sonunda Osmanlı maliyesinin büyük devletlerin kontrolü altına girmesine neden olmuştur.
Osmanlı devletinin hakimiyetindeki ticaret yollarının eski öneminin yavaş yavaş kaybetmesine neden olmuştur.
Avrupa'nın Osmanlı Devletine bağımlılığını azaltmıştır.
Osmanlı devletinde sanayi inkılabını gerçekleştirme çabaları hız kazanmıştır

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir? 


İmparatorlukların dağılması
Küçük işletmelerin kapanması 
Ham madde ihtiyacının artması
Büyük fabrikaların kurulması 
Dış Pazar ihtiyacının artması 

15.Soru

1768 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Küçük Kaynarca Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Pasarofça Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Ziştovi Antlaşması

16.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı deniz gücünün Avrupa deniz gücüne göre geri kalmış olduğunu ortaya çıkaran ve yirmi beş yıllık bir mücadelenin sonucunda çözüme kavuşturulan bir olaydır.


Limni Adası'nın fethi
Girit Adası'nın fethi
Kanije zaferi
Haçova Zaferi
Viyana Kuşatması

17.Soru

Tanzimat dönemi meclislerinden biri olan Meclis-i Tanzimat aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmektedir?


Yargı

Yasama

Yürütme

Denetleme

Temsil


18.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Filistin Cephesinde Osmanlı Devletinin kaybettiği yerler arasında yer almaktadır?


Suriye

Irak

Batum

Yunanistan

Gazze


19.Soru

Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletleri ittifak hâlinde savaşa girmişlerdir. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer almamıştır?


Romanya
Bulgaristan
Sırbistan
Karadağ
Yunanistan

20.Soru

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının katıldığı Galiçya cephesi aşağıdaki hangi coğrafyada yer almaktadır?


Balkanlar
Doğu Akdeniz
Kafkasya
Kuzey Afrika
Arabistan-Hicaz