Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1840 yılında vergi toplamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Muhakemat Dairesi
Meclis-i Has-ı Vükela
Muhassıllık Meclisi
Vilayet Meclisi
Meclis-i Vâlâ

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya savaşı öncesinde ittifak arayışlarına girdiği ülkeler arasındadır?


İtalya
Rusya
Yunanistan
ABD
Fransa

3.Soru

Osmanlılar hangi padişah döneminde Avrupa tarzı yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulamaya çalışmıştır?


I. Mahmut

III. Selim

III. Ahmet

IV. Murat

III. Mustafa


4.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına en son katılan ülkeler arasında yer almaktadır?


Almanya

İngiltere

Fransa

Rusya

Hollanda


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kurulan Muhasıllık Meclisleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?


Osmanlı halkı ilk kez seçimle tanışmıştır
Mahalli seviyede yönetime katılma işlevleri bulunmaktadır
Halkı ilgilendiren konularda reformları belirlemektedir
Görevi vergilerin düzenli toplanmasını sağlamaktır
Üyeleri arasında sancak hakimi, müftüsü ve zabiti bulunmaktadır

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri değildir?


Adliye Mahkemeleri ile Sıkıyönetim Mahkemelerinin (Divan-ı Harp) görev ve yetkileri ayrılmıştır.
Şer’i Mahkemeler Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur.
İsviçre Medeni Kanunu 1912 yılında Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye Dergisinde yayınlanmıştır.
Hukuk-ı Aile kararnamesi çıkartmıştır.

7.Soru

Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?


24-Apr-15
30-Oct-18
15-May-19
18-Mar-15
27-May-15

8.Soru

Türk tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Islahat Fermanı

Kanun-i Esasi

Teşkilatı Esasiye Kanunu


9.Soru

Osmanlı Devleti, siyasi gelişmelere bağlı olarak zaman zaman İngilizlerle, Fransızlarla ve Ruslarla yakınlaşmış ve savaşmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Osmanlı Devleti bu ülkelerden birini başka bir ülkenin topraklarını fethetmek için kullanmıştır.
Osmanlı Devleti sanayileşme çabalarından dolayı bu ülkeler ile ilişki içine girmiştir.
Osmanlı Devleti balkanlardaki topraklarını korumak için böyle bir ilişki içerisine girmiştir.
Osmanlı Devleti bu ülkeler ile İran tehlikesinden korunmak için ilişki içerisine girmiştir.
Osmanlı Devleti dış ilişkilerinde denge politikası yürütmüştür.

10.Soru

Balkan Savaşları'nı ortaya çıkaran fikri hareket hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?


Yaş Antlamşası
Londra Konferansı
Fransız İhtilali
Reform
Rönesans

11.Soru

I. Kültür II. Sanayi III. Tarım IV. Ticaret Osmanlı Devleti’nde Lale Devri Dönemi’nde yukarıda verilen alanların hangilerinde incelemeler yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır?


I ve II
III ve IV
II ve III
II, III ve IV
I, II ve III

12.Soru

Mustafa Kemal Paşa’nın savaştığı ve adını duyurduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?


Kanal cephesi
Çanakkale cephesi
Irak cephesi
Filistin cephesi
Hicaz Cephesi

13.Soru

Osmanlı Devletinde 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışıyla ön plana çıkan değişiklikler neticesinde getirilmiş olan sadakat yeminini mecliste gerçekleştiren ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
VI. Mehmet Vahdettin

Halife Abdülmecit Efendi

V. Mehmet Reşat

Abdülaziz

II. Abdülhamid


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda bulunan ilkelerden biri değildir?


Padişahın yetkilerinin artması
Vergi sisteminin değişmesi
Can, mal ve namusun korunması
İhtiyaç duyulan kanunların yapılması
Devletin ve ülkenin iyi idare edilmek istenmesi

15.Soru

Duyun-ı Umumiye aşağıdaki yıllardan hangisinde kurulmuştur?


1898

1900

1881

1786

1859


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Esasi’nin özelliklerinden biridir?


Egemenlik millete aittir.

Padişah görev ve yetkilerinden dolayı meclise karşı sorumludur.

Hükümet, meclise karşı sorumludur.

Padişah, hükümetin emniyetini ihlal ettikleri kesinleşenleri sınır dışı etme hakkına sahiptir.

Heyet-i Ayan üyeleri halk tarafından gizli oyla seçilecekti.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasi tarafından padişahla ilgili hükümlerden birisi değildir?


Egemenlik Padişaha aittir
Padişahın çocuklarından en büyüğü tahta çıkar
Padişah İslam dinini koruyucusudur
Padişah aynı zamanda yürütme kuvvetinin başıdır
Padişah Osmanlı halkının hükümdarıdır

18.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi XVII. Yüzyıl Buhranının sebepleri arasında gösterilemez?


Avrupa’da iktisadi ve sosyal hayatta meydana gelen dönüşümler
Devletin ekonomik kaynaklarının zayıflaması
Osmanlı Devleti’nin eski askeri gücünü kaybetmiş olması
Halktan alınan vergilerin düşürülmesi nedeniyle kaynakların azalması
Osmanlı donanmasının eski gücünü kaybetmesi

19.Soru

1876 Kanun-i Esasisi'nin ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerle oluşan birinci mecliste 69 Müslüman ve 46 gayrimüslim olma üzere 115 mebus, ikinci mecliste ise 59 Müslüman ve 47 gayrimüslim olmak üzere 106 mebus yer almıştır. Bu durumdan hareketle seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılabilir?


Mebus sayısı dikkate alındığında toplumun tamamının birinci mecliste temsil edildiği söylenebilir.
ikinci mecliste birinci meclise göre toplamda daha az sayıda mebusun yer almış olması, o dönem yaşanan savaşlar sonucunda yaşanan insan kaybının bir yansıması olarak yorumlanabilir.
Devletin bürokratik yapısı tamamen gayrimüslimlerin eline geçmiştir.
Müslüman halkın seçimlere yeterli ilgiyi göstermemiş olması Müslüman mebus sayısının yeterince fazla olmamasının birinci nedeni olmuştur.
Her iki mecliste de gayrimüslimler nüfus oranlarının çok fazla üzerinde bir oranla temsil edilmişlerdir.

20.Soru

Trablusgarp Savaşı'nda hangi ülke ile savaşılmıştır?


Almanya

İtalya

Yunanistan

Fransa

Romanya