Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde oluşan Meclisler seçimler yoluyla halk tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki seçimlerden hangisi “sopalı seçimler” adıyla da anılmaktadır?


1908 Seçimi
1912 Seçimi
1914 Seçimi
1919 Seçimi
1920 Seçimi

2.Soru

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi Sanavi Devrimi ile birlikte gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve yer yer çatışmaların yaşanmasının nedenleri arasında sayılabilir?


Küçük işletmelerin yerlerini büyük işletmelerin almasının yarattığı olumsuzluk
Yeni iş alanlarının açılmasının ve çalışma saatlerinin yarattığı olumsuzluklar
İşletmelerde çocuk işçilerin çalıştırılması
Ekonomik büyüme oranlarının tutturulamaması
İç taleplerin üzerinde yapılan üretim fazlası için ham madde ve dış pazar arayışları

3.Soru

II. Abdulhamit döneminde tüm ağır borç yüküne rağmen eğitim alanında gerçekleştirilen refomlar için kaynak yaratma çalışmalarının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


İslamcılık politikasına zemin hazırlamak
Batılı devletler tarafından sürekli tehdit altında bulunan Osmanlı Devleti'nin yüzünü doğuya dönmesi için fikri alt yapının oluşmasını sağlamak
Barış ve kardeşlik değerlerini benimsemiş bireyleri yetiştirerek savaşlardan dolayı oldukça yıpranan ve yorulan toplumsal barışı yeniden tesis etmek
Denge politikası çerçevesinde iyi ilişkiler kurduğu ülkelerin eğitim sistemlerini uygulayarak ilişkilerini sağlamlaştırmak
Çağın gerisinde kalmış Osmanlı Devleti'ni çağa ayak uydurabilecek bir devlet olması için gerekli olan bireyler yetiştirtirerek sanayileşmiş ülkelerle rekabet edebilecek duruma getirmek

4.Soru

Yakın Çağ'da sömürgeleşme faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika toprakları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Seçeneklerden hangisi bunun en önemli sebebidir?


Yönetimsel sıkıntılar yaşıyor olmaları.
Osmanlı Devleti'nin yaratmış olduğu siyasi boşluk.
Petrol, altın, elmas, kahve ve kakao gibi zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmaları.
İnşa edilen yeni teknolojilere sahip güçlü savaş gemilerinin kullanıyor olması.
Dünya'da o dönemde sömürge olarak paylaşılmayarak kalan en önemli toprakların bu bölgelerde bulunuyor olması.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine girmesinin sebeplerinden biri değildir?


Osmanlı Devleti'nin sınırlarının çok geniş olması
Avrupa'nın bilimde ilerlemiş olması
Osmanlı Devleti'nin bilimde Avrupa'nın çok gerisinde kalmış olması
Osmanlı - Safevi savaşının uzun sürmesi
Ordunun özellikle deniz gücünün zayıflamış olması

6.Soru

Aşağıdaki meclislerden hangisi Tanzimat Döneminde kurulmamıştır?


Muhassıllık Meclisi
Şura-yı Devlet
Meclis-i Ayan
Meclis-i Tanzimat
Meclis-i Ahkam-ı Adliye

7.Soru

Terakki ve İttihat 1907 Paris kongresi sonrası hangi bölgede örgütlenmiştir?


Şam
Reval
Girit
İstanbul
Makedonya

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan savaşının Osmanlı Devletinin çöküşünde önemli bir nedeni olarak kabul edilebilir?


Ege adalarının kaybedilmesi,
Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi,
İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi,
Balkan topraklarının kaybedilmesi,
Osmanlının Trablusgarp Savaşı'nda askerî yönden yetersiz olduğunun ortaya çıkması.

9.Soru

93 Harbi Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?


93 Harbinde Osmanlı Devleti başarılı olmuştur

93 Harbinde Osmanlı Devleti Avrupa'nın desteğini almıştır

93 Harbinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye uğramıştır

93 Harbinde Osmanlı Devleti ekonomik gelişim göstermiştir

93 Harbinde Osmanlı Devleti Lübnan'ı kaybetmiştir


10.Soru

Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Kossaklara Lehistan sınırları içinde kalan toprakları hangi antlaşma ile verildi?


Zoravna
Zitvatorok
Kasr-ı Şirin
İstanbul
Ziştovi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) kapsamında yapmayı planladığı reformlardan biri değildir? 


Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 
Yeni ders kitaplarının yazdırılması 
Ulemanın nüfuzunun kırılması 
Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi 
Adli ve sosyal alanda yeni bir düzen kurulması 

12.Soru

İngiltere Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan ne zaman vazgeçmiştir?


Navarin’de Türk donanmasının yakılması
Mehmet Ali Paşa olayı
Kapitülasyonların kaldırılması
1853-1856 Osmanlı-Rus savaşı
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Miralay (Albay) Mustafa Kemal'in Anafartalar Kumandanı olarak anılmasına neden olan cephedir?


Filistin Cephesi
Doğu Cephesi
Suriye Cephesi
Çanakkale Cephesi
Kanal Cephesi

14.Soru

I.Ulusçuluk II.Rönesans III.Reform IV.Coğrafi keşifler V.Akdeniz limanlarının önem kazanması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğunu olumsuz olarak Etkilemiştir?


I-V
V-IV
II-III
I-IV
IV-III

15.Soru

I. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

II. Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi

III. Ulemanın nüfuzunun kırılması

IV. Avrupa'nın medeniyet hayatında yaptığı yeniliklerin Osmanlı Devleti'nde de uygulanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Nizam-ı Cedit hareketiyle amaçlanmıştır? 


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


16.Soru

''II. Abdülhamid, iktidarının ilk günlerinden itibaren teknolojik gelişlmelere ciddi destek vermişltir. İlk telgraf hattı 1855’te Kırım Savaşı sırasında açılmış olmasına rağmen, sadece II. Abdülhamid Dönemi’nde 30 bin km’den fazla telgraf hattı çekilmiştir. Bu hatlar, Hicaz’dan Yemen’e kadar uzanmakta olup, hilafet merkezi Ege ve Akdeniz’deki adalara kadar telgraf hatlarıyla başlanmıştır. Mors işaretleri seri bir şekilde Türkçeye uygulanmış, en son model telgraf makineleri getirtilerek telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenciler gönderilmiş, kurslar açılmıştır.''

Yukarıdaki paragrafta  yer alan iadeler için aşağıdakilerden hangisi söylebilir?


Yanlıştır

Kısmen yanlıştır

Doğrudur

Kısmen dorudur

Hiçbiri doğru değildir


17.Soru

Osmanlı Devletindeki reform arayışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


II.Mahmut tarafından yapılmak istenen söz konusu düzenlemelerin yetersiz kalması.

Gerek askerî, gerekse de siyasi ve mali konularda sıkıntıların devam etmesi, daha ileri birtakım adımların atılması zorunluluğunu getirmiştir.

Dönemin dışflşartları göz önünde bulundurulduğunda Osmanlı Devleti, varlığını devam ettirmek için desteklerine ihtiyaç duyduğu devletlere bu husustaki kararlılığını ve kabiliyetini göstermek mecburiyetini derinden hissettirmiştir.

Balta Limanı Antlaşması ile verilen ekonomik tavizi, 1840 ve 1841 yıllarında Londra’da Mısır ve Boğazlar sorunu için var olan mutabakatlar izlemiştir.

Hepsi doğrudur.


18.Soru

Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir?


1875

1876

1877

1878

1879


19.Soru

Osmanlı Devleti'nde Lale Devri hangi padişah ve sadrazam döneminde yaşanmıştır?


III. Mustafa - Koca Ragıp Paşa
II. Mahmut - Alemdar Mustafa Paşa
III. Ahmet - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
IV. Mehmet - Baltacı Mehmet Paşa
I. Mahmut - Alemdar Mustafa Paşa

20.Soru

Gerçekleştirilen coğrafi keşifler, sadece Avrupa’da değil bütün dünyada önemli sosyal, siyasi ve ekonomik değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Karayollarının değişmesi

Havayollarının değişmesi

Ticaret yollarının değişmesi

Denizyollarının değişmeşmesi

Hepsi