Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hakimiyet-i Milliye
Laiklik
Halkçılık
Devletçilik
İslamcılık

2.Soru

Osmanlı Devletinde Lale Devri hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?


1830-1856

1708-1721

1730-1756

1718-1730

Hiçbiri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda 16. Yüz yılın ikinci yarısında görülen "tereddi ve tagayyür" yozlaşma ve bozulma konularına dair eser yazmamıştır?


Katip Çelebi
Koçi Bey
Bosnalı Bilgin Hasan Kâfi
Halep Defterdarı Mustafa Ali
Tunuslu Hayrettin Paşa

4.Soru

Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı Devleti açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?


Bugünkü Türk – İran sınırı çizildi
Osmanlı ilk toprak kayıplarını yaşadı
Osmanlı bir Avrupa devleti sayıldı
Osmanlı Balkanlarda ve Ukrayna’da geniş çapta toprak kaybına uğradı
Osmanlı’nın Arap Yarımadası’ndan Anadolu’ya geri çekiliş süreci başladı

5.Soru

Batılı devletlerde gerçekleşen Sanayi inkılabı nın yol açtığı en önemli sonuç nedir?


Sömürgeciliğe hız kazandırmıştır,

Fransız İhtilaline yol açmıştır,

Batıda ki yönetimlerin Cumhuriyet'e dönüşmesine yol açmıştır,

Batının işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamıştır,

Akdeniz de ticaretin gelişmesini sağlamıştır,


6.Soru

Avrupa devletinin çeşitli ülkelerde kurdukları elçilerin ekonomiyi iyi bilen kişilerden seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Devletin varlığını sürdürmek için ekonomik gücü elinde bulundurma
Üretilen malların pazar ihtiyacı için satış yapılmasına olanak sağlama
Avrupa ülkelerinin birlikteliğinin sağlanmasına çalışma
Devletler ile siyasal ilişkileri güçlendirerek ulusalarası ilşkileri geliştirme
Diğer ülkeler üzerinde güç elde etme isteği

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde reform hareketlerinin ortaya çıkmasının bir nedeni değildir?


II. Mahmut tarafından yapılmak istenen düzenlemelerin yetersizliği
Osmanlı Devleti'nde halkın reform istemesi
Osmanlı-Rus Savaşı
Mehmet Ali Paşa'nın isyan hareketi başlatması
Balta Limanı Antlaşması ile verilen tavizler

8.Soru

Muharrem Kararnamesi adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti’nin mali gücünü elinden alan devlet içinde devlet durumuna getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Duyun-u Umumiye.

Şura-yı Devlet.

Meclis-i Mebusan.

Meclis-i Vâlâ.

Meclis-i Has-ı Vükela  


9.Soru

Vilayet İdare Meclisleri’nin Osmanlı tarihinde önemli bir politik işlevi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Kuleli Vakası’nın amacına ulaşmasını engellemesi 
Sultan Abdülmecit’i tahttan indirmesi 
Meşruti yönetime geçiş için başlangıç oluşturması 
Islahat Fermanı’nı her ilde onaylaması ve uygulaması 
Basiret Gazetesi’ni yayınlaması 

10.Soru

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğinin olması
Anayasa sürecinin ilk adımı olması
Osmanlı halkının arasında ayrımcılığın önlenmesi
Ülkenin ve milletin kalkındırılması
Hukuk düzenlemelerinde Avrupa'dan esinlenilmesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası'nın özelliklerinden birisi değildir?


Kanun-ı Esasi olarak da bilinir
119 maddeden ibarettir
Yasama yetkisini padişaha vermiştir
Padişahın yetkilerini kısıtlayıcı bir özelliktedir
Meclisi ve meclis faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır

12.Soru

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? "20. YY. başından itibaren zenginlik anlayışı, toprak sahibi olmak düşüncesinden değerli madenlere sahip olma düşüncesine dönüşmüştür. Bu düşünce ticaret yaparak bu değerleri kazanan ve şehirlerde yaşayan (........................... ) sınıfının ortaya çıkmasını sağlamıştır. "


Ruhban
Bürokrat
Ulema
Burjuva
Sanatkar

13.Soru

31 Mart Vakası sonrası İstanbul’a gelen Harekat Ordusu'nun İstanbul halkına hitaben yayınladığı beyanname kim tarafından kaleme alınmıştır?


Rauf Orbay
Enver Bey
Mustafa Kemal (Atatürk) Bey
Talat Bey
İsmet Bey

14.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir? 


08 Eylül 1808 
03 Kasım 1839
23 Aralık 1876
23 Temmuz 1908 
17 Aralık 1908

15.Soru

1. Dünya savaşı hangi tarihte başlamıştır?


1911 Tarihinde.
1912 Tarihinde.
1913 Tarihinde.
1914 Tarihinde.
1915 Tarihinde.

16.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrikanın en batı ucuna kadar yayılmasını sağlayan zafer aşağıdakilerden hangisidir?


Kıbrıs'ın fethi
Malta'nın fethi
Girit'in fethi
el-Kasrül-kebir zaferi
İnebahtı savaşı

17.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı Irak cephesinde savaşmış ve Bağdat’ı ele geçirmiştir?


Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
İngiltere
Rusya
İran

18.Soru

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir fayda sağlamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş deneyimidir.
Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi etmiştir.
Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da bilinir.
Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.

19.Soru

Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde Osmanlı Devletinin daimi elçilikleri kurulduğu söylenebilir?


I. Abdülhamid

Abdülmecid

III. Selim

II. Ahmet

II. Mahmut


20.Soru

Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı ilk milliyetçi isyanı gerçekleştiren ulus aşağıdakilerden hangisidir?


Macarlar

Rumlar

Yunanlılar

Bulgarlar

Sırplar