Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1914 Meclisi döneminde, savaş dönemi olmasına rağmen batılılaşmayolunda atılan en önemli adım hangisidir?


Bütçenin düzenlenmesi
Harp ödeneği çıkarılması
Miladi Takvimin kabülü
Asker alımının düzenlenmesi
Yeni yasaların çıkarılması

2.Soru

Seçeneklerden hangisi III. Selim devrinin sonunun gelmesine neden olan Kabakçı Mustafa İsyanı'nın nedenlerinden bir tanesi değildir?


III. Selim tarafından yürürlüğe konulan Nizam-ı Cedid hareketinin eski düzenden şahsi çıkarları olan kişi ve grupları olumsuz etkileyecek olması.
Asker ocaklarının yeni bir düzene tabi tutulması ile bu ocaklardan ekonomik anlamda nemalanan bazı grupların gelirlerinden mahrum olacak olmaları.
Merkezi otoritenin zayıflaması ile güçlenen ayanların yeni düzenle birlikte iktidar bölgelerini büyük oranda kaybedecek olmaları.
Nızam-ı Cedid hareketi ile birlikte dünyanın en kuvvetli askeri sayılan Osmanlıların Avrupalılardan askeri usul öğrenmesi ve Avrupa elbiselerini giymesinin eleştirilerin odağına yerleşmiş olması.
Karadeniz Boğazı kalelerinde topçu olan Kastamonulu Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan eden Nizam-ı Cedid hareketi karşıtlarının İstanbul’a doğru yürümeye başlamaları ve Kabakçı Mustafa'nın İstanbul’a vardığında İstanbul halkından da büyük destek görmesi.

3.Soru

Aşağıdaki yeniliklerinden hangisi II. Mahmut döneminde gerçekleşmemiştir?


Takvim-i Vekâyi Gazetesi'nin Yayınlaması
İlk Nüfus Sayımı
Mühendishane-i Berr-i Hümayun Açılması
Karantina Teşkilatının Kurulması
Posta Teşkilatının Kurulması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda yaşadığı buhranın nedenlerini kaleme alan aydınlardan ya da devlet adamlarından değildir?


Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa Âli Efendi
Bosnalı Bilgin Hasan Kâfi
Manisalı Defter Emini Aynî Ali
Göriceli Koçi Bey
Ziya Paşa

5.Soru

II. Abdülhamit rejimine karşı olan ve meşrutiyeti yeniden kurma yolunda gizli çalışmalar yürüten cemiyetlerden birini de Mustafa Kemal kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kurduğu bu cemiyettir?


Terakki ve İttihat Cemiyeti

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet

Vatan ve Hürriyet Derneği

Ahd-ı Osmani

Yeni Osmanlılar


6.Soru

Tarihimizde Sopalı seçim adıyla anılan seçim hangi tarihte yapılmıştır?


1909 seçimi
1910 seçimi
1911 seçimi
1912 seçimi
1914 seçimi

7.Soru

Aşğıda verilenlerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri olamaz?


İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi.

Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması.

İlk kez Rüştiyesinin açılması.

Glatasaray Sultanisi’nin açılması.

Darülmuallimin’in aç›lması.


8.Soru

Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Trianon
Versay
Sen Jerman
Nöyyi
Brest – Litovsk

9.Soru

"Kuşatmayı gerçekleştiren 9. ve 10. Kolorduların 55 000 kişilik mevcudundan geriye sadece 3000 kişi kalmıştır. 11. Kolordu’nun kayıpları ile birlikte toplam zayiat 75.000 kişi kadardır." Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmış olan bu savaş bilgileri aşağıda ki savaşlardan hangisine aittir?


Çanakkale Cephesi,

Sarıkamış Harekatı,

Kanal Harekatı,

Irak Cephesi,

Galiçya Cephesi,


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı ilk cephedir.


Çanakkale Cephesi
Hicaz Cephesi
Kafkas Cephesi
Filistin Cephesi
Irak Cephesi

11.Soru

I. İnsanların farklı ülkeler hakkında bilgi edinmesi II. Kamuoyunun oluşması III. Türkçülük akımının yükselmesi Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


Telgrafın gelişimi
Gazetelerin yaygınlaşması
Yükseokulların açılması
İslamcılık politikası
Balkan savaşları

12.Soru

Lale devri ile III. Selim Dönemini sona erdiren olay ikilisi Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasyla birlikte verilmiştir?


Kabakçı Mustafa isyanı-Alemdar Mustafa paşa olayı
Edirne Vakası-Çınar Vakası
Patrona Halil isyanı-Kabakçı Mustafa isyanı
Bozoklu Şeyh Celal isyanı-Vaka-yı Hayriye olayı
Patrona Halil isyanı-Çeşme vakası

13.Soru

Türklerin kendi cepheleri olmamakla beraber, Alman ve Türk birliklerinin Avusturya’ya yardım etmek amacıyla gönderildikleri cephe hangisidir?


Kafkas Cephesi,

Irak Cephesi,

Kanal Cephesi,

Filistin Cephesi,

Galiçya Cephesi,


14.Soru

Birinci Dünya Savaşı sırasında Akdeniz’de İngiliz donanması tarafından takip edilen Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisinin, takipten kurtularak Çanakkale Boğazı’ndan içeri girmeleri ve sonrasında meydana gelen gelişemeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?


Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.
Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na fiilen girmiştir.
Almanya savaşı terk etmiştir.
İtalya taraf değiştirerek İtilaf Devletleri grubuna geçmiştir.
Çanakkale Boğazı Almanya’nın yönetimine bırakılmıştır.

15.Soru

10. İlk daimi elçilikler hangi padişah döneminde açıldı?


III. Selim
II. Mahmut
II. Mehmet
II. Selim
I. Abdülhamit

16.Soru

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Macaristan’dan tümüyle çekilmiştir?


Zitvatorok Antlaşması
Pasarofça Antlaşması
Kasr-ı Şirin Antlaşması
Londra Antlaşması
Karlofça Antlaşması

17.Soru

Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?


Kafkas Cephesi
Çanakkale Cephesi
İran Cephesi
Kanal Cephesi
Irak Cephesi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği buhranın sebeplerinden değildir?


Osmanlı’nın askeri gücünün Avrupa karşısında zayıflaması.
Devlet teşkilatına henüz geçilememiş olması.
Devletin bütün maddi kaynaklarının askeri zaferler kazanmak uğruna harcanmış olması.
Osmanlı denizciliğinin Avrupa denizciliğinin gerisinde kalması.
Savaşlardan elde edilen ganimetin harcamaları karşılamaması.

19.Soru

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren  antlaşma aşağıdakilerden  hangisidir? 


Londra Antlaşması 
Uşi Antlaşması 
Bükreş Antlaşması 
İstanbul Antlaşması 
Paris Antlaşması 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Fermanı'nın demokratikleşme yolunda gerçekleştirdiği bir yenilik vardır?


Mahkemelerin yeniden düzenlenmesi
Tanzimatın Avrupa'nın baskısıyla ilan edilmesi
Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve halka bazı hakların verilmesi
Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına askerlik yapma zorunluluğun getirilmesi
Azınlıklara devlet memuru olabilme hakkının tanınması