Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

18.yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Coğrafi Keşifler,

Rönesans,

Sömürgecilik,

Sanayi inkılâbı,

Aydınlanma dönemi,


2.Soru

Günümüz yüksek mahkemeleri arasında yer alan Danıştay’ın başlangıcı sayılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Divan-ı Ahkâm-ı Adliye

Şura-yı Devlet

Meclisi Mebusan

Muhassıllık Meclisleri

Meclis-i Ayan


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Mahmut döneminin özelliklerindendir?


Askerî alandaki yenilikleri uygulamak üzere Avrupalı uzmanların getirilmesi uygulamasına son verilmiştir
Humbaracı Ahmet Paşa tarafından Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur
Ülkedeki kütüphanelerin sayısında azalmalar olmuştur
Yalova’da ilk kağıt fabrikası açılmıştır.
Deniz Mühendishanesi açılmıştır

4.Soru

I. Padişahın mecliste yemin etmesi II. Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması III. Basın ve yayın haklarının genişletilmesi IV. Meclisin etkililiğinin artırılması Yukarıda verilen ve II. Meşrutiyet’te yapılan düzenlemelerin amacı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?


Milli egemenlik
Islamcılık
Türkçülük
Osmanlıcılık
Batıcılık

5.Soru

Aşağıda verilen Osmanlı aydınlarından hangisi Yeni Osmanlı Hareketi içinde yer almamaktadır?


Mahmut Ekrem
Namık Kemal
Şinasi
Ziya Paşa
Ali Suavi

6.Soru

Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde Osmanlı Devleti Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler açılmıştır?


III. Selim
III. Mustafa
II. Mahmut
I. Mahmut
II. Ahmet

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanlara sağlanan haklardan biri değildir?


Askeri okullara girme hakkı.

Devlet memurluklarında görev alma hakkı.

Küçük düşürücü sıfatların yasaklanması.

Vatandaş statüsünün tanınması.

Sivil okullara girme hakkı.


8.Soru

Osmanlı Devletinin I. Dünya savaşında Kafkas Cephesinden yenik çıkması hangi düşünce akımının gerçekleşemeyeceğini kanıtlamıştır?


Panislamizm
Pantürkizm
Osmanlıcılık
Bolşevizm
Panslavizm

9.Soru

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu ferman hangi tarihte ilan edilmiştir?


8 Eylül 1808
3 Kasım 1839
23 Aralık 1876
23-Jul-08
17-Dec-08

10.Soru

II. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarih seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


23 Ağustos 1908
13 Temmuz 1908
23 Temmuz 1909
23 Temmuz 1908
23 Ağustos 1909

11.Soru

Çıkarılan Kıyafet Nizamnamesiyle ulema dışında tüm sivillere fes giymeyi hangi padişah zorunlu kılmıştır?


Abdülhamit
II. Mahmut
III. Selim
Abdülaziz
I. Mahmut

12.Soru

Aşağıdaki seçenekler de verilen bilgilerden hangisi II. Osmanlı Mebusan Meclisin de atılan demokratikleşme yönünde ki adımlardan biri değildir?


Siyasi partiler kanunu olarak uygulanan Cemiyetler (Siyasi Partiler) Kanununun çıkarılması,
Toplantı ve yürüyüş yapmayı düzenleyen kanunlarının çıkarılması
Açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantılar ile ilgili düzenlemelerin yapılması,
Dernekler kanunu çıkarılarak örgütlenmenin önünün açılması,
Kadınların da Mebusan Meclisine seçile bilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

13.Soru

Avrupa Devletlerinin çıkarları doğrultusunda ,Osmanlı Devleti üzerinde denge politikasını başlattıkları İlk olay Aşağıdakilerden hangisidir?


Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması
Kırım savaşı
Hünkar İskelesi Antlaşması
Fransa nın Mısır ı işgali
Sırp isyanı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1868'de kurulan ve günümüzdeki Danıştayın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet'in görevleri arasında sayılmaz?


Kanun tasarılarını incelemek
Tüzük tasarılarını incelemek
Memurları yargılamak
Devletle fertler arasındaki davalara bakmak
Kanun-ı Esasiye aykırı hükümleri incelemek

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılmamıştır?


Ayanlıkların ortadan kaldırılması
Takvim-i Vekayi adlı Türkçe resmi gazetenin çıkarılması
Eğitim amacıyla Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
Şura-yı Devlet'in kurulması
Nazırlıkların oluşturulması

16.Soru

Milad-i takvimin kabulu hangi meclis döneminde gerçekleşmiştir?


1908 meclisi

1910 meclisi

1912 meclisi

1914 meclisi

1920 meclisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid'in yeniliklerinden biri değildir?


I. ve II. Meşrutiyet ilan edildi.
Sanayi Nefise okulu açıldı.
İstanbul-Hicaz demiryolu yapıldı.
Anadolu'da çok sayıda lise açıldı.
Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu.

18.Soru

Kanun-i Esasi kaç yılında ilan edilmiştir?


1836

1876

1883

1886

1818


19.Soru

Osmanlı Devletinde halkın mahalli konularda yönetime katılmasına imkan veren meclis aşağıdakilerden hangisidir?


Meclis-i Mebusan
Meclis-i Ayan
Meclis-i Meşveret
Meclis-i Tanzimat
Muhassıllık Meclisi

20.Soru

Kafkas Cephesi hangi Antlaşma ile kapanmıştır?


Ayastefanos Antlaşması
Batum Antlaşması
Brest-Litowsk Antlaşması
Mondros Ateşkes Antlaşması
Moskova Antlaşması