Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Osmanlı Hükümeti'nin imzaladığı, yabancı tarımsal ürünlerin ülkemize girmesini sağlayan Ticaret Anlaşması ne zaman yapılmıştır?


1830

1834

1838

1842

1846


2.Soru

Mondros Antlaşmasının 7.maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında ülkenin dilediği yörelerini işgal edebilecekti. Bu madde göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi çıkarılabilir?


Osmanlı Devleti güvenliğini garanti altına almıştır.
Osmanlı Devleti kendisi için karlı sayılabilecek bir antlaşma imzalamıştır.
Osmanlı Devleti bu madde ile toprakları üzerindeki hükümranlık hakkını kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti toprakları bu madde sonucunda işgallerden korunma altına alınmıştır.
Osmanlı devletinin onaylamış olduğu bu madde ülkenin halen güçlü olduğunu göstermektedir.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgal edilmesine karşı Mustafa Kemal Paşa' nın aldığı kararlardan birisi değildir?


İstanbul ile iletişimin kesilmesi
İşgal güçleriyle diyaloğa geçilmesi
İşgal güçlerinin Anadolu'ya asker gönderebilecekleri stratejik noktaların tutulması
Belirli noktalarda demiryollarının bozulması
Anadolu'daki İtilaf subaylarının tutuklanması

4.Soru

Sivas Kongresi sonrasında gizlice örgütlenen ve TBMM'nin açılmasıyla birlikte Yeşil Ordu adını alan grubun dayandığı ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyalizm
Kapitalizm
İslamcılık
Batıcılık
Türkçülük

5.Soru

Büyük Taarruz hangi tarihte başlamıştır?


26 Ağustus 1919

26 Ağustus 1920

26 Ağustus 1921

26 Ağustus 1922

26 Ağustus 1923


6.Soru

Türk toplumunun ilk pozitif hukuk belgesi aşağıdakilerden hangisidir?


1921 Anayasası
Islahat Fermanı
Kanun-i Esasi
Teşkilat -ı Esasiye
Tanzimat Fermanı

7.Soru

Tanzimat Fermanı maddeleri arasında aşadakilerden hangisinin bulunması sözkonusu değildir?


Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacak olması.

Herkesin kanun önünde eşit olduğu.

Hiç bir kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı.

Herkesin mal, can ve namus güvencesi devletin garantisi altında olduğu. 

Gayrimüslimleri askerî okullara girme hakkı verilmesi.


8.Soru

Seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu anayasa çalışmasına verilen isimdir?


Sened-i İttifak
Kanun-i Esasi
Teşkilat-ı Esasiye
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı

9.Soru

Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesinden sonra Meclis-i Mebusan yeniden toplanmış ve Mustafa Kemal Erzurum'dan mebus olarak seçilmiştir. Padişah bu meclisin açılışına gitmemiştir.Padişah'ın meclisin açılışına gitmeyişinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


İşgalci güçler padişaha meclisi desteklememesi için baskı uygulamaktadır
Mustafa Kemal'in seçilmesi işgalci kuvvetleri rahatsız etmiştir
Padişah seçim sonuçlarından ve meclisin kurulmasından rahatsızdır
Padişah saltanatın kaldırılmamasını istememektedir
Padişah halifeliğin tehlikede olduğunu düşünmektedir

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelge'sinin esaslarından biri değildir?


Vatann ve milletin istiklali tehlikededir.

İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve karar kurtaracaktır.

Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

Her ihtimale karşı meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtarak yapmaları lazımdır.


11.Soru

Osmanlı Devleti en parlak zamanını aşağıdaki  padişahlardan hangisi döneminde yaşadığı söylenebilir?
II. Beyazıt

Yavuz Sultan Selim

III. Murat

Kanuni Sultan Süleyman

Hiçbiri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi hakkındaki bilgilerden biridir?


Yapılan hazırlıklardan sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile Polatlı’daki Batı Cephesi karargâhına gitti.

Yunan ordusu 13 Ağustos’ta Sakarya’da Türk ordusuyla temasa geçti.

1 -15 Eylül, artık Türk kuvvetlerinin üstünlüğü ele alıp taarruza

geçtiği günlerdir.

20 Eylül’de başlayan Türk taarruzuna dayanamayan, Yunan ordusu

perişan bir fşekilde dağılmıştır.

23 Eylül’de Sakarya’nın doğusunu tamamen boşaltmıştır.


13.Soru

Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan da yeni bir hükumet kurulmasını istemiştir. Kurulacak hükumet için aşağıdaki tekliflerden hangisinden bahsetmemiştir?


Hükumet kurulması zorunludur
Geçici olarak bir hükumet başkanı seçmek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini kendisinde toplar.
Cumhuriyetin ilan edilmesi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Görüşmelerinde katılımcılar arasında yer almamıştır?


Almanya

İngiltere

İtalya

Fransa

Yunanistan


15.Soru

Emperyalist rekabet ve kuvvetler çatışmasıyla igili olarak aşğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Osmanlı Devleti’nin genişleyen sınırları içerisindeki ticari imkânlardan faydalanmak isteyen İngiltere, Fransızlara verilen kapitülasyonlar gibi ticari bazı ayrıcalıklar elde etmeyi başardıktan sonra Orta Doğu’yla bağlantısını güçlendirmeye çalışmış ve Hindistan''a giden ticaret güzergâhının güvenliği İngiliz politikasının temelini oluşturmuştur.

Orta Doğu’daki kârlı ticareti nedeniyle İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz’le sömürgecilik rekabetinde Osmanlıyla iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.

Başta Orta Doğu olmak üzere Osmanlı toprakları üzerinde İngilizlerin takip ettikleri politikalar da Fransa’yı yakından ilgilendirmiş  bu sebeple Osmanlı toprakları, Fransa ve İngiltere gibi güçlü emperyalist devletlerin çıkar çatışmalarına da sahne olmuştur.


Yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen Osmanlı Devleti’nin Fransa’daki ihtilal ile sonrasında ortaya çıkan fikir ve gelişmelerden etkilendiği görülmüştür.


Osmanlı ordularının Balkan Savaşlarında yenilmeleri ve bu savaşlar sırasında Osmanlı vatandaşları olan bir kısım gayrimüslimin devletin aleyhinde aktif olarak düşman devletlerin saflarında yer alması Türk aydınında ve halkında millileşme çabalarına zemin hazırlayacak bir etki yaratmamıştır. 


16.Soru

Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulmasının ardından Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda nasıl bir sürecin içerisine girdiği söylenebilir?


Devlet mali disiplini sağlayacak güce ulaşmıştır
Ülke içinde vergilerin daha adil bir biçimde toplanmasının önü açılmıştır
Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını alacaklarına karşılık bu komisyonun insafına terk etmiştir.
Dış devletlerden daha uygun şartlarda maddi yardım alınmasının önü açılmıştır.
Osmanlı Devleti'nin dış ülkelere olan borçları, devletin ödeme gücünü sarsmayacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır.

17.Soru

Büyük Millet Meclisinin açıldığı gibi ilk yürütme işlerini yapan kurul aşağıdakilerden hangisidir?


Müdafaa-i Hukuk Grubu
Temsilciler Heyeti
İcra Vekilleri Heyeti
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası

18.Soru

Ankara'da açılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin  büyük çoğunluğu hangi meslek grubundan oluşmaktaydı?


Serbest meslek sahiplerinden,

Askerlerden,

Din adamlarından,

Yerel yönetimlerde görev almış üyelerden,

Sivil bürokrasiden,


19.Soru

İtilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin propagandalarının etkisinde kalan yerlerde Milli mücadele karşıtı ayaklanmalar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıktığı yerlerden biridir?


Erzincan
Afyon
Erzurum
İstanbul
İzmir

20.Soru

Osmanlı Devleti'nde dış borçların ödenemeyeceğinin bildirilmesi ve Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması hangi padişah döneminde olmuştur?


II. Abdülhamit
Abdülmecit
Abdülaziz
Mithatpaşa
Orhan Bey