Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kabakçı Mustafa İsyanı aşağıdaki olaylardan hangisine bir tepki olarak çıkmıştır?


Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına

Osmanlı-Fransız savaşına

Nizam-ı Cedit ordusuna

IV. Mustafa'nın tahta geçişine

III. Selim'in tahtan indirilmesine


2.Soru

"Mudanya Ateşkes Antlaşmasında boğazlarla ilgili kesin bir sonuca varılamamış ,Boğazların statüsü ile ilgili kesin karar yapılacak kalıcı barış antlaşmasına bırakılmıştır."Sözü edilen kalıcı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?


Ankara Antlaşması
Lozan Antlaşması
Montrö Antlaşması
Sevr Antlaşması
İstanbul Antlaşması

3.Soru

16 Mart 1920’de İngilizler in harekete geçerek fiilen İstanbul’u işgal etmelerine ,tüm devlet kurumlarını denetim altına almalarına ve son Osmanlı Meclisi Mebusanı basıp milletvekillerini tutuklamalarına yol açan gelişme neydi?


Son Osmanlı Mebusan Meclisin de Fellah-i Vatan gurubunun kurulması,

Padişahın meclisten etkilenerek işgallere karşı çıkmasından korkmaları,

Son Osmanlı Mebusan Meclisin de Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgenin kabul edilmesi,

Meclisteki mebusların çoğunun Kuva-i Milliyeci olması,

Meclisin İtilaf devletlerinin istediği kararların alınmasına karşı çıkması,


4.Soru

Osmanlı Devleti çağın gereklerine uygun olarak batılı devletler ile birlikte sanayileşme sürecini tamamlasaydı aşağıda durumlardan hangisi oluşabilirdi?


Osmanlı parasının değerinin düşüşü devam ederdi.
Osmanlı Devleti banknot kullanmaya devam edebilirdi.
1929 yılındaki Büyük Buhran'dan etkilenmeyebilirdi.
Ürettiği ürünleri ülke dışındaki pazarlarda satabilirdi.
Buharlı makinelerin yerini insan gücü alabilirdi.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir? 


İlköğretimin ilk defa zorunlu hale getirilmesi
Muzıka-ı Hümâyun’un açılması 
Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi’nin açılması
Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun’un açılması 
Mekteb-i Harbiye’nin açılması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi karaları yanlış olarak verilmiştir?


Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet olarak görmemek ve İstanbul'da saltanat hukukunun da korunması temel esastır.

7.Soru

I. Kazalarda maliyeti teşkilatı ve levazım kurulacak.

II. Yardım yapmaktan kaçınan kişilere ceza verilecek.

III. Şahıs ve ailelerden alınacak yardım miktarları ihtiyar heyeti tarafından belirlenecek.

Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadele finansmanında iç kaynak getirmesi beklenen kaynaklar arasında gösterilebilir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

''Ülkenin varlığına, sınırlarına sahip çıkmakla birlikte tartışma olacak yerlerde halkoyunu belirleyici kabul eden yaklaşım son derece demokratiktir, çağdaştır. Misak-ı Millî Türk milletinin vermekte olduğuu var oluş mücadelesindeki kırmızı çizgilerini ifade etmektedir.''

Yukarıdaki cümlede yer alan ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Doğru bir ifadedir.

Yanlış bir ifadedir.

Kısmen doğrudur.

Kısmen yanlıştır.

Hiç bir şey söylenemez.


9.Soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Misak-ı Milli’nin İlanı - 28 Ocak 1920
Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922
Mudanya Ateşkes Antlaşması - 11 Ekim 1922
Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923

10.Soru

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerden kurtulmasını sağlamıştır?


Türk - Rum nüfus mübadelesi
Balkan Antantı
1926 Ankara Antlaşması
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi
Montrö Sözleşmesi

11.Soru

Sözkonusu olan bütün önlemler alındığında verimli coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı Devleti’nin 10 yılda eski gücüne ulaşabileceği beklentisinin dile getirildiği Ferman aşağıdakilerden hangisidir?


Islahat Fermanı.

Meşrutiyetin ilanı.

Kanun-i Esasi.

Tanzimat Fermanı.

Sened-i ittifak.


12.Soru

Lozan Görüşmeleri için itilaf devletlerinin Osmanlı Hükümetini de çağırmaları karşısında TBMM Hükümetinin tavrı ne olmuştur?


Görüşmelere katılmayacağını bildirmiştir
Osmanlı Hükümetini istifaya davet etmiştir.
Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir
Osmanlı temsilcileri ile görüşerek TBMM Hükümetini desteklemelerini istemiştir.
Yapılacak antlaşmayı tanımayacağını bildirmiştir.

13.Soru

Mustafa Kemal PaŞa 19 Mart 1920 tarihli genelgede her sancaktan kaç milletvekili seçileceğini duyurmuştur?


3

5

7

9

11


14.Soru

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi I. Balkan Savaşı sonrası imzalanmıştır?


Paris Anlaşması

Atina Anlaşması

İstanbul Anlaşması

Berlin Anlaşması

Londra Anlaşması


15.Soru

4 Şubat 1923’te Ankara Hükümeti’nin isteğiyle Türk heyeti Lozan antlaşma tasarısını imzalamayı reddederek Türkiye’ye dönmüştür. Lozan’dan dönen Türk heyeti TBMM’de ağır eleştirilere muhatap olmuştur. TBMM’de Misak-ı Millîden tavizler verildiği, İsmet Paşa’nın konferansın yükünü taşıyamadığına yönelik ağır eleştiriler oluşmuştur. Verilen bu durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur?


İsmet Paşa hükümet tarafından destek görmemiştir
İsmet Paşa Lozan Konferansı görüşmelerinde başarısız olmuştur
Meclis içerisinde muhalif sesler bulunmaktadır
İsmet Paşa’nın heyetteki görevine son verilmiştir
Hükümet, konferans görüşmelerinin başka bir şehirde yeniden devam etmesini talep etmiştir

16.Soru

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922’de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!emrini verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi

İstiklal Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi

Kütahya ve Eskişehir Muharebesi

İnönü Muharebesi


17.Soru

Seçeneklerden hangisinde Sanayi İnkılabının tanımı doğru olarak verilmiştir?


18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkanlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimdir.
Avrupa devletlerinde ortaya çıkan rönesans ve reform hareketlerinin genel adıdır.
Osmanlı devletinin yıkılma sürecinde meydana gelen yenileşme hareketlerine verilen addır.
I. Dünya Savaşına giden süreçte Avrupalı devletlerin askeri harcamalara hız verdikleri dönemdir.
Osmanlı devletinin Avrupa'da gelişen teknolojileri toplumsal yaşama entegre etme çabalarının genel adıdır.

18.Soru

Cumhuriyet Halk Partisinin  programında yer alan  Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik,  Devletçilik ve İnkılâpçılık ilkeleri ne zaman Trkiye Cumhuriyeti Anayasasına  eklenmiştir?


1925,

1927,

1935,

1937,

1940,


19.Soru

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini kendinden öncekilerle ve kendinden sonrakilerle karşılaştırılamayacak kadar farklı yapan en önemli özelliği nedir?


Milletvekillerinin yüksek tahsilli olmasıdır,

Demokratik olmasıdır,

Toplumun değişik kesimlerinden temsilcilerin olmasıdır,

Parti hegemonyasının olmamasıdır,

Ülkenin çıkarları için bir araya gelmiş olmalarıdır,


20.Soru

Mudanya Konferansı’nda Türkiye’yi aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?


Enver Paşa
Talat Paşa
İsmet Paşa
Ali Fuat Paşa
Kazım Karabekir Paşa