Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lozan barış Konferansı'nda görüşülen konulardan hangisi çözümlenmemiştir?


Yabancı okullar meselesi
Borçlar meselesi
Boğazlar meselesi
Kapitülasyonlar meselesi
Musul meselesi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Nisan 1919'da atandığı görev doğru olarak verilmiştir?


9. Kolordu Komutanlığı
14. Kolordu Komutanlığı
Samsun ve Bölgesi Genel Valisi
5. Ordu Müfettişliği
9. Ordu Müfettişliği

3.Soru

Mondros Ateşkes anlaşmasına göre, Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya aşağıdakilerden hangi devlete bırakılmıştır?


Almanya

Fransa

İtalya

İngiltere

İspanya


4.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İlk elektrik enerjisi istasyonu 1910’de İstanbul’da kuruldu,

Cumhuriyet Dönemi’nde ilk elektrik santrali 1934’de Etibank tarafından kuruldu.

Bağımsızlık Savaşı başlarken sadece Anadolu da  maden arama hakkı  Osmanlı da kalmıştı,

Kömür işletmelerinin %50’den fazlası Almanların kontrolündeydi,

  Ergani bakır madeni  yabancıların elindeydi ve imalatın tamamı ham olarak ihraç ediliyordu,


5.Soru

I. Türkiye sınırları içinde yaşayan gayri Müslimler Türk vatandaşı sayılacaktır.

II. Ortodoks Rumlar ve Müslüman Türkler değiş tokuş edilecektir.

III. İstanbul'da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler değiş dokuşa dahil edilecektir.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Anlaşması'nın azınlıklarla ilgili meseleler konusunda doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ilk iktisat kitabı kim tarafından yazılmıştır?


Portakal Mikail Paşa

M. Cavit Bey

Sakızlı Ohannes Efendi

Ahmet Mithat

Sehak Efendi


7.Soru

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi ulusal egemenlik ilkesinin benimsendiğini gösteren en güçlü kanıttır?


Vatanın bütünlüğü,ulusun bağımsızlığı tehlikededir,

İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir,

Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır,

Çalışmalar ulusal bir sır gibi saklanacaktır,

Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır,


8.Soru

İlk defa ilköğretimin zorunlu olacağı hangi anayasada yer almıştır?


Kanun-i Esasi
II. Meşrutiyet
I. Meşrutiyet
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı

9.Soru

Osmanlı dış borçlarıyla ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


I. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı dış borcu 280 milyon Osmanlı lirasıdır
Osmanlı borçlarının büyük kısmını askeri harcamalar oluşturmaktadır
Lozan Antlaşması ile tüm borçlar Osmanlı’dan ayrılan devletlere paylaştırılmıştır
Osmanlı borçlarının ödenmesi konusunda kesin çözüme 1935’te İngiltere’de varılmıştır
Türkiye, Lozan’a uygun olarak Osmanlı borçlarının ödemesini 1964 yılında tamamlamıştır

10.Soru

Türk toplumu Kanun-i Esasi adıyla (Anayasa) ilk kez  aşağıdakilerden hangi tarihte tanışmıştır?


1876

1886

1896

1906

1916


11.Soru

Aşağıdakilerden hangi tarihte Meclis-i Mebusan kapatılmıştır?


1915

1916

1917

1918

1919


12.Soru

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, sarayın isteği üzerine Mora'daki isyanı kendi kuvvetleri ile bastırmış fakat istediği Suriye valiliği yerine sadece Girit valiliği verilmiştir. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa söz verdiği Rus tehlikesine karşı yardımda bulunacak 12 bin kişilik kuvvet yerine saraya 25 bin kese altın yardımında bulunmuş ve iki taraf arasında gerginlik tırmanmıştır. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Suriye'yi ele geçirmek için sefere çıkmış ve Kütahya'ya kadar ilerlemiştir. İbrahim Paşa'nın kuvvetlerinin İstanbul'a çok yaklaşması üzerine Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı ve Rusya bu tehlikeye karşı Beykoz'a asker çıkardı. Bu ittifak neticesiyle Rusya'nın bir takım kazanımlar elde etmesi sonucu daha da güçleneceği düşüncesi ile İngiltere ve Fransa dikkatini Mehmet Ali Paşa'ya yöneltmiştir. Mücadeleye diğer ülkelerin de dahil olması üzerine Mehmet Ali Paşa ile Kütahya'da anlaşmaya varılmış ve Cidde, Şam ve Halep valilikleri verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti sağlıklı bir şekilde yürüttüğü denge politikasını Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında gerçekleştirememiştir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetimi altında bulunan bölgelerde adalet, güven ve refah sağlanmış, ordu önemli ölçüde başarılı bir seviyeye gelmiştir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı bir iç sorun iken diğer ülkelerin olaya dahil edilmesiyle bir dış sorun haline gelmiştir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu tutumu Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesine sebep olmuştur.
Kütahya'da varılan anlaşma neticesinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yönetimi altında bulunan bölgeler Osmanlı Devleti'ne karşı bağımsızlığını ilan etmiştir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarından birisi değildir?


Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
Milli Mücadele gerçekleştirilene kadar bazı ülkelerin himayeleri desteklenebilir.
Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.

14.Soru

"Yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticidir." Cümlesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmaktadır?


Derebeyi

Ağa

Maraba

Ayan

Tefeci


15.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde Ermeni Tehciri kararının alınma tarihi doğru olarak verilmiştir? 


27 Mayıs 1915

18 Mart 1915

30 Ekim 1918

15 Mayıs 1919

24 Nisan 1915


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920 tarihli kararı doğru olarak verilmiştir?


Seçimlerin dört yılda bir yapılması
Misak-ı Milli'nin kabulü
Vekil sayılarının arttırılması
Bir sonraki Toplantının Ankara'da toplanması
Milli uyanışın önündeki engellerin kaldıurılması

17.Soru

Seçeneklerdekilerden hangisi 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara anlaşmasıyla beraber gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?


Fransa Hatay dışında işgal ettiği yerlerden çekilmiştir.
Fransızlar çekilme sırasında birçok silahı Türk askerlerine bırakmıştır.
Fransızlar İtilaf güçlerinden ayrılmıştır.
Güney cephesinde gerçekleştirilen direniş başarıyla sonuçlanmıştır.
Fransızların çekilmesiyle beraber Yunan güçleri de çekilme hazırlıklarına başlamıştır.

18.Soru

Mondoros Ateşkes Antlaşmasında yer alan Vilayat-i Sitte aşağıdaki illerden hangisini kapsamamaktadır?


Van

Elazığ

Trabzon

Erzurum

Diyarbakır


19.Soru

23 Nisan 1920 yılında açılan ilk TBMM''sinde bilirlenen temel ilkelerden olan ''Mecliste toplanan milli iradenin vatanın geleceğine hakim olması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.”

Yukarıda yer alan bu ilkeler İstanbul Hükûmeti ve Padişah yönünden düşünüldüğünde ne anlama gelir?


Yeni Meclis Padişaha sadakatle bağlıdır.

İstanbul''daki Osmanlı Hükümeti, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.

Anadolu’da yapılacak faaliyetlerde söz hakkı İstanbul Hükûmeti’nindir.

Saltanat idaresiyle Meclisin beraber çalışacağı vurgulanmak istenmiştir.

Hiçbiri


20.Soru

İktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplayan ve kitap hâlinde yayımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?


Ahmet Mithat

Sakızlı Ohannes Efendi

Portakal Mikail Paşa

II. Abdülhamid

Orhan Bey