Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin bir sonucu değildir?


Avrupa'da deniz yolları ve gemi teknolojisi gelişti.
Yeni pazarlar bulundu.
İhtiyaç duyulan ham maddelere ulaşıldı.
Uluslararası barış güçlendi.
Sömürgecilik anlayışı gelişti.

2.Soru

Lale Devri’nde devlet tarafından birçok işletme açılmış ve üretime başlamış; mimari alanda yenilikler yapılmış, ilk matbaa kurulmuş ve ekonominin canlandırılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Lale Devri’nde gerçekleştirilen yenilikler, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu buhranın aşılmasında etkili olamamıştır. Yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirdiğinizde Osmanlı Devleti’nin birçok yenilik girişiminde bulunmasına rağmen içinde bulunduğu buhranı aşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Halkın yenilikleri benimsememesi
Devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikler yapılmaması
Bilimsel ve teknolojik yeniliklerden çok Avrupa’nın gösterişinin alınması
Yapılan yenilikleri sürdürebilecek ekonomik kaynağın olmaması
Bazı Osmanlı devlet adamlarının yeniliklere karşı çıkması

3.Soru

Mısır ve Kıbrıs hangi padişah döneminde kaybedilmiştir?


II. Mahmut
Abdülmecit
II. Abdülhamid
Vahdettin
III. Mustafa

4.Soru

Techir kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?


27 Mayıs 1915
10 Haziran 1915
24 Nisan 1915
4 Ağustos 1915
15 Şubat 1915

5.Soru

Küçük sanayii teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nda aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almıyordu?


Vergi muafiyeti
Bedava arazi
Geçici gümrük muafiyeti
Kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu
Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz

6.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulaması, “Kaime” hangi yıl gerçekleştirildi?


1453
1801
1840
1856
1876

7.Soru

Seçeneklerdeki derneklerden hangisi İzmir ve civarında kurulmuş olan yararlı bir cemiyettir?


Redd-i İlhak Cemiyeti
Etnik-i Eterya
Mavri Mira
Makabi Cemiyeti
Hınçak ve Taşnak Cemiyeti

8.Soru

Osmanlı Devletinde 1917 yılında yerli sermayeyle kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?


İtibar-ı Milli Bankası
Bank-ı Osmani
Bank-ı Osmani-i Şahane
Milli Aydın Bankası (Tariş Bank)
Türk Ticaret Bankası

9.Soru

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda meseleleri incelemek üzere kaç komisyon kurulmuştur?


1 Komisyon

2 Komisyon

3 Komisyon

4 Komisyon

5 Komisyon


10.Soru

Osmanlı Devletinde kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak üzere 1838'de oluşturulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?


Divan-ı Ali
Meclis-i Meşveret
Şura-yı Devlet
Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Meclis-i Ali-i Tanzimat

11.Soru

İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?


15/03/1908
22/07/1908
16/08/1909
20/12/1909
10/01/1910

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan durumu ifade etmek için Osmanlı alimleri tarafından kullanılan bir terimdir?


Duraklama
Yozlaşma ve Bozulma
Gerileme
Gelişme
Yükselme

13.Soru

II. Mahmut döneminde ayanlarla Sened-i İttifak'ın imzalanmasının ardında yatan temel düşünce seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Osmanlı Devletinde idari olarak planlanan yeni yapılanma için gerekli zemini oluşturmak.
Osmanlı Devletinin toprak kazanmasında büyük gayret gösteren ayanları ödüllendirmek.
III. Selim döneminde ihmal edilen yerel yönetimlerin yeniden ülke yönetimine katılmalarını sağlamak.
Merkezi idarenin zayıflamasının önüne geçmek.
Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması için gerekli zemini oluşturmak.

14.Soru

Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis,
vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan
kısıma aşağıdakilerden hangi ad verilir?


Vilayet-i Şarki

Şark Vilayetleri

Vilayat-ı Sitte 

Şark-i Taksimat-ı

Taksimat-ı Vilayeti


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  1913’de Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla  çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nun içeriğinde yer almamıştır?


Vergi muafiyeti, 

Bedava arazi, 

Geçici gümrük muafiyeti, 

Azınlıkların ve yabancıların bu kanundan yararlanmaması,

Kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu,


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralık 1918 yılında Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasının sonuçlarından birisidir?


Misak-ı Milli'nin kabulü
Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması
Rusya'ya bolşevik ihtilalinin gerçekleşmesi
Rusya ile Türkiye Devleti arasında Brest-Litovsk Antlaşmasının imzalanması
Siyasi iktidarı yani padişahı eleştirecek ya da uygulamalarına karşı duracak bir gücün kalmaması

17.Soru

Vilayet Meclisleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Muhasıllık Meclisleri’nden sonra seçim yolunda atılan ikinci adımdır
Tabii üyeler ile seçimle belirlenen dört kişiden oluşmaktadır
Üyeleri arasında Müslümanlar ve Gayrimüslimler bulunmaktadır
Tabii üyeler arasında mülki amir, memurlar ve ruhani reisler bulunmaktadır
Yasama ve yargı gibi temel görevleri üstlenmiştir

18.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?


Sehak Efendi
Ohannes Efendi
Portakal Mikail Paşa
M. Cavit Bey
J. B. Say

19.Soru

I. En kısa sürede ulusun bütün bireylerini okuryazar duruma getirmekII. Her ilde bir öğretmen okulu açmakIII. İllerin el verişli görünenlerinde uygulamalı tarım okulları ile ebe , dişçi ve küçük sağlık memuru okulları açmakAşağıdakilerden hangisi yukarıda yer alan Islahat Grubunun vaatlerinden yola çıkarak, ülkenin durumuna ilişkin çıkarım yapılacak yargılardan biridir?


Ülkenin ziraat, eğitim ve sağlık alanında giderilmesi gereken eksiklikleri vardır.
Ülkede gayri müslim halkında okur yazar oranı müslüman halka göre daha fazladır.
Ülke ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır.
Vatanın toprak bütünlüğü tehlike altındadır.
Ülkede nitelikli öğretmen sorunu olduğu için farklı alanlarda yetişen bireyler de öğretmen olabilmektedir.

20.Soru

''Tanzimat ile getirildiği düşünülen eşitliğin.....................ile Hristiyan unsurlar lehine pozitif ayrımcılığa dönüşmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Zira gayrimüslim vatandaşlar cüzi bir miktar vergi krşıığı askere gitme hizmetinden kurtulmuşlardır.!

Yukarıda yer alan cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisnin getirilmesi uygun olur?


Duyun-u Umumiye

I Meşrutiyet

II. Meşrutiyet

Islahat Fermanı

Tanzmat Fermanı