Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Mavri Mira

II-Yunan Trakya Komitesi

III-Etnik-i Eterya

IV-Kordos Komitesi(Rum Göçmenler Derneği)

Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilen veya yönetilen yukarıda ki  kuruluşların amaçlarını doğrudan engellemek amacıyla oluşturulan direniş cemiyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti 

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye  Cemiyeti

İzmir  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Trakya Paşaeli  Cemiyeti

Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti


2.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Nisan 1920’de Meclis başkanlığına verdiği önergenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Halkın refahının sağlanması 
Milli egemenlik ilkesine dayanan halk hükümeti kurulması
Meclis, otoritesini yurt yüzeyinde kurabilmek için yasal düzenlemeler yapılması
Saltanat ve hilafet makamlarının tanınmaması 
İstanbul Hükümeti’ne heyet gönderilmesi 

3.Soru

Seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan bir tanesi değildir?


Yeşil Ordu
Islahat Grubu
Halk Zümresi
İstiklal Grubu
Adalet Zümresi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Boğazlarla ilgili alınan kararlardan biri olamaz?


Boğazların yönetim başkanlığını Türk tarafı yapacaktır.
Savaş gemilerine tonaj sınırlaması uygulanacaktır.
Savaş ihtimali olduğunda Türkiye, Boğazları silahsızlandırabilecektir.
Boğazlardan yabancı devletlerin savaş gemileri geçmeyecektir.
Boğazların her iki yakası yirmişer km'lik alan silahsızlandırılacaktır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangi olaydan sonra Saltanat Şurasında Meclis-i Mebusan’ın toplanması istenmiştir?


İzmir’in İşgali
Basındaki ilgili yazılar
Tevfik Paşa’nın isteği
Damat Ferit’in isteği
İttihatçıların baskısı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Türkiye Devleti'nin yeni yönetim biçiminin cumhuriyet olmasına tek başına karar vermesinin nedenleri arasında değildir?


Dönemin şartlarına bağlı olarak taraflı tarafsız her milletvekillini ikna etmenin mümkün olmaması
Meclisteki tüm vekillerin en ideal yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemiş olmaları
demokrat davranmak uğruna hedeften sapılması ve neticenin bilinmeyen bir geleceğe bırakılmasının makul bir hareket tarzı olmaması
Önceki dönemlerde devleti kurtarmak ve düzeni ıslah etmek amacıyla yapılanların hep kısır, yarım işler olması
Mustafa Kemal'in milletin azminin kazandığını bu zafer sonucu yine yönetim şeklini milleti en iyi temsil eden cumhuriyet olarak görmesi

7.Soru

I. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur.II. Yasama ve Yürütme gücü Büyük Millet Meclisindedir.20 Ocak 1921 yılında TBMM tarafından kabul edilen anayasada yer alan bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?


İtilaf Devletleri işgallerine hız kazandırmıştır.
Devletin yönetim şekli oligarşik bir yapıya dönüşmüştür.
Devlet başkanı yasama, yürütme ve yargı organlarının başında bulunur.
Yargı TBMM'ye bağlı bir organ görevi görmektedir.
Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmaktadır.

8.Soru

Osmanlı Devletinde büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardı?


Tanzimat Döneminde
Birinci Meşrutiyet Döneminde
II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra
Balkan Savaşlarından sonra
Birinci Dünya Savaşından sonra

9.Soru

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da  tarımda modernleşmeyi engelleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Ağalık sistemi,

Tımar sistemi,

Mültezimlik sistemi,

Toprakların verimsizliği,

Toprakların aile arasında bölünmesi,


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman ve milli mücadele aleyhtarı yapılardan birisi değildir?


Reddi İlhak Cemiyeti
Etnik-i Eterya Cemiyeti
Mavri Mira Cemiyeti
Pontus Cemiyeti
Makabi Cemiyeti

11.Soru

İtalya, 1900 yılında Fransa ile yaptığı bir antlaşma ile Fransa'nın Fas'taki nüfuzunu tanımış, bunun üzerine Fransa'da İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki nüfuzunu tanımıştır. Ardından 1901 yılında İngiltere, 1902 yılında Avusturya ve 1909 yılında Rusya, İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanıyan devletler olmuşlardır. Bütün bu gelişmeler İtalya'nın Trablusgarp üzerinde neyi amaçladığının birer göstergesidir?


Akdeniz üzerindeki hakimiyetini tamamlamak istemesi
I. Dünya savaşı öncesi Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü bir konuma gelmek istemesi
Trablusgarp üzerinden Afrika yarım adasına hakim olmak istemesi
Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp'ı kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda sömürgesi haline getirmek istemesi.
Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecini hızlandırmak istemesi

12.Soru

Tesanüd grubunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Mecliste milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamaktır.

Mecliste milletvekilleri sayısını arttırmaktır.

Mecliste milletvekilleri arasındaki cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.

Mecliste milletvekillerinin sosyal haklarını arttırmaktır.

Mecliste milletvekillerine ayrıcalık tanınmasını sağlamaktır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'in yaptığı yeniliklerden biri değildir?


Avrupa'nın büyük şehirlerine elçiliklerin açılması
Eyalet ve idari teşkilatın yeniden düzenlenmesi
Lüks tüketim maddelerinin ithalatının yasaklanması
Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
Sened-i İttifakın hayata geçirilmesi

14.Soru

TBMM'de Yeşil Ordu, Halk Zümresi, Islahat Grubu, İstiklal Grubu, Tenasüd Grubu gibi grupların bulunmasından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


TBMM'nde yeni bir Türkiye Devleti'ni engelleyecek unsurlar bulunmaktadır.
TBMM'nde meclis başkanının yanında bir de danışma kurulu olarak görev yapan gruplar vardır.
TBMM homojen bir yapıdadır.
TBMM'nde farklı ideolojilere sahip milletvekilleri vardır.
Diğer ülkeler kendi çıkarları için çalışacak olan mebusları TBMM'ye göndererek devletin iç işlerine karışmaya çalışmışlardır.

15.Soru

Amasya Genelgesinde yer alan "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" maddesi göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi çıkartılabilir?


İstanbul hükümeti milletin istiklalini savunma konusunda başarılı olmaktadır.
Milletin istiklali ile ilgili kararlar İstanbul hükümeti tarafından alınacaktır.
Milletin istiklalinin savunulması konusunda İstanbul ve Ankara hükümetleri birlikte çalışacaklardır.
Milletin istiklali ile ilgili kararlar bizzat padişah tarafından alınacaktır.
Milletin istiklalini savunma konusunda İstanbul hükümeti başarısız olmuştur.

16.Soru

I. Karaağaç Harp tazminatı olarak Türklerde kalacaktı.

II. İngilizler, Trablusgarp üzerindeki haklarından vazgeçti.

III. Rezve deresi sınır ile Karadeniz'de Bulgaristan sınırı belirlenmişti.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Görüşmelerinde alınan sınır kararları hakkında doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?


Kazım Karabekir Paşa
Vehbi Paşa
Şevket Turgut Paşa
Süleyman Şefik Paşa
Hasan İzzet Paşa

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Ermenilerin 24 Nisan tarihini canlı tutmalarının nedeni olarak bilinir?


Tehciri Kanunu'nun kabul edilme tarihi olması
Tehcir Kanunu'nun resmi gazete yayımlanma tarihi olması
Tehcir Kanunu'nun gereğinin yapılmaya başlanma tarihi olması
Ermeni komite merkezlerinin kapatılması ve elebaşlarının tutuklanması tarihi olması
Doğu cephesinde Ermenilerin gönüllü olarak Rus ordusuna katılma tarihi olması

19.Soru

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı, başbakanı ve meclis başkanı sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Mustafa Kemal – İsmet İnönü – Kazım Karabekir
İsmet İnönü – Kazım Karabekir – Yunus Nadi Bey
Mustafa Kemal – İsmet İnönü – Yunus Nadi Bey
Mustafa Kemal – İsmet İnönü – Fethi Bey
Mustafa Kemal – Kazım Karabekir – Fethi Bey

20.Soru

Lozan Konferansı'nda hangi devlet "Boğazlar, gerek savaşta gerek barışta savaş gemilerine kapalı bulundurulmalı ve savunması da Türkiye'ye ait olmalıdır." tezini öne sürmüştür?


Fransa
İngiltere
Rusya
İtalya
Romanya