Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti dönemindeki demir yolu hatlarından biri değildir?


Ankara, Erzurum

Anadolu Demir Yolu

İzmir, Bandırma

İzmir, Aydın, Afyon

Mersin, Tarsus, Anada


2.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı olmasıyla TBMM Başkanlığına seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Fethi Bey (Okyar)
Kazım Karabekir
Fevzi Çakmak
Rauf Bey (Orbay)
İsmet Bey (İnönü)

3.Soru

Günümüzdeki Anadolu - İran sınırının belirlendiği ve IV. Murat döneminde Sefevi Devleti ile imzalanan antlaşma seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kasr-ı Şirin Antlaşması.
Vestfalya Antlaşması.
Balta Limanı Antlaşması.
Zitvatoruk Antlaşması.
Ankara Antlaşması.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Savaşı döneminden önce yabancı sermayenin ülkemizde yaptığı yatırımlarından biri değildir?


İmalat Sanayi

Madencilik

Tütün

Havacılık Sanayi

Elektirik ve havagazı


5.Soru

I. Hilafetin merkezi olduğu için İstanbul'un öneminin devam edebileceği,

II. İç ve dış tehditleri ortadan kaldırma gerekliliğin ön planda olması,

III. Milli bir irade ile yeni bir devlet anlayışını güçlendirmek.

Yukarıdakilerden hangileri Ankara'nın başkent olması ile ilgili doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Lale Devri olarak nitelendirilen dönemi sona erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Kıbrıs'ın fethi
Viyana yenilgisi
İran seferi
Limni ve Bozcaada seferi
Girit seferi

7.Soru

V. Eldem’in değerlendirmelerine göre 20. yüzyılın başlarında, Batı Avrupa’da
kişi başına ortalama gelir 170 dolar iken Osmanlı İmparatorluğu’nda kişi başına ortalama gelir yaklaşık aşağıdakilerden hangisidir?


34 Dolar

44 Dolar

54 Dolar

64 Dolar

74 Dolar


8.Soru

Anadolu'daki hangi şehrimizin işgali ulusal mücadelenin fitilini ateşlemiştir?


Eskişehir
Uşak
Bursa
İzmir
Afyon

9.Soru

Aşağıdakilerden hangi tarihte, kadife, ipekli kumaş, saten ve tafta üretmek için  Hereke Fabrikası tesis edilmiştir?


1835

1845

1855

1865

1875


10.Soru

Aşağıdakilerden hangi karar İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?


İş Bankasının kurulması
Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması
Aşar vergisinin kurulması
Teşvik-i sanayi kanunu
özelleştirilmeye önem verilmesi

11.Soru

I. Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz. II. Kuva-yı milliyeyi âmil, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. III. Hristiyan unsurlara millî birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangileri millî iradenin hâkim olacağı yeni bir yönetim ve geleceğin arzu edildiğini açıkça göstermektedir?


Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I ve III
I, II ve III

12.Soru

Mudanya Mütarekesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Trakya’nın da Yunanlılar tarafından tahrip edilmesinin  önüne geçilmiş oluyordu.

Müttefikler de Trakya’yı tamamen boşaltacaklardır.

Köklü bir barış zeminin hazırlanması

BMM İtilaf Devletlerince resmen tanınmış oluyordu.

Yunan kuvvetlerinin çekilmesi


13.Soru

TBMM'deki milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamayı amaçlayan, meclisin en örgütlü grubu olduğu halde partileşmeyi düşünmeyen grup aşağıdakilerden hangisidir?


Tesanüd Grubu
İstiklal Grubu
Islahat Grubu
Halk Zümresi
Yeşil Ordu

14.Soru

İttifak Devletlerinin Lozan Görüşmelerine, İstanbul Hükümetini de davet etmeleri aşağıdakilerden hangi olaya sebep olmuştur?


Cumhuriyetin kurulması

Sultan Vahdettin'in İngiliz himayesine girmesi

Saltanatın kaldırılması

Mudanya Müzakeresi

Büyük Millet Meclisinin kurulması


15.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan hangisi Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasına dönüşmüştür?


Yeşil Ordu
Halk Zümresi
Islahat Grubu
Tesanüd Grubu
İstiklal Grubu

16.Soru

Osmanlı Devleti  neden batıda ki gibi  bir bankacılık sistemine ihtiyaç duymamış ve teşvik de etmemiştir?


Banka kuracak ve işletecek paraya sahip olmadığı için,

Osmanlı Müslüman inancı gereği faizle işleyen bankacılığa soğuk baktığı için,

Osmanlı Sanayileşme ve dışa açılma sürecini yaşamadığı için,

İstanbul da kurulan Duyun-u Umumiye yönetimi izin vermediği için,

Yabancı bankalarla rekabet edecek  ekonomik ve bilgi gücüne sahip olmadığı için, 


17.Soru

I. İngilizlerin görüşüne göre Boğazlar açık olacak ve tarafsız bir komisyon tarafından yönetilecekti.

II. Ruslara göre ise Boğazlar, Karadeniz barışı ve güvenliği açısından sürekli kapalı tutulacaktı.

III. Türkiye'nin görüşüne göre ise, Misak-ı Milli'ye uygun olarak İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı sürece geçiş serbest olabilecekti.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Görüşmeleri sırasında Boğazlar'ın durumuyla ilgili doğru verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Misakı-ı Milli gereğince halk oylamasına başvurulan illerdendir?


Van
Ardahan
Siirt
Diyarbakır
Erzurum

19.Soru

Mudanya Konferansı için görevlendirilen temsilciler hangisinde yanlış verilmiştir?


Türkiye – İsmet Paşa
İngiltere – Lord Curzon
Fransa – General Charpy
İtalya – General Mombelli
Yunanistan – General Mazarakis

20.Soru

Osmanlı Mebusan meclisi İtilaf Devletleri tarafından kaç yılında kapattırılmıştır?


1919

1914

1921

1920

1918