Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan  "Aşiret Reislerinden oluşan üyeler" toplam üyelerin  % kaç'ı oranındadır?


%12.7

%8.6

%4

%1.2

%1


2.Soru

I. Millet egemenliğiII. Tam bağımsızlıkIII. Laik devlet anlayışıYukarıda verilen öncüllerden hangileri Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele önderlerinin üzerinde önemle durduğu ilkelerdendir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

3.Soru

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını adım adım işgal etmeleri, bir kısım Osmanlı aydınını, Batı emperyalizmine karşı savaşan Bolşevizm’e (sosyalizme) yöneltmiştir.1.Büyük Millet Meclisine de giren bu düşücedeki milletvekilleri  İslamcı sosyalizmi savunmuşlardır.Bu grup aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Zümresi,

Islahat Grubu,

Yeşil Ordu Grubu,

İstiklal Grubu,

Tesanüt Grubu,


4.Soru

Birinci Mecliste Mustafa Kemal'in Meclisteki “inkılapçı zihniyete sahip” milletvekilleriyle gruplar hâlinde  görüşüp, Onların da düşüncelerini aldıktan sonra   kurduğu ve Mustafa Kemal Paşa nın   başkanlığına seçildiği  grup aşağıdakilerden hangisidir?


Yeşil Ordu Grubu,

İslahat Grubu,

Birinci Grup,

İkinci Grup,

Tesanüd Grubu,


5.Soru

Seçeneklerden hangisi II. Abdulhamid'in padişahlık döneminde takip ettiği İslamcılık politikasının amaçlarından bir tanesi olamaz?


Gerek devlet içinde gerekse Müslüman dünyasında saygınlık ve güç kazanmak.
Osmanlı devletinin Avrupa devletleriyle entegrasyonunu artırmak.
Dış ülke Müslümanlarının Halifelik makamı etrafında toplanmasını temin etmek
Sünnilik ile Şiilik arasında bir yakınlaşma ve birlik meydana getirmek
Osmanlı Müslüman tebaasını İslam bayrağı altında toplamak

6.Soru

Düzenli Türk ordusunun ilk başarısı olarak kabul edilen ve Milli Mücadele açısından önem taşıyan zafer aşağıdakilerden hangisidir?


I. İnönü Muharebesi
II. İnönü Muharebesi
Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz

7.Soru

TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte onaylamıştır?


24 Temmuz 1923
9 Eylül 1923
29 Ekim 1923
12 Kasım 1923
3 Mart 1924

8.Soru

Mustafa Kemal Son Osmanlı Mebusan Meclisine hangi şehirden  Milletvekili seçilerek girmiştir?


Erzurum,

Sıvas,

Ankara,

İstanbul,

İzmir,


9.Soru

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunur bir politika izleyen , Osmanlı topraklarında gerçekleşen hemen her olayda, Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen sanayileşmiş diğer devletler ile mücadele hâlinde bulunan hangi devletin  politikaları, ağırlıkla olarak hissedilmekteydi?


Fransa,

Almanya,

Rusya,

İtalya,

İngiltere,


10.Soru

Ankara'da açılan 1.  Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin  büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi neydi? 


Yükseköğretim,

Ortaöğreyim,

İlköğretim,

Meslek okulları,

Medreseler,


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin seçime izin vermediği yerlerden biri değildir?


Çatalca

Gelibolu

İzmir

Kırklareli

Tekirdağ


12.Soru

Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?


Erzurum Kongresi
Havza Genelgesi
Nazilli Kongresi
Balıkesir Kongresi
Alaşehir Kongresi

13.Soru

Amasya Genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşımızın temel gerekçesini belirtmektedir?


Her sancakdan milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin  yola çıkarılması gerekmektedir,

Sivas da ulusal bir kongre toplanmalıdır.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir.

İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir.


14.Soru

Osmanlı Devletinde Ohannes Efendi tarafından yazılan ilk iktisat kitabı aşağıdakilerden hangi tarihte basılmıştır?


1851

1861

1871

1881

1891


15.Soru

I. Gümüş Akçe

II. Sultani

III. Beşlik

IV. Altılık

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde kullanılan para birimleri arasında gösterilebilir?


Yalnız IV

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde açılan elçilikler arasında yer almaz.?


Londra
Paris
Moskova
Berlin
Viyana

17.Soru

1879 yılında Ahmet Mithat ,“Ekonomi Politik” adı altında yayınladığı  kitapın da hangi konuları anlatıyordu? 


Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini,

Azınlıkların  Osmanlı ekonomisinin gelişmesinde ki etkilerini,

Osmanlıların kapılarını Avrupa'ya kapatmasının ekonomiye etkilerini,

Osmanlının askeri yatırımlarının ekonomiye olumsuz etkilerini,

Ekonomik gelişmenin ancak bilim ve teknolojide ki gelişmeyle sağlanabileceğini,