Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hünkar iskelesi anlaşması II. Nizamiye Ordusu III. Balta Limanı anlaşması Yukarıdakiler aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?


Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı
İngiliz-Musul sorunu
Mısır meselesi
Nizamı cedit
Vakayı-Hayriye

2.Soru

I. 12-13 yaşındaki erkek çocukların kurtuluş savaşına katılması II. Men’-i müskirat, Men’-i israfat kanunlarının çıkarılması III. Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması IV. Rusya’dan dış borç alınması Yukarıda verilen önermelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Kurtuluş savaşında yerli ve yabancı her türlü olanak kullanılmıştır.
Kurtuluş savaşında daha çok dış destek alınarak yürütülmüştür.
Kurtuluş savaşına 17-18 yaşındaki çocuklar alınmamıştır.
Kurtuluş savaşı kaynakları tamamen yereldir.
Kurtuluş savaşına sadece erkekler katılmıştır.

3.Soru

Mustafa Kemal Paşa'nın mevcut hükümetin istifa etmesini istemesi, muhalefetin bu durumda aralarında anlaşamayıp hükümet kuramayacağını düşünmesi ve 26 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında muhalefetin hükümeti kuramaması, Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini göstermektedir?


Mantıklılığını
Sabır ve disiplin anlayışını
Hakikati arama gücünü
Vatanseverliğini
İlerigörüşlülüğünü

4.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için hangi parti kurulmuştur?


Cumhuriyet Halk Fırkası
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Türkiye Komünist Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi , Kurtuluş Savaşı’nın finansman  kaynaklarından birisi değildir? 


Vergileme, 

El koyma, 

Borçlanma, 

Dış kredi,

Azınlıklardan alınan paralar,


6.Soru

Mustafa Kemal Paşa savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin teminini sağlamak için hazırladığı Teka^lif-i Milliye Emirleri'ni hangi yılda yayınlanmıştır?


1919

1920

1921

1922

1923


7.Soru

I. Kırsal alanda yaşayanlar tarımla uğraşırken; kentlerde yaşayanlar memurluk, askerlik ve ticaretle uğraşmaktaydı. II. Kentlerde yaşayanlar ithal tarım ürünlerine ilgi göstermekteydi. III. Kentlerle kırsal alan arasında iktisadi iletişim ve etkileşim yoktu. IV. Yerli üretim tarım ürünleri bazı batılı ülkelere ihraç edilmekteydi. Osmanlı devletinde nüfusun büyük çoğunluğu tarımla uğraşmasına rağmen 1878-1913 yıllarında, her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal edilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bu duruma yol açan sebepler arasında gösterilebilir?


Yalnızca I
Yalnızca III
I ve IV
I ve III
I, II ve IV

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 12 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi kararlarından birisi değildir?


Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Anadolu'nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas'ta hemen Mebusan Meclisi’nin toplanması zorunludur.
İstanbul Hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yol olmuş gösteriyor.
Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve hakların gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

9.Soru

İzmir'in kurtuluşu aşağıdakilerden hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?


9 Eylül 1922

10 Eylül 1922

11 Eylül 1922

12 Eylül 1922

13 Eylül 1922


10.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır?


23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
3 Ekim 1923
1 Kasım 1922
9 Eyül 1922

11.Soru

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine  göre; 6 vilayette karışıklık çıktığı takdirde bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Aslında bu maddenin arkasında yatan gerçek neden neydi?


Doğu Anadolu bölgesi ile Anadolunun batısı arasında ki ilişkileri koparma,

Doğu Anadolu bölgesinin Ruslar tarafından işgal edilmesini sağlama,

 Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma ,

Doğu Anadolu bölgesinde bir Kürt Devleti kurma ,

Türk milletini  şimdiye kadar tarihinde görmediği şekilde devletsiz ve vatansız bırakma,


12.Soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Misak-ı Milli’nin İlanı - 28 Ocak 1920
Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922
Mudanya Ateşkes Antlaşması - 11 Ekim 1922
Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923

13.Soru

II. Abdulhamit'in tahttan indirilmesinin sebebi nedir?


Yeniçeri Ayaklanması
Devlet yönetiminde yaptığı usülsüzlükler
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
Halkın taleplerini göz ardı etmesi
31 Mart Vakası'ndan sorumlu tutulması

14.Soru

II. Abdulhamit döneminde eğitim ile ilgili olarak en önemli "hukuki" gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Taşrada Darulmuallimlerin açılması
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Müslüman halkın kalabalık olduğu yerlerde ilköğretime öncelik ve ağırlık verilmesi
Halkın maarif alanında maddi yardımının sağlanması
Sübyan okullarına yeni usül eğitimin sokulması

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi batılılaşma uygulamaları çerçevesinde mali alanda yapılan ıslahatlardandır?


İltizam usulünün kaldırılması

Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması

Darülmuallimin açılması

Kanun-ı Cedit’in yayınlanması

Darülmuallimat’ın açılması


16.Soru

Mondros Ateşkes anlaşmasındaki, Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını  fiilen bitiren anlaşma maddesi kaçıncı maddedir?


5. Madde

7. Madde

9. Madde

11. Madde

13. Madde


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid'in uyguladığı İslamcı politikalarının nedenlerinden biri değildir?


Ülkedeki azınlıklar üzerinde baskı oluşturmak
Müslüman halkları birleştirmek
Bütün Müslüman halkları halifelik makamı etrafında toplamak
Sünnilik ve Şiilik mezhepleri arasında yakınlaşma sağlamak
Batılı devletlere karşı bir güç birliği oluşturmak

18.Soru

Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi
Padişah’ın yetkilerini arttırması
Kanun-i Esasi’nin ilan edileceğini açıklaması
Meclis-i Mebusan’ın açılacağını ilan etmesi
Bakanlar Kurulu anlayışını getirmesi

19.Soru

I. Doğu ve Batı Trakya Türklere bırakılacaktır.

II. Daha köklü bir barış anlaşması için bir zemin hazırlanmış oluyordu.

III. Yunanların çekildiği bölgelere tahrip ihtimali çok aza düşürülüyordu. 

Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Mütarekesi konusunda doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1919-1920 döneminde beş ana kara yolundan biri değildir?


Bağdat kara yolu

Ereğli

Kayseri

Halep

Erzincan