Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Türkiye Devleti'nin idare şekli cumhuriyettir.

II. Türk Devleti TBMM tarafından idare edilir.

III. Türkiye Devletinin dili Türkçe'dir.

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin ilanında yer alan maddeler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Ankara’nın başkent seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


23 Eylül 1923
9 Ekim 1923
23 Nisan 1923
13 Ekim 1923
29 Ekim 1923

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılan bir düzenleme değildir?


Askerlik süresinin 5 yıl olması.

Meclis-i Ahkam-ı Adliye’nin kurulması

Darülmuallimat’ın açılması.

Meclis-i Mebusan’ın açılması. 

Nizamiye Mahkemelerinin kurulması.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 8 Nisan 1923’te açıkladığı seçim bildirgesindeki ilkelerden (9 umdeden) biri değildir?  


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Saltanatın kaldırılmasına ilişkin karar değiştirilemez
Hilafet makamı kaldırılacaktır
Askerlik süresi kısaltılacaktır
Özel şirketlerin kurulması özendirilecektir 

5.Soru

Osmanlı Devletini Trablusgarp'ta savaşa zorlayan İtalya, aşağıdaki ülkelerden hangisi ile önceden bir uzlaşma yapmamıştır?


Almanya
Fransa
Rusya
İngiltere
Avusturya

6.Soru

Mondros Mütarekesi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil eden yetkili kimdir?


Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Rauf Orbay
Kazım Karabekir
Padişah Vahdettin

7.Soru

I. Gümrü Anlaşması II. Moskova Anlaşması III. Kars Anlaşması Yukarıdakilerden hangisi Milli Mücadele Döneminde Doğu sınırlarını güvence altına alan anlaşmalardan biridir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının neticelerinden birisi olamaz?


Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacının artması.

 Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacının artması.

Sömürgecilik faaliyetlerinin büyük oranda azalması.

Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelere demokrasi götürmesi.

Uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkilerin oluşturması.


9.Soru

Tanzimat döneminde halkı ilgilendiren konulardaki reformları saptamak ve devletteki refah düzeyini yükseltmek için çalışan, kurulmasının ardından Osmanlı Devleti'nde ilk kez yasama ve yargı görevlerini birbirinden ayıran meclis aşağıdakilerden hangisidir?


Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye
Meclis-i Tanzimat
Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Meclis-i Mebusan
Muhassıllık Meclisleri

10.Soru

Aşağıdaki hangi savaş sonrasında Osmanlı devletinde azınlıkların büyük çoğunluğunun devletten kopmasıyla Osmanlıcılık politikasının geçersizliği görülmüştür? 


1831-1833 Osmanlı-Mısır Savaşı 
1853-1856 Kırım Savaşı
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
1911-1912 Trablusgarp Savaşı
1914-1918 I. Dünya Savaşı 

11.Soru

Büyük devletler tarafında Osmanlı'ya "Hasta Adam" teşhisi konulması üzerine "Hasta Adam"ın mirasını paylaşma konusuna aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?


Şark Meselesi

Osmanlı Sorunu

Hasta Adam Sorunu

Hasta Adam Meselesi

Türk Sorunu


12.Soru

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Döneminde kurulan Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) idaresinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı Devleti borçlarının kolay ödenmesini sağlamak
Avrupa devletlerinden borç para alabilmek
Batı ülkeleri ile Osmanlı Devleti arasında ticari ilişkileri geliştirmek
Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklara bir kısım ayrıcalıklar sağlamak
Kapitülasyonların kaldırılması için gerekli ortamı oluşturmak

13.Soru

Osmanlı Devletinde ilk kez özürlüler eğitimi hangi padişah zamanında başlatılmıştır?


Vahdettin
II. Mahmut
III. Mustafa
Abdülmecid
II. Abdülhamid

14.Soru

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda Boğazlar meselesi hangi komisyonda görüşülmüştür? 


1. Komisyon

2. Komisyon

3. Komisyon

4. Komisyon

5. Komisyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan birisi değildir?


Yeşil Ordu
Halk Zümresi
Islahat Grubu
İstikbal Grubu
Hürriyet İtilaf Grubu

16.Soru

I. Mısır ve Sudan İngilizlere verilmiştir.

II. Tunus ve Fas Fransızlara verilmiştir.

III. Trablusgarp ve Libya İtalyanlara verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lozan Görüşmeleri sırasında Adalar ile ilgili kararlar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Geçici Sanayi Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Memleket Kanunu

Ticaret Kanunu

Teşvik-i Sanayi Kanunu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde 16. yüzyılın sonundan 17. yüzyılın sonuna kadar süren Buhran Dönemi’nde gelişen olaylar dışında tutulmalıdır?


Devlet teşkilatında aksaklıklar çıkmaya başlamıştır
Sosyal yaşamda aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır 
Askeri teşkilatında buhranlar yaşanmıştır
Fetihler ve devletin genişlemesi durmuştur 
İktisadi hayatta buhranlar yaşanmıştır 

19.Soru

Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


I. Balkan Savaşı Londra Anlaşması ile sona ermiştir.
II. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması ile sona ermiştir.
Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması’nı imzalamıştır.
Osmanlı Devleti’nin sınırları Dimetoka hariç Meriç nehri olmuştur.
Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.

20.Soru

İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de hangi şehirde kurulmuştur?


Adana

Ankara

İzmir

Eskişehir

Bursa