Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yeni Türk devletinin dayanması gereken temel unsurlar konusunda gerek Meclis içinde gerekse Meclis dışında kimi çalışmaların yapılıyordu,  Mustafa Kemal Paşa  Mecliste yaptığı konuşmalarda yeni devletin dayanacağı temel düşüncenin ne olduğunu belirterek yeni arayışlarda bulunanları uyarıyordu?


Cumhuriyetcilik

Milliyetcilik,

Devrimcilik,

Halkçılık

Laiklik,


2.Soru

İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi?


İngiltere’ye
Almanya’ya
Fransa’ya
Rusya’ya
İtalya’ya

3.Soru

I. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’nın büyük devletlerinin oluşturdukları ittifaklar  aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Üçlü ittifak : Almanya, Avusturya-Macaristan ve italya

Üçlü itilaf :   ingiltere, Fransa ve Rusya 

Üçlü ittifak : ingiltere, Fransa ve Rusya 

Üçlü itilaf : Almanya, Avusturya-Macaristan ve italya  

Üçlü ittifak :İngiltere,Rusya,İtalya,

Üçlü itilaf :Almanya,Fransa,Avusturya-Macaristan,

Üçlü ittifak : Almanya,Rusya,Avusturya-Macaristan,

Üçlü itilaf :İngiltere,İtalya,Fransa,

Üçlü ittifak :İngiltere,Almanya,İtalya,

Üçlü itilaf :Fransa,Rusya,Avusturya-Macaristan,


4.Soru

Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan resmen yarı sömürge haline gelmesine zemin hazırlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Balta Limanı Antlaşması
Hünkar İskelesi Antlaşması
Lozan Antlaşması
Muharrem Kararnamesi
Ramazan Kararnamesi

5.Soru

12 Ocak 1920’de  tekrar açılan Meclis-i Mebusan, hangi şehirde açılmıştır?


İzmit

Ankara

Bursa

Bolu

İstanbul


6.Soru

Seçeneklerdeki vilayetlerden hangisi Vilayet-i Sitte arasında yer almaz?


Van
Elazığ
Diyarbakır
Kars
Sivas

7.Soru

İlk ulusal ticaret bankamız aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası

Vakıflar Bankası

Halk Bankası

Deniz Bankası


8.Soru

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine ( Buhran Devri) girmesinin sebebini medreselerdeki eğitimin pozitif bilimlerden uzaklaşmasına bağlayan dönemin âlimi kimdir?


Gelibolulu Mustafa Ali Efendi
Kâtip Çelebi
Göriceli Koçi Bey
Manisalı Defter Emini Aynî Ali
Bosnalı Bilgin Hasan Kâfi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin özellikleri arasında yer almaz?


Sınırlar, İstanbul ve Marmara’nın güvenliğini sağlaması.
Azınlıklar ve buna bağlı olarak Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların haklarının korunması.
Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamaların kaldırılması.
Milli egemenlik anlayışına dayalı yeni bir yönetim amaçlaması.
Lozan Antlaşması’nda müzakere konularının temelini oluşturması

10.Soru

I. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. II. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. III. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesinin yukarıda verilen esaslarından hangileri, Türk İstiklal Savaşı’nın amacını ve gerekçesini ifade etmektedir?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III

11.Soru

Özellikle pamuk ekim ve üretiminde miktar ve kalitenin arttırılmasında Almanlardan önce aşağıdakilerden hangi ülke etkili olmuştur?


İtalyanlar

Fransızlar

İspanyollar

Ruslar

İngilizler


12.Soru

Osmanlı Devletinde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi ile birlikte, İslam Dini resmi din olarak kabul edilmiş, yine bu dönemde okullara din dersleri konulmuş, Şeyhülislam devlet örgütü içerisine alınmış, adli yasama kurumlarının yanında Şer’i mahkemelere de yer verilmiş, Ayan Meclisine İslami ilkelere aykırı yasaların reddedileceği maddesi konulmuş ve ayrıca padişah İslam’ın koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Bütün bu gelişmeler I. Meşrutiyet dönemiyle birlikte Osmanlı Devletinde hangi anlayışın ön plana çıktığının bir göstergesi olarak ifade edilebilir?


Terakki
İttihat
Türkçülük
Osmanlıcılık
Demokratikleşme

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın Mecliste yaptığı konuşmanın ana teması için söylenebilir?


Milli bir siyaset uygulanması isteği
Meclis organlarının nasıl belirleneceği
Yeni hükümeti kurulma şekli
Padişah bağlılığın bildirmesi
Mecliste yasama, yürütme ve yargı yergileri

14.Soru

İstanbul hükumetinin temsil heyetini resmen tanıdığı olay seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Amasya Protokolü
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı
Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisindeki Misak-ı Millî’de kabul edilen kararlardan hangisi ekonomik hedefler arasında yer almaktadır?


Batı Trakya’nın, Paşaeli’nin hukuki statüsü de bölge halkının oyu ile tespit edilmelidir.

Siyasi, adli ve mali alanda gelşmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulunan kısımların geleceği halkının serbest oyu ile tespit edilecektir.

Azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır.

Hiçbiri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir?


Mebuslar Meclisi acele toplanmalıdır.
Milletin iradesini hâkim kılmak esastır.
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
Manda ve himaye kabul edilemez.
İstanbul Hükumeti ile işbirliği yapılmalıdır.

17.Soru

Osmanlı Devletinde sanayi ve ticaretinin çökmesinin sebebi nedir?


Kendi ticareti adına korumayı kaldırması.
Gelişen ticaret ve sanayi anlayışına ayak uyduramaması.
Sanayi devrimini gerçekleştirememesi.
Yeni sanayi ürünlerini üretememesi.
Ticaretle ilgili eğitimin yetersiz olması.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın getirdiği bir sonuç değildir?


Yeni Türk Devleti'nin resmen tanınması
Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engellerin ortadan kaldırılması
Boğazlar komisyonunun kaldırılarak, boğazların tümüyle Türkiye'ye bırakılması
Azınlıkların, Türk uyruklu olduğunun kabul edilmesi
Bozca ada ve Gökçe ada dışındaki Ege adalarının Yunanistan'a bırakılması

19.Soru

Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da egemenliğinin sona ermesinin bir nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Trablusgarp Savaşı
Kuzey Afrika'daki yerel halkların isyanı
Osmanlının bu toprakları bırakmak istemesi
Büyük devletlerin müdahalesi
Ülkedeki ekonomik zorluklar

20.Soru

I. Her ilçede birer ulusal vergi kurulu kurulacak.

II. Ordunun yedirilip giydirilmesine yarayacak bütün sahipsiz mallara el konulacak.

III. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç hün içinde hükümete verilecektir.

Yukarıdakilerden hangileri 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III