Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin Mudanya Mütarekesinden hemen sonra attığı adımlardan değildir?


1881-1897 dönem askerler terhis edilmiştir
Ordu savaş durumundan barış durumuna geçirilmiştir
Tapu senetlerindeki “hakani” ibaresi yerine “millî” kavramı getirilmiştir
İşgal bölgesindeki köylüye tohumluk ve yemeklik tahıl dağıtımı yapılmıştır
Savaşın tekrar bşlaması ihtimeline karşı asker toplamak

2.Soru

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?


İslam dininin siyasi hayatın bir parçası olmaktan kurtarma gerekliliği

Ülke hayatında orduyu siyasetten ayırma ilkesi

Kanunların toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmesi

Türk milliyeti bağının esas alınması

Ümmet birliğinin oluşturulması


3.Soru

II. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve İtalya arasında imzalanan ve İtalya’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği anlamını taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Akdeniz
Cenevre
Ankara
Londra
Roma

4.Soru

Türk Devrimi’nin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?


Kadro Dergisi

Kamu Dergisi

Gelişim Dergisi

Sistem Dergisi

İnkılap Dergisi


5.Soru

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri düzenlemesinin en önemli nedeni aşağırakilerden hangisidir?


Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek
Geziler esnas›nda basın-yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla dış kamuoyunu bilgilendirmek
Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek
Din, siyaset, idare ve ekonomi anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümleri halka anlatmak ve benimsetmek
Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapanma sürecini hızlandırmıştır?


Menemen-Kubilay Olayı
Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı
Şeyh Sait İsyanı
İzmir Suikasti
Takrir-i Sükûn Kanunu ve Rejimi

7.Soru

Nüfusunun önemli bir kısmı köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünleri oluşturmakta iken, Türkiye’nin yurt dışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?


Üretimin yetersiz olması
Belli merkezlerde üretilen ürünün tüketim bölgelerine ulaştırılamaması
Üretici konumdaki vatandaşlarda pazar için üretim fikrinin yaygınlaşmamış olması
Üretim teknikleri ve araçlarının eski olması
İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden biri değildir?


Sınıf mücadelesini güçlendirerek rekabeti artırma

Halkın refah düzeyini yükseltme

Sosyal guruplar arasında iş bölümü ve dayanışmayı sağlama

Bütün vatandaşların çıkarlarını dengeli bir şekilde gözetme

Milleti irade ve hâkimiyetin kaynağı olarak kabul etme


9.Soru

Diyanet uzmanlarının ve imam-hatip hizmetlerini görecek kişilerin yetiştirilmesi için açılacak eğitim kurumları hangi kanunla teklif edilmiştir?


Teşkilat-ı Esasiye

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti

Tedrisat-ı Tevhid Kanunu

Milli Eğitim Kanunu


10.Soru

Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’de müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Türk milletinin haklarının korunmasında yardımcı olmak,
Milletin gözünde meşruluğunu yitiren Saltanat makamı ve İstanbul hükûmetini sürece dahil ederek ömrünü uzatmak
Diplomatik tecrübelerinden Ankara hükûmetini yararlandırmak
Türkiye’nin siyasi idaresinde ikilik olmadığı mesajını vermek
İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek

11.Soru

Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle, aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?


Tam Bağımsızlık
Barış
Gerçekçilik
Akılcılık
Hukuka bağlılık

12.Soru

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Medrese

Darülaceze

Darülfünun

Darüşşafaka

Darülelhan


13.Soru

5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul meselesini nasıl sonuçlandırmıştır?


Musul İngiltere'de kalmıştır.
Musul İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.
Musul Türkiye'ye bırakılmıştır.
Musul özerk kalmıştır.
Musul Suriye'ye bırakılmıştır.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?


Akılcıdır

Sınıfsaldır

Demokratiktir

Barışçıdır

Birleştiricidir


15.Soru

Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset gerekse siyasi fikir ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 14 Haziran 1926’da planlanan suikastın aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştü?


Bursa
Ankara
İstanbul
Afyon
İzmir

16.Soru

Montrö sözleşmesi imzalanması sırasında aşağıdaki ülkelerden hangilerinin karşılıklı çıkarları yüzünden gerginlik yaşanmıştır?


Fransa-İngiltere
Bulgaristan-Yunanistan
İngiltere-Rusya
Fransa-Rusya
Yunanistan-Rusya

17.Soru

Seçeneklerdekilerden hangisi Halk Evlerinin şubelerinden biri değildir?


Spor Şubesi
Sinema Şubesi
Köycülük Şubesi
Müze ve Sergi Şubesi
Sosyal Yardım Şubesi

18.Soru

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?


23 Nisan 1920
1 Kasım 1922
1 Temmuz 1923
29 Ekim 1923
30 Ağustos 1922

19.Soru

1930’lu yıllarda Türk dış politikasını yeni arayışlara iten faktör hangisidir?


Dünya barışının sağlanması arzusu
İngiltere ile dostluğun artması
Sovyetlerin toprak talebinde bulunması
İtalya’nın yayılmacı emelleri
Balkan ülkeleri arasında işbirliği eğilimi

20.Soru

Atatürk’ün “halktan yana bir tutum içinde olmak” şeklinde özetlediği ilke aşağıdakilerden hangisidir? 


İnkılapçılık 
Milliyetçilik
Devletçilik 
Cumhuriyetçilik
Halkçılık