Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yurt gezilerinin amaçlarından biri sayılamaz?


Devlet halk bütünleşmesini sağlamak
Halkın beklentilerine karşılık vermek
Yöneticilerin halktan bağımsız olduğunu göstermek
Eksiklikleri tespit ederek gidermeye çalışmak
Yapılan değişikliklerin etkilerini gözlemlemek

2.Soru

Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması sırasında 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu hangi yıla kadar yürürlükte tutulmuştur?


1926

1927

1928

1929

1930


3.Soru

Atatürk İlkeleri denildiğinde Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri akla gelmektedir. Bu ilkeler Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğüne hangi yıl girmiştir?


1928
1926
1929
1931
1937

4.Soru

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında resmîleşti?


Ali Fuat Cebesoy

Rafet Bele

Rauf Orbay

Kazım Karabekir

Cafer Tayyar Eğilmez


5.Soru

Saltanat kaldırılırken Osmanlı hanedanı ve hilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemişti. Bu durumun ikinci gruba mensup bazı milletvekillerinde rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır.Bu önergenin meclisin esas hukukuna ve istikbale yönelik olmakla beraber eksik olduğunu, Anayasa’ya göre hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu göz önüne alınarak hakimiyetin kullanımına ait yeni düzenlemenin halka iyice anlatılması gerektiğini seslendiren kişi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


Ali Fuad Paşa
Kazım Karabekir
Mersin milletvekili Selahaddin Bey
Rıza Nur Bey
Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey

6.Soru

I.Dünya Savaşı’ndan önce İkinci Sanayi Planı yerine yürürlüğe giren plan aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Ekonomik Plan

Milli Kalkınma Planı

İktisadi Plan

Milli İktisadi Plan

İktisadi Savunma Planı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde 1923 ve 1938 yıllarındaki demiryolu hat uzunluğu doğru verilmiştir?


3756-7148
4124-15235
1234-2045
4423-5600
10300-15000

8.Soru

Halkçılık ilkesinde, hiçbir ferde, aileye, zümreye ayrıcalık tanınmaması ve herkesin kanunlar önünde eşit olması vurgulanmıştır. Buradan hareketle aşağıdaki uygulamalardan hangisinin özellikle Halkçılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirildiği söylenebilir?


Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
Halifeliğin kaldırılması
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
İş Bankasının kurulması
Aşar Vergisi’nin kaldırılması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?


Gerçekçilik
Revizyonist bir dış politika
Bağımsızlık
Güven politikası ve ittifaklar sistemi
Batıcılık

10.Soru

Atatürk döneminde Türk ekonomisinde Devletçilik dönemi hangi yılları kapsar?


1923-1930
1930-1938
1925-1931
1933-1938
1923-1938

11.Soru

Atatürk dönemi dış politikada batılı devletlere karşı Atatürk’ün mektupla desteğini istediği devlet aşağıdakilerden hangisidir?


Almanya
Sovyet Rusya
İngiltere
Fransa
İtalya

12.Soru

 “Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir iktisadi devlet olacaktır” sözleriyle Atatürk aşağıdaki hangi ilkeyi vurgulamaktadır? 


İnkılapçılık 
Milliyetçilik
Devletçilik 
Cumhuriyetçilik
Halkçılık 

13.Soru

Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi’nin ortak özellikleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  


Monarşiyi sınırlandırmaktadırlar 
Cumhuriyet yönetimini amaçlamaktadırlar 
Halkın yönetime katılımını artırmaktadırlar 
Demokrasi alanında önemli gelişmelerdir
Anayasa tarihimizin aşamasıdırlar 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Seçimlerine gidilirken yayınladığı 9 Umde'nin tarihidir?


29 Ekim 1923
13 Ekim 1923
1 Nisan 1923
8 Nisan 1923
3 Mayıs 1923

15.Soru

Türkiye’de 1930 yıllarında bir yağ fabrikası kurmak isteyen bir girişimciye devlet bankalarından kredi sağlanmaktadır. Bu aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?


Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Devletçilik
Laiklik
Halkçılık

16.Soru

Devletçilik ilkesi doğrultusunda, yapılan inkılaplar ve çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


İzmir İktisat kongresi'nin yapılması
Beş yıllık kalkınma planları doğrultusunda ülkenin her yerinde fabrikalar kurulmaya başlanması
Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank gibi kurumların oluşturulması
Temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi
Devletçilik politikasında Sovyet /Sosyalist sistemin benimsenmesi

17.Soru

11 Nisan 1923 de yapılan seçimlerden sonra II. Dönem TBMM oluşmuştur. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dönem Meclis tarafından imzalanmıştır?


Mudanya
Lozan
Gümrü
Kars
Ankara

18.Soru

Halifeliğin kaldırılması sonrasında tüm ailesiyle birlikte İsviçre’ye gönderilen son İslam Halifesi kimdir?


Abdülmecit Efendi

Abdülhamit Efendi

Vahdettin

II.Abdülmecid

II.Abdülhamit


19.Soru

Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?


1928 Harf İnkılabının başarısı
Yeni oluşturulan Türk Alfabesinin Türk Milleti tarafından kolay öğrenildiği
Takip edilen eğitim öğretim politikalarının başarılı olduğu
Türk milletinin eğitim öğretim konusundaki istekliliğini
Yeni alfabenin de Türk dili yapısına uymadığı

20.Soru

İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi oluşu hangi yıl Teşkilatı Esasiye Kanununda yerini almıştır?


1923

1924

1925

1926

1927