Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Atatürk dönemi dış politika uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Bağımsızlık
Kesinlikle ittifaklara katılmama
Akılcılık
Barışçılık
Gerçekçilik

2.Soru

İlk Tarih Kongresi kaç yılında toplanmıştır?


1923
1926
1929
1932
1935

3.Soru

1923 yılında milli gelirin en önemli kalemini oluşturan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?


Sanayi

Tarım

Hizmet Sektörü

İhracat

Turizm


4.Soru

Sadabat Paktı hangi paktın kurulması ile önemini yitirmiştir?


Balkan Antantı
Litvinov Protokolü
Lokarno Antlaşması
Briand-Kellog Misakı
Bağdat Paktı

5.Soru

Sancak’ı (Hatay) ayrı bir varlık olarak kabul eden komisyon raporu aşağıdakilerden hangisidir?


Sandler Raporu
Tevfik Rüştü Aras Raporu
Tayfun Sökmen Raporu
Paris Raporu
Braind Raporu

6.Soru

Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’e müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Türk milletinin haklarının korunmasında yardımcı olmak
Milletin gözünde meşruluğunu yitiren Saltanat makamı ve İstanbul hükümetini sürece dahil ederek ömrünü uzatmak
Diplomatik tecrübelerinden Ankara hükümetini yararlandırmak
Türkiye’nin siyasi idaresinde ikilik olmadığı mesajını vermek
İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek

7.Soru

Saltanatın kaldırılması teklifinin meclise sunan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?


Rıza Nur
Rauf Orbay
İsmet İnönü
Hüseyin Avni(Ulaş)
Seyyid Bey

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir?


Gerçekçilik

Barışçılık

Teslimiyetçilik

Akılcılık

Bağımsızlık


9.Soru

I. Sovyetler ile Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması II. Fransa ile Dostluk ve İyi Komşuluk SözleşmesiIII. Yunanistan ile Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması IV. İran, Irak ve Afganistan ile Sadabad PaktıV. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Paktı Türkiye'nin muhataplarıyla yaptığı tüm bu anlaşmalara bakılarak 1923-1938 arası dış ilişkileri için ne söyelenebilir?


Çözüm odaklı ve taraf olma eğilimindedir
Barışçıl ve İttifaklar sistemine entegredir
Bölgesinde sorunsuz ve korumacıdır
Taraf arayışında ve aktiftir
Pasif ve gerçekçidir

10.Soru

Çağdaş tarihçilik aşağıdaki hangi olaydan sonra yurdumuza gelmiştir?


Tanzimattan sonra
I. Meşrutiyetten sonra
II. Meşrutiyetten sonra
Cumhuriyetten sonra
Islahat Fermanından sonra

11.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’e göre egemenlik aşağıdakilerden hangisine ait olmalıdır? 


Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanı 
Bakanlar Kurulu
Millet
Pozitif bilimler 

12.Soru

Atatürk'ün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir” ifadesi aşağıda yer alan hangi ilke ile ilgilidir?


Cumhuriyetçilik
Laiklik
Halkçılık
Milliyetçilik
İnkılapçılık

13.Soru

1927 yılı nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu kaçtır?


13,5 milyon
18 milyon
23,5 milyon
27 milyon
30 milyon

14.Soru

3 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi sebepten dolayı kapatılmıştır?


Parti tüzüğündeki eksiklikden dolayı

Yeterli sayıda üye bulunamamasından dolayı

Ankara İstiklal Mahkemesinin ‘düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dinin siyasete alet edilmesinden dolayı

Genel başkanlığın ve kurul üyelerinin uyumsuz çalışmasından dolayı

Çalışma prosedürlerini yerine getirememesinden dolayı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?


Sadabad Paktı
Bağdat Paktı
Yalta Konferansı
Lozan Antlaşması
Montrö Boğazlar Sözleşmesi

16.Soru

Megali İdea ne demektir?


Büyük düşünce, olarak Avrupayı işgal etme,

İspanya, İngiltere ve Rumların ortak ittifakı

Avrupa’ya büyük göç

Anadolu’da Rum nüfusun yaşadığı bölgelerin Yunanistan’a ilhâkı

Eğitim, kültür ve bilimde büyük atılımlar


17.Soru

I. Musul Meselesi'nin Milletler Cemiyetince İngiltere'nin lehine çözümlenmesinin hemen akabinde Sovyetler ile tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasıII. İngiltere ile İtalya'nın Akdeniz ile ilgili bir anlaşma yapmaları üzerine İtalya'ya yakınlaşılmasıIII. İtalyan tehdidine karşı Akdeniz Paktı'yla İngiltere'ye bağlanılmasıTüm bu gelişmeler birlikte düşünüldüklerinde Atatürk dönemi dış politikasın hangi prensiplerine işaret eder.


Tam bağımsızlık-Gerçekçilik
Tam bağımsızlık-Akılcılık
Barışçılık-Akılcılık
Gerçekçilik-Akılcılık
Tam bağımsızlık-Barışçılık

18.Soru

A.Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey, Carl Ebert gibi sanatçılar aşağıdaki sahalardan hangisinde faaliyet göstermişlerdir?


Opera
Bale
Tiyatro
Müzik
Sinema

19.Soru

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yürürlüğe giren ve 1960’a kadar yürürlükte kalan Anaysa hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


20 Mart 1924

20 Nisan 1924

20 Mayıs 1924

20 Haziran 1924

20 Temmuz 1924


20.Soru

I. Millet cumhuriyeti her türlü taarruzdan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir. II. Terbiye ve tedrisatın birleştirilmesi hususunda millet hemfikirdir. III. İslamiyet'i asırlardır yapıldığı gibi siyaset vasıtası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek çok lüzumludur. Atatürk'ün bir meclis konuşmasında altını çizdiği bu husular hangi kapsamlı gelişmenin hem nedeni hem de amacıdır?


Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Saltanatın kaldırılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Ankara'nın başkent olması
3 Mart 1924 tarihli Meclis Müzakere ve Kararları